Introduction about Thai Packaging Centre


ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.)
  ได้รับการจัดตั้งขึ้นภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2527   สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)   ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของชาติด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์มาตรฐาน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพสินค้า ลดความสูญเสียของสินค้าจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการบรรจุหีบห่อของประเทศ    ในปัจจุบัน ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยแบ่งการดำเนินงานเป็น  2  ห้องปฏิบัติการ  ได้แก่  ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์  และ  ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์

 

ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์   ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาด้านการบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและเอกชน  ได้แก่
– การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อลดความเสียหายของผักและผลไม้สด
– การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร
– การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า OTOP
– การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์  เช่น บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์แอคทีฟและบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ   เป็นต้น
– นอกจากนี้ยังบริการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะเรื่องให้กับภาคเอกชนตลอดจนบริการออกแบบบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

 

ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์  ประกอบด้วยห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001,        ISO/IEC 17025 และ  ISTA
– เพื่อให้บริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ ครอบคลุมทั้งการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกและบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย  และวิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากล  เพื่อช่วยในการควบคุมคุณภาพ  ลดความเสียหาย  และลดต้นทุนการผลิต  นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยงานกลางของประเทศที่ให้บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย  ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านมาตรฐานการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการทั้ง SMEs และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการบรรจุภัณฑ์ของชาติอย่างครบวงจร    “ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย”  ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านบรรจุภัณฑ์ เช่น

– การจัดสัมมนาและฝึกอบรมเฉพาะเรื่องด้านบรรจุภัณฑ์   เข้าร่วมงานแสดงสินค้าและจัดนิทรรศการด้านบรรจุภัณฑ์
– การจัดทำเอกสารวิชาการและสื่อประชาสัมพันธ์ด้านบรรจุภัณฑ์  เช่น คู่มือการใช้บรรจุภัณฑ์  รายงานวิชาการและวารสารการบรรจุภัณฑ์  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้งานบรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสม และเพิ่มความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ  ด้านบรรจุภัณฑ์
– ทั้งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้สนใจ  ด้วยห้องบริการข้อมูลที่เพียบพร้อมด้วยเอกสารทางวิชาการ วารสาร  แคตตาล็อก  และฐานข้อมูลด้านบรรจุภัณฑ์  ตลอดจนห้องแสดงผลิตภัณฑ์ที่รวบรวมตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ