')
๔ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ประกาศรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม


xระกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 63/30

วว. ต้องการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 11 อัตรา และลูกจ้างประจำ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

1.พนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการอาวุโส ประจำศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) จำนวน 1 อัตรา

2.พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ (ศนอ.) จำนวน 1 อัตรา

3.พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) จำนวน 1 อัตรา

4.พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) จำนวน 1 อัตรา

5.พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) จำนวน 1 อัตรา

6.พนักงาน ตำแหน่ง นักวิจัย ประจำห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หป.พบ.) จำนวน 1 อัตรา

7.พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หป.พบ.) จำนวน 1 อัตรา

8.พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.) จำนวน 1 อัตรา

9.พนักงาน ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ประจำสำนักสื่อสารองค์กร (สสอ.) จำนวน 1 อัตรา

10.พนักงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาธุรกิจ ประจำกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (กพน.) จำนวน 1 อัตรา

11.พนักงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ประจำสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.) จำนวน 1 อัตรา

12.ลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 08 ก.ค. 2563
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. สามารถสมัครได้ตามช่องทาง ดังนี้
*ตำแหน่งพนักงานและลูกจ้างประจำ ต้องสมัครผ่านระบบรับสมัครงาน วว. เท่านั้น
*ตำแหน่งลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเฉพาะกิจ โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงาน
มาที่กองบริหารบุคคล ห้อง ๕๔๑๗ ชั้น ๔ อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ในวันเวลาราชการ
สามารถ Download ใบสมัครได้จาก www.tistr.or.th หัวข้อสมัครงาน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
 • Download..รายละเอียด
 • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน • Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน.pdf    |   Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน.doc
  
  Copyright ©2020 วว•TISTR
  วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
  (TISTR is a non-profit organization)
  [ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
  ipv6 ready