แผนผังเว็บไซต์ วว.

Expert Centre of Innovative

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
InnoHerb : Expert Centre of Innovative Herbal Products
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
InnoEn : Expert Centre of Innovative Clean Energy and Environment
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ
InnoMat : Expert Centre of Innovative Materials
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
InnoRobot : Expert Centre of Innovative Industrial Robotics and Automation
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
InnoFood : Expert Centre of Innovative Health Food
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
InnoAg : Expert Centre of Innovative Agriculture

Research & Service Centre

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
TPC : Thai Packaging Centre
ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
BRC : Biodiversity Research Centre
ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
RTTC : Railway Transportation System Testing Centre
ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
MTC : Industrial Metrology and Testing Service Centre
ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
MPAD : Material Properties Analysis and Development Centre
สำนักรับรองระบบคุณภาพ
OCB : Office of Certification Body

Websites under tistr.or.th

ศูนย์จุลินทรีย์
tistr_culture : TISTR Culture Collection
สถานีวิจัยลำตะคอง
lamtakhong : Lamtakhong Research Station
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
sakaerat : Sakaerat Environmental Research Station
สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
DIO : Digital and Information Office
หน่วยงานสัตว์ทดลอง
labanimal
เว็บไซต์ วว. ภาคภาษาอังกฤษ
tistreng : TISTR in English
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสาหร่าย
www.algalexcellentcenter.com : Algal Excellent Center

System

ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วว. (TISTR e-Library)
opac : Online Public Access Catalog System
ระบบลงทะเบียนอบรม วว.
knowledge : TISTR Training Registration System

Social Media

TISTR Official Facebook page
www.facebook.com/tistr.or.th
TISTR YouTube Channel
www.youtube.com/tistr2506
ระบบฐานข้อมูลขึ้นทะเบียนเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ วว.
โครงการพัฒนางานเว็บไซต์ภายใต้โดเมนเนม วว.
สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ และคณะทำงานจัดการเว็บไซต์ วว.
รายชื่อเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเผยแพร่สู่สาธารณะ ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงาน วว. อย่างเป็นทางการ

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]