เชี่ยวชาญการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพสินค้า ลดความสูญเสียของสินค้าจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการบรรจุหีบห่อของไทย

ความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ดร.พัชทรา  มณีสินธุ์
Pattra Maneesin Ph.D.

ตำแหน่ง
รักษาการผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ความเชี่ยวชาญ
1. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร
2. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อลดความเสียหายผักและผลไม้สด

 ดร.รัชนีวรรณ   กุลจันทร์
Ratchaneewan Kulchan  Ph.D.
นายวิจิตร   รัตนถาวรกิติ
Mr.Wichit  Rattanathawornkiti
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ตำแหน่ง : 
ผู้อำนวยการ  ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์
 ความเชี่ยวชาญ
1. เทคโนโลยีการบรรจุ
2. บรรจุภัณฑ์แบบแอคทีฟและอินเทลิเจนท์
3. บรรจุภัณฑ์ผักผลไม้
4. การประเมินอายุการเก็บรักษาของอาหารในบรรจุภัณฑ์
ความเชี่ยวชาญ
1. การวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ (Material and packaging testing)
2. การทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transport packaging test)
3. เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging technology)

นางบุษกร  ประดิษฐนิยกูล
Mrs. Bussakorn   Praditniyakul

 

 ดร.ศิริวรรณ   ตั้งแสงประทีป
Siriwan Tungsangprateep D.Sc.Tech.

ความเชี่ยวชาญ
1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผักและผลไม้สด
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร 
 ความเชี่ยวชาญ
1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรร (Innovative Packaging Development)
2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design Packaging Development)

ดร.สุพจน์   ประทีปถิ่นทอง
Supoj  Pratheepthinthong Ph.D.

ความเชี่ยวชาญ
1.การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ความคุ้มครองสินค้า