ประกาศผลสอบ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกตำแหน่งรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรมตามประกาศรับสมัครที่ 60/42

รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกตำแหน่งรองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรมทั้งนี้ ขอเชิญผู้มีรายชื่อ (ตามเอกสารแนบ) มาร่วมรับฟังคำชี้แจงข้อมูล วว. ในวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้อง 5501 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 5 เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี (กรณี ไม่สามารถเข้ารับฟัง คำชี้แจงในวันและเวลาดังกล่าวได้ วว. จักจัดส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการจัดทาข้อมูลดังกล่าวให้ท่าน ทาง e-mail)

หมายเหตุ หากท่านไม่สะดวกเข้ารับฟังคาชี้แจง โปรดแจ้งกลับที่ นางสาวดวงพร มีพลอย และนายกิตติพงษ์ นุชโส หมายเลข 0-90992-8171 หรือ 0-81632-0411


วันที่ 29 ธ.ค. 2560
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เลขที่ 60/16 (1) ตามประกาศรับสมัครที่ 60/16 (1)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เลขที่ 60/16(1)
 • สอบข้อเขียน ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว.เทคโนธานี

        (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


วันที่ 31 มี.ค 2560
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/15
 • พนักงาน ประจำกองงานเลขานุการ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ สังกัดศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน 1 อัตรา

มีกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามเอกสารแนบ)


วันที่ 20 ก.พ. 2560
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/8
 •  ผู้อำนวยสำนักตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา

กำหนดการแสดงวิสัยทัศน์ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙        


วันที่ 08 ธ.ค. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา (ที่แจ้งเลื่อนประกาศ)ตามประกาศรับสมัครที่ 60/5
 • พนักงาน ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขานวัตกรรมพลังงานทางเลือกและการจัดการสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

นัดสอบข้อเขียนวันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00น.


วันที่ 25 พ.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 9 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/5
 • พนักงาน ประจำฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองบริการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขานวัตกรรมพลังงานทางเลือกและการจัดการสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ ประจำศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 18 พ.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 60/4
 •  ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน ๑ อัตรา

วันที่ 09 พ.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน ๔ อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/33
 • พนักงาน ประจำฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาพลังงานทางเลือกและการจัดการสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาพลังงานทางเลือกและการจัดการสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ ประจำศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 15 ก.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน ๕ อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน ๕ อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/33

 

 • พนักงาน ประจำฝ่ายนวัตกรรมวัสดุ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาพลังงานทางเลือกและการจัดการสิ่งแวดล้อม) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงาน ประจำฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรชาติ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาพลังงานทางเลือกและการจัดการสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขาอาหารสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ ประจำสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ ประจำศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 12 ก.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการ จำนวน 3 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/35
 • ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน ๑ อัตรา
 • ผูอำนวยการฝ่ายการคลัง จำนวน ๑ อัตรา
 • ผู้อำนวยการกฎหมาย จำนวน ๑ อัตรา

วันที่ 09 ก.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 5 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 5 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/33

ขอเรียนแจ้งเลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เป็นวันที่ 12 กันยายน 2559 (เนื่องจากมีผู้สมัครส่งใบสมัครมาในวัน เสาร์-อาทิตย์ และใบสมัครดังกล่าวมีจำนวนมาก)ในการนี้ กบค. จึงต้องเลื่อนการประกาศผลดังกล่าว

และสอบข้อเขียนในวันที่  15 กันยายน 2559 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ต่อไป


วันที่ 06 ก.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 3 อัตรา และลูกจ้างประจำ 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/26
 • พนักงาน ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขานวัตกรรมอาหารสุขภาพ) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองบริการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ ประจำกองบริหารบุคคล จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 05 ส.ค. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 7 อัตรา และลูกจ้างประจำ 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/26
 • พนักงาน ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขานวัตกรรมอาหารสุขภาพ) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขานวัตกรรมเกษตรชุมชน) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองบริการสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ ประจำกองบริหารบุคคล จำนวน 1 อัตรา

วันที่ 03 ส.ค. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 7 อัตรา และลูกจ้างประจำ 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/26

ขอเรียนแจ้งเลื่อนการประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2559

และสอบวันที่ 9 สิงหาคม 2559 รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันที่ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ต่อไป


วันที่ 01 ส.ค. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


 ประกาศผลรับสมัครพนักงาน จำนวน 6 อัตรา และลูกจ้างประจำ 2 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/23
 • พนักงาน ประจำกองซ่อมบำรุง 1 อัตรา
 • พนักงาน ประฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 1 อัตรา
 • พนักงาน ประฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขานวัตกรรมพลังงานทางเลือกและจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม) 4 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขานวัตกรรมเกษตรชุมชน) 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ ประจำกองบริหารบุคคล (ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขานวัตกรรมพลังงานทางเลือกและจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม) 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 อัตรา

วันที่ 23 มิ.ย. 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


ประกาศผลรับสมัครพนักงาน จำนวน 10 อัตรา และลูกจ้างประจำ 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 59/12ตามประกาศรับสมัครที่ 59/12
 • พนักงาน ประจำเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองกฎหมาย 1 อัตรา
 • พนักงาน ประฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำกองบริหารบุคคล(ศูนย์ความเชี่ยวชาญสาขานวัตกรรมพลังงานทางเลือกและจัดการจัดการสิ่งแวดล้อม) 3 อัตรา
 • พนักงาน ประฝ่ายเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 1 อัตรา
 • พนักงาน ประจำฝ่ายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1 อัตรา
 • ลูกจ้างประจำ ประจำกองบริหารบุคคล 1 อัตรา

วันที่ 31 มี.ค 2559
ผู้ผ่านการทดสอบสามารถติดต่อ
กองบริหารบุคคล ห้อง 5417 ชั้น4 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี
วว.เทคโนธานี เลขที่ 35 หมู่ 5 ตำบลคลองห้า อำเภอ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 0 2577 9388-9 ในวันเวลาราชการ
Download..ประกาศผลการสมัครงาน


Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready