ความเชี่ยวชาญ

เชี่ยวชาญการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ เพื่อช่วยรักษาคุณภาพสินค้า ลดความสูญเสียของสินค้าจากการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐาน และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก ตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ์ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อยกระดับมาตรฐานการบรรจุหีบห่อของไทย

Read More

บริการ

1.บริการทดสอบบรรจุภัณฑ์ รายการบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ Packaging Testing Service List รายการบริการทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์พร้อมค่าบริการ  ***CLICK TO DOWNLOAD*** ขั้นตอนการส่งตัวอย่างทดสอบ 1.1 ส่งตัวอย่างและ ลงทะเบียน หากส่งสินค้ามาทางผู้ให้บริการขนส่ง หรือทางไปรษณีย์ ให้กรอกใบคำขอบริการ แนบมากับตัวอย่าง โดยดาว์นโหลดเอกสาร ได้ดังนี้ แบบฟอร์มคำขอบริการได้ที่  ***CLICK TO DOWNLOAD*** ตัวอย่างการกรอกคำขอบริการ ***CLICK…

Read More

ผลงานเด่น

1. บรรจุภัณฑ์แบบอินเทลลิเจนท์ ***CLICK TO DOWNLOAD***                     2. การทดสอบบรรจุภัณฑ์ขนส่งตามมาตรฐาน ISTA ***CLICK TO DOWNLOAD***       3.การทดสอบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอันตราย…

Read More
ดร.พัชทรา มณีสินธุ์

Pattra Maneesin Ph.D.

1. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บผลิตภัณฑ์อาหาร 2. เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์เพื่อลดความเสียหายผักและผลไม้สด

ดร.สุพจน์ ประทีบถิ่นทอง

Supoj Pratheepthinthong Ph.D.

1. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่ง 2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ความคุ้มครองสินค้า

ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป

Siriwan Tungsangprateep Ph.D.

1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สร้างสรร (Innovative Packaging Development) 2. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco-design Packaging Development)

นายวิจิตร รัตนถาวรกิติ

Mr.Wichit Rattanathawornkiti

1. การวิเคราะห์ทดสอบวัสดุและบรรจุภัณฑ์ (Material and packaging testing) 2. การทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง (Transport packaging test) 3. เทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging technology)