')

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(เฉพาะที่กำลังเปิดยื่นซองหรือเปิดขาย เรียงตามวันที่ยื่นซอง)ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>
วันที่ยื่นซอง วันที่ขายซอง เลขที่ เรื่อง
24 ก.พ. 256317 ก.พ. 2563 บ. 11/2563 (ครั้งที่ 4)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ความละเอียดสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๙๕๐,๐๐๐ บาท เลขที่ ๖๓๐๒๗๑๔๒๐๕๘ (บ.๑๑/๒๕๖๓) ครั้งที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับเอกสารทางระบบ e-GP ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ยื่นเอกสารเสนอราคาทางระบบ e-GP วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
24 ก.พ. 256306 ก.พ. 2563 บ. 56/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงระบบปรับสภาวะอากาศตามมาตรฐาน GMP ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๐๐๐ต่อ๙๗๐๙ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ sorada@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
25 ก.พ. 256311 ก.พ. 2563 บ. 55/2563
ประกาศเชิญชวน จ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ ๒ ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กำหนดดาวน์โหลดเอกสาร 11 ก.พ. 63 ถึง 25 ก.พ.63 กำหนดยื่นเสนอราคมา 26 ก.พ.63

ดูประกาศ 100 รายการล่าสุด >>

Copyright ©2020 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready