')

ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป 2 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 63/12

วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการาตรฐานวิศวกรรมทางกล (หป.วก.) จำนวน 1 อัตรา

2. ลูกจ้างทั่วไป สังกัดกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) จำนวน 1 อัตรา

3. ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนก.) จำนวน 1 อัตรา

 


เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 26 ก.พ. 2563
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. สามารถสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้
*ตำแหน่งพนักงานและลูกจ้างประจำ ต้องสมัครผ่านทาง www. jobtopgun.com หรือ กรอกแบบฟอร์มนี้ เท่านั้น
*ตำแหน่งลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเฉพาะกิจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน
มาที่กองบริหารบุคคล ห้อง ๕๔๑๗ ชั้น ๔ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ในวันเวลาราชการ
สามารถ Download ใบสมัครได้จาก www.tistr.or.th หัวข้อสมัครงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน • ประกาศรับสมัครพนักงานจำนวน 10 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 63/13

  วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 10 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

  1.นักวิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) จำนวน 1 อัตรา

  2.นักวิชาการ ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง (หป.พร.) จำนวน 1 อัตรา

  3.นักวิชาการ ประจำกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) จำนวน 1 อัตรา

  4.นักพัฒนาธุรกิจ ประจำกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (กพน.) จำนวน 1 อัตรา

  5.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ประจำสำนักสื่อสารองค์กร (สสอ.) จำนวน 1 อัตรา

  6.เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำกองพัฒนาระบบดิจิทัล (กพท.) จำนวน 2 อัตรา

  7.เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำกองงานเลขานุการ (กลข.) จำนวน 1 อัตรา

  8.เจ้าหน้าที่การเงินการคลัง ประจำกองพัสดุและคลังพัสดุ (กพด.) จำนวน 2 อัตรา

  9.ลูกจ้างประจำ สังกัดศูนย์เชี่ยยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) จำนวน 1 อัตรา

  10.ลูกจ้างประจำ สังกัดกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (กพน.) จำนวน 1 อัตรา


  เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 26 ก.พ. 2563
  ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. สามารถสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้
  *ตำแหน่งพนักงานและลูกจ้างประจำ ต้องสมัครผ่านทาง www. jobtopgun.com หรือ กรอกแบบฟอร์มนี้ เท่านั้น
  *ตำแหน่งลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเฉพาะกิจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน
  มาที่กองบริหารบุคคล ห้อง ๕๔๑๗ ชั้น ๔ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓
  ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ในวันเวลาราชการ
  สามารถ Download ใบสมัครได้จาก www.tistr.or.th หัวข้อสมัครงาน
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน.pdf    |   Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน.doc
  
  Copyright ©2020 วว•TISTR
  วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
  [ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
  ipv6 ready