วว.ส่งมอบพันธุ์ไม้เบญจมาศสายพันธุ์ใหม่ สนับสนุน “โครงการร้อยใจรักษ์” สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ราษฎรในพื้นที่สูงภาคเหนือ
วว.และพันธมิตร ร่วมขับเคลื่อนเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ จังหวัดระยอง
วว. ร่วมงาน “Smart Value Creation” สนับสนุนต่อยอดผู้ประกอบการ...พัฒนาสินค้าให้มีนวัตกรรม