ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
21 ม.ค. 256211 ม.ค. 2562 บ. 35/2562
เครื่องตรวจสอบความแข็งรอยเชื่อมรางแบบ Aluminothermic จำนวน 1 เครื่อง ราคา 1,979,500.-บาท
ประกาศรับแบบทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่11-18 มกราคา 2562 เสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ 21 มกราคม 2562
21 ม.ค. 256211 ม.ค. 2562 บ. 24/2562(ครั้งที่2)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องสเตอริโอ ๓ กระบอกตา พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๐๓๔ ในวันและเวลาราชการ
22 ม.ค. 256216 ม.ค. 2562 จ. 11/2562(ครั้งที่2)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ซื้อตู้เก็บรักษาเชื้อสาหร่ายทดสอบชนิดควบคุมอุณหภูมิและแสงสำหรับงานทดสอบความทนทานต่อสาหร่ายในสีอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
23 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562 บ. บ.36/2561
ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฎิบัติการ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด
รับเอกสารตั้งแต่วันที่ 14-22 มกราคม 2562
23 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562 บ. 2/2562
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ วว. จำนวนเงิน 400,000.-บาท
ยื่นเสนอราคาทีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่กองพัสดุและคลังพัสดุอาคารถ่ายทอดชั้น 2 ห้อง5213 เวลา 8.30-12.00 น.และเสนอผลงาน เวลา 13.00 น.ทีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
23 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562 บ. 2/2562
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ วว. จำนวนเงิน 400,000.-บาท
ยื่นเสนอราคาทีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่กองพัสดุและคลังพัสดุอาคารถ่ายทอดชั้น 2 ห้อง5213 เวลา 8.30-12.00 น.และเสนอผลงาน เวลา 13.00 น.ทีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
23 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562 บ. 2/2562
จ้างที่ปรึกษาสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการและความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์และการให้บริการของ วว. จำนวนเงิน 400,000.-บาท
ยื่นเสนอราคาทีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ที่กองพัสดุและคลังพัสดุอาคารถ่ายทอดชั้น 2 ห้อง5213 เวลา 8.30-12.00 น.และเสนอผลงาน เวลา 13.00 น.ทีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง
23 ม.ค. 256214 ม.ค. 2562 บ. 2/2562
จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความคาดหวัง ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความต้องการ และความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผลิตภํณฑ์ เทคโนโลยี และการให้บริการ วว. จำนวนเงิน 400,000.-บาท
ยื่นเสนอราคาเวลา 8.30-12.00 น.และเสนอผลงานเวลา 13.00 เป็นตันไป ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กองพัสดุและคลังพัสดุ ชั้2 อาคารถ่ายทอด ห้อง5213
23 ม.ค. 256217 ม.ค. 2562 จ. ๖๒๐๑๗๒๗๖๖๘๑
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดนํ้าเสีย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รับเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2562 สามารถยื่นเอกสารวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
23 ม.ค. 256217 ม.ค. 2562 จ. ๖๒๐๑๐๐๑๘๖๓๖
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างต่อสัญญาการบริการบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รับเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม 2562 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2562 สามารถยื่นเอกสารวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
24 ม.ค. 256216 ม.ค. 2562 บ. 3/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
24 ม.ค. 256216 ม.ค. 2562 ค. 3/2562
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
กำหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๕.๓๐ ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
25 ม.ค. 256225 ม.ค. 2562 - ..
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุครุภัณฑ์ชำรุด ในวันที่ 25 มกราคม 2562
ผู้ที่สนใจร่วมประมูลสอบถามข้อมูลได้ที คุณชมพูนุท มีชำนาญ และคุณอภิรมฤดี แจ่มจันทร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โทร 02-5779317
28 ม.ค. 256211 ม.ค. 2562 บ. 8/2562(ครั้งที่2)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ KVA ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๒๗๐ ในวันและเวลาราชการ

ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)