วว.จับมือ มูลนิธิชัยพัฒนา วิจัยและพัฒนา เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านการเกษตร
รายการ วว.ช่วยคิด วิทย์ช่วยได้ ตอน ผลสำเร็จโครการเพิ่มผลเอทานอล
TISTR News : วว.ร่วมกับ AIST ประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนา The 2nd TISTR-AIST Mini Joint Symposium