1.ด้านงานวิจัย  

2.ด้านงานบริการ

3.ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP