ศูนย์รวมข่าวสารจาก 12 เว็บศูนย์ความเชี่ยวชาญของ วว.

InnoAg ศชน.เกษตรสร้างสรรค์
InnoFood ศชน.อาหารสุขภาพ
InnoHerb ศชน.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
InnoEN ศชน.พลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
InnoMat ศชน.วัสดุ
InnoRobot ศชน.หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลฯ
BRC ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
RTTC ศูนย์ทดสอบมาตรฐานขนส่งทางราง
MPAD ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ
MTC ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
TPC ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
OCB สำนักรับรองคุณภาพ

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
?>