เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 : ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance)


ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
28 มิ.ย. 2561 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ วว. พ.ศ.2561
28 มิ.ย. 2561 : รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน (วว.) รอบ 6 เดือน
27 มิ.ย. 2561 : คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
27 มิ.ย. 2561 : การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
05 ก.ย. 2560 : คู่มือการกำกับดูแลที่ดี ปี 2560
31 ต.ค. 2559 : แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
01 ส.ค. 2559 : คู่มือการกำกับดูแลที่ดี ปี 2559
11 ก.ค. 2559 : หมายเหตุงบการเงินประจำปี 2559 ไตรมาสที่ 2
08 ก.ค. 2559 : ผลการดำเนินงานตามแผนการกำกับดูแลที่ดี ปี 59 6 เดือน (ต.ค. 2558 – มี.ค. 2559)
17 มิ.ย. 2559 : แผนการกำกับดูแลที่ดี 2557-2559 และแผนปฏิบัติการปี 2559
24 ก.ย. 2558 : คู่มือการกำกับดูแล วว. ปี 2558
19 ก.พ. 2558 : แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2560
19 ก.พ. 2558 : แผนตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
16 ก.ย. 2557 : ข้อบังคับ วว. ว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน พ.ศ.2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2556
28 ก.ย. 2552 : การปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน วว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
28 ก.ย. 2552 : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
09 ก.ค. 2552 : แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์

                การตรวจสอบภายใน
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
14 พ.ค 2562 : แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปี 2560 - 2564
14 พ.ค 2562 : แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561
14 พ.ค 2562 : แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562
03 พ.ค 2559 : แผนการตรวจสอบ สำนักตรวจสอบ ปี 2559
03 พ.ค 2559 : สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558
03 พ.ค 2559 : รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบปี 59
03 พ.ค 2559 : การประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559
19 ก.พ. 2558 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานการตรวจสอบ ปี 2557
20 เม.ย 2554 : มาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในและประมวลจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน
23 ส.ค. 2553 : ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สตส.
30 ต.ค. 2551 : รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบปี 49-51
29 ม.ค. 2550 : บทบาทและหน้าที่
29 ม.ค. 2550 : การประชุม และค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 49
29 ม.ค. 2550 : ร่างแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2550

                กฏบัตร
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
28 มิ.ย. 2559 : กฏบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ปี 2560
28 มิ.ย. 2559 : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2560
20 ก.ค. 2558 : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558
20 ก.ค. 2558 : กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี 2558
19 ก.พ. 2558 : กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ปี2557
19 ก.พ. 2558 : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปี2557
02 ก.ค. 2556 : กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ปี 2556
02 ก.ค. 2556 : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2556
30 ส.ค. 2555 : กฎบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดี (CG)
03 พ.ค 2555 : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2555
03 พ.ค 2555 : กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ปี 2555
30 มิ.ย. 2554 : กฎบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ปี 2554
30 มิ.ย. 2554 : กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2554
23 ส.ค. 2553 : กฏบัตรสำนักตรวจสอบภายใน ปี 2553
23 ส.ค. 2553 : กฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ปี 2553
30 ก.ย. 2552 : กฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการ วว.
30 ก.ย. 2552 : กฏบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วว.
30 ก.ย. 2552 : กฏบัตรของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดีของรัฐวิสาหกิจ
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
29 ก.ย. 2552 : กฏบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2552
29 ก.ย. 2552 : กฏบัตร สำนักตรวจสอบภายใน ปี 2552
05 ส.ค. 2551 : กฏบัตร คณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2551
05 ส.ค. 2551 : กฏบัตร สำนักตรวจสอบภายใน ปี 2551

                นโยบายการกำกับดูแลจัดการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
27 มิ.ย. 2561 : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561
27 มิ.ย. 2561 : นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
03 พ.ค 2559 : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2559-2564
08 มิ.ย. 2558 : แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลที่ดี(18/2558)
10 เม.ย 2558 : แต่งตั้งคณะทำงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี วว.
01 ต.ค. 2557 : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555-2558
10 ก.ย. 2557 : แผนการกำกับดูแลที่ดี 2557-2559 และแผนปฏิบัติการ 2557
10 ก.ย. 2557 : คู่มือการกำกับดูแลที่ดี วว.
30 ส.ค. 2555 : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2555-2557
29 ก.ย. 2554 : นโยบายการควบคุมภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
29 ก.ย. 2554 : แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
22 ก.ย. 2554 : แผนการกำกับดูแลองค์การที่ดีปี 2555
09 มิ.ย. 2553 : นโยบายการกำกับดูแลที่ดีขององค์กร
30 ก.ย. 2552 : นโยบายการกำกับดูแลที่ดีขององค์กร ปี 2552
30 ก.ย. 2551 : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริมปี 2551
11 ก.ย. 2550 : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม ปี 2550

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready