1. บรรจุภัณฑ์แบบอินเทลลิเจนท์ ***CLICK TO DOWNLOAD***                    
2. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ขนส่งตามมาตรฐาน ISTA ***CLICK TO DOWNLOAD***
 

 

 

3.การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย

 

***CLICK TO DOWNLOAD***

 

 

4. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP

   4.1  โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ  OTOP ด้วย  วทน.  5 ภูมิภาค 
 ***CLICK TO D0WNLOAD***
 
4.2  โครงการยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม (คูปองวิทย์เพื่อโอทอป)