ร่างประกาศ (- )
   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
ร่างประกาศ (บ. 188/2562) ประกาศวิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบความล้าวัสดุระบบไฟฟ้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
ร่างประกาศ (- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ KVA ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง