เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 : ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
22 พ.ค 256223 พ.ค 2562 บ. 40/2562
จ้างค่าออกแบบขอบเขตของงานจัดจ้างการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs (จำนวน 40 ราย) จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 1,950,000.-บาท ราคากลาง 1,950,000.-บาท
ประกาศรับแบบทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ 13-21 พค.2562 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 22 พค.2562
27 พ.ค 256214 พ.ค 2562 - พิเศษ
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 1 คัน ผู้สนใจ วันที่ 27 พ.ค.2562 เวลา 09.00-09.30 น. ลงชื่อเข้าร่วมประมูล เวลา 09.30-10.00 น. รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดและดูพัสดุที่ขายทอดตลาดยานพาหนะ เวลา 10.00 น. เริ่มประมูลครุภัณฑ์
ผู้สนใจที่เข้าร่วมประมูลในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลได้ที่ น.ส.ชมพูนุท มีชำนาญ และ น.ส.อภิรมย์ฤดี แจ่มจันทร์ พนักงานกองพัสดุและคลังพัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 โทร 02-5779317
27 พ.ค 256221 พ.ค 2562 จ. 82/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร จำนวน ๑ งาน จ.82/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รับเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สามารถยื่นเอกสารวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
28 พ.ค 256217 พ.ค 2562 บ. 48/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่องทดสอบความล้าชิ้นส่วนระบบราง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๐๗ ในวันและเวลาราชการ

ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready