1.ด้านงานวิจัย

– บรรจุภัณฑ์ฟิล์มบริโภคได้กันมอดสำหรับข้าวกล้องอินทรีย์พร้อมหุง ***CLICK TO DOWNLOAD***

 

 

– การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เขียวจากชานอ้อยสำหรับอาหารผู้ป่วยใน

***CLICK TO DOWNLOAD***

 

 

– บรรจุภัณฑ์แบบอินเทลลิเจนท์ (Intelligent Packaging)

***CLICK TO DOWNLOAD***   

 

 

 

– บรรจุภัณฑ์แอคทีฟ (Active Packaging)

***CLICK TO DOWNLOAD***

 

 

 

 

บรรจุภัณฑ์ขายปลีกเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-Package)

***CLICK TO DOWNLOAD***

 

-บรรจุภัณฑ์สำหรับสับปะรดผลสด

***CLICK TO DOWNLOAD***

 

 

2.ด้านงานบริการ

การทดสอบบรรจุภัณฑ์ขนส่งตามมาตรฐาน ISTA 

***CLICK TO DOWNLOAD***

 

 

 

 

การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย 

***CLICK TO DOWNLOAD***

 

 

 

 

3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP

– โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  OTOP ด้วย  วทน.  5 ภูมิภาค 

***CLICK TO D0WNLOAD***

 

 

โครงการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป)