วว.โชว์เทคโนโลยีก่อสร้างบล็อกประสานแก่พันธมิตรกลุ่มอาเซียน ภายใต้การสัมมนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “ASEAN Workshop on Green Construction Materials for Community and MSMEs”
วว. จับมือ Shinyei Testing Machinery ศึกษาสภาพแวดล้อมบรรจุภัณฑ์การขนส่งในประเทศไทย
วว.วิจัยพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ผลผลิตด้านการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วย วทน. เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน บนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด