ความเชี่ยวชาญ (Proficiency)

เชี่ยวชาญการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพสินค้า ลดความสูญเสียของสินค้าจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการบรรจุหีบห่อของไทย

Read More

บริการ (Services)

1.บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ♦ ค่าบริการและรายการบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ (Packaging Testing Service List)  ***CLICK TO DOWNLOAD*** ♦ ค่าบริการและรายการบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ฉบับใหม่!!! New!!! Packaging Testing Service List: ***CLICK TO DOWNLOAD*** (มีผลประกาศใช้ 1 พ.ย.…

Read More

ผลงานเด่น (Highlight)

1. บรรจุภัณฑ์แบบอินเทลลิเจนท์ ***CLICK TO DOWNLOAD***                     2. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ขนส่งตามมาตรฐาน ISTA ***CLICK TO DOWNLOAD***       3.การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย…

Read More
ดร.พัชทรา มณีสินธุ์

Pattra Maneesin Ph.D.

1. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร 2. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อลดความเสียหายผักและผลไม้สด

ดร.สุพจน์ ประทีบถิ่นทอง

Supoj Pratheepthinthong Ph.D.

1. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่ง 2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ความคุ้มครองสินค้า

ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป

Siriwan Tungsangprateep Ph.D.

1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรร (Innovative Packaging Development) 2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design Packaging Development)

นายวิจิตร รัตนถาวรกิติ

Mr.Wichit Rattanathawornkiti

1. การวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ (Material and packaging testing) 2. การทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transport packaging test) 3. เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging technology)