เรียนเชิญท่านที่สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา

เรื่อง “ทิศทางบรรจุภัณฑ์ในปี 2030 ?

(The Future Packaging 2030? )”

วันที่ 1 เมษายน 2562

รายละเอียดการฝึกอบรม >>คลิกดาวน์โหลด<<

และ การสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม >>คลิกดาวน์โหลด<<

*หมดเขตรับสมัครภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2562*

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือ สมัครเข้าร่วมสัมมนาติดต่อ 

คุณอรชรี ปรีชาชาญ / คุณญาณิศา สบเสถียร

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 02-579 1121-30 ต่อ 3208
มือถือ 086-556-6114
โทรสาร 02-579-7573
E-mail : tpc-tistr@tistr.or.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *