การเปิดเผยข้อมูลองค์กรและการกำกับที่ดี

(Corporate Disclosure & Governance)การจัดการองค์กร
เรื่อง ประกาศเมื่อ
นโยบายสิทธิมนุษยชน 23 ส.ค. 2562
กรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดทำแผนวิสาหกิจ วว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 26 มิ.ย. 2562
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี_วว._ปี 2562 26 มิ.ย. 2562
กิจกรรมการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตมาตรการ วว. ปี 2562 26 มิ.ย. 2562
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต มาตรการ วว. ปี 2562 26 มิ.ย. 2562
ภาพการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 26 มิ.ย. 2562
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 26 มิ.ย. 2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขัดแย้งทางผลประโยชน์ 26 มิ.ย. 2562
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บ COI (ผู้บริหาร-พนักงาน-ลูกจ้าง วว.) 26 มิ.ย. 2562
คู่มือการใช้งานระบบจัดเก็บ COI (เจ้าหน้าที่พัสดุ) 26 มิ.ย. 2562
แผนวิสาหกิจ 2560 - 2564 26 มิ.ย. 2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ วว. 26 มิ.ย. 2562
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วว. (ภาษาอังกฤษ) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร วว. 24 มิ.ย. 2562
Annual report 2018 รายงานประจำปี 2561 27 ม.ค. 2562
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาอังกฤษ) 29 มิ.ย. 2561
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 27 มิ.ย. 2561
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 27 มิ.ย. 2561
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561 27 มิ.ย. 2561
นโยบาย คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 มิ.ย. 2561
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 2560 22 มิ.ย. 2561

การบริหารแผนงาน/โครงการ
เรื่อง ประกาศเมื่อ
แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 24 มิ.ย. 2562
รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 21 มิ.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2560 26 ก.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ต.ค 60 - มี.ค 61) 28 มิ.ย. 2561
แผนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2560 Q4 60 22 มิ.ย. 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี 2560 ไตรมาส 4 22 มิ.ย. 2561
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA ปี 60 Q4 22 มิ.ย. 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 22 มิ.ย. 2561
ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ วว. 2561 ไตรมาส 2 22 มิ.ย. 2561

การบริหารงบประมาณ
เรื่อง ประกาศเมื่อ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 25 มิ.ย. 2562
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) 25 มิ.ย. 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 25 มิ.ย. 2562
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 26 ก.ค. 2561
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย 22 มิ.ย. 2561

รายงานการตรวจสอบจาก สตง.
เรื่อง ประกาศเมื่อ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 26 มิ.ย. 2561
งบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ก่อนสตง.รับรอง) 06 มิ.ย. 2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 06 มิ.ย. 2561
รายงานฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก่อนสตง.รับรอง) 21 ก.พ. 2561
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน2560 และ2559 (ก่อนสตง.รับรอง) 03 ม.ค. 2561

การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศเมื่อ
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 26 มิ.ย. 2562
แต่งตั้งหัวหน้าและเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างในการกำกับติดตามการบริหารพัสดุ 26 มิ.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 6 เดือน) 25 มิ.ย. 2562
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 25 มิ.ย. 2562
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562 25 มิ.ย. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 24 มิ.ย. 2562
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิ.ย. 2561

กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
เรื่อง ประกาศเมื่อ
มาตรฐานการปฏิบัติงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 26 มิ.ย. 2562
ระเบียบ:ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2543 21 มิ.ย. 2562
ข้อบังคับ:ทุนโครงการภาคีบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓ 21 มิ.ย. 2562
ระเบียบ: การบริหารกิจการของสถานีวิจัยส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2547 21 มิ.ย. 2562
Service of Analysis, Test, Calibration, Validation, Assessment and Certification 03 เม.ย. 2561
Regional Research Station Administration 03 เม.ย. 2561
Information Security Policy and Procedure 03 เม.ย. 2561
Information Security Management 03 เม.ย. 2561

การบริการประชาชนและลูกค้า
เรื่อง ประกาศเมื่อ
ประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน วว. 09 ก.ค. 2562
คู่มือคุณภาพของ ศพว. 26 มิ.ย. 2562
มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของ ศทม. 26 มิ.ย. 2562
ภาพกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 25 มิ.ย. 2562
การประชุมระดมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 25 มิ.ย. 2562
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ งานวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ 24 มิ.ย. 2562
คู่มือการบริการประชาชน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ของ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา 31 ก.ค. 2561
คู่มือการบริการประชาชน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ 31 ก.ค. 2561
Procedure of obtaining TISTR Services 25 มิ.ย. 2561
สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 10 พ.ค. 2561

การบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง ประกาศเมื่อ
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ 25 มิ.ย. 2562
หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจ 25 มิ.ย. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 25 มิ.ย. 2562
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและเลื่อนตำแหน่งหรือระดับ 25 มิ.ย. 2562
นโยบายระบบการประเมินผลงาน วว. 25 มิ.ย. 2562
นโยบายทิศทางการบริหารทรัพยากรบุคคล 24 มิ.ย. 2562
ผลการดำเนินงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 24 มิ.ย. 2562
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 24 มิ.ย. 2562
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ 29 มิ.ย. 2561
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการวิจัย 29 มิ.ย. 2561
คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 27 มิ.ย. 2561

การกำกับดูแลที่ดี
เรื่อง ประกาศเมื่อ
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูล 26 มิ.ย. 2562
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 26 มิ.ย. 2562
แนวทางการต่อต้านป้องกันการให้และรับสินบน 26 มิ.ย. 2562
นโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 26 มิ.ย. 2562
คณะทำงานจัดการเว็บไซต์ 26 มิ.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 24 มิ.ย. 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน 24 มิ.ย. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 21 มิ.ย. 2562
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน (วว.) รอบ 6 เดือน 28 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ วว. พ.ศ.2561 28 มิ.ย. 2561
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 27 มิ.ย. 2561
คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 27 มิ.ย. 2561

การตรวจสอบภายใน
เรื่อง ประกาศเมื่อ
รายงานการสรุปผลการดำเนินงาน AC ปี 2561 07 มิ.ย. 2562
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 14 พ.ค. 2562
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 14 พ.ค. 2562
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปี 2560 - 2564 14 พ.ค. 2562

กฎบัตร
เรื่อง ประกาศเมื่อ

นโยบายการกำกับดูแลจัดการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม
เรื่อง ประกาศเมื่อ
กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2562 25 มิ.ย. 2562
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 27 มิ.ย. 2561
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561 27 มิ.ย. 2561

แผนงานของ วว.
เรื่อง ประกาศเมื่อ
แผนวิสาหกิจ 10 ปี (2555-2564) 24 มิ.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจประจำปี 2561 24 มิ.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน 24 มิ.ย. 2562
แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2560-2564 22 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 22 มิ.ย. 2561
แผนวิสาหกิจ วว. ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 09 มิ.ย. 2561
แผนทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2560-2564 09 มิ.ย. 2561
แผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ.2561-2565 09 มิ.ย. 2561

การตอบสนองข้อร้องเรียน
เรื่อง ประกาศเมื่อ
ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 27 มิ.ย. 2562
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต 25 มิ.ย. 2562
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 25 มิ.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนเมษายน 2562 16 พ.ค. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนมีนาคม 2562 22 เม.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 22 เม.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนมกราคม 2562 22 เม.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนธันวาคม 2561 22 เม.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 22 เม.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนตุลาคม 2561 22 เม.ย. 2562
รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 02 ต.ค. 2561
รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 10 พ.ค. 2561

ข้อมูลอื่นๆ
เรื่อง ประกาศเมื่อ
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2562 ณ เดือนเมษายน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 16 พ.ค. 2562
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ มีนาคม 2562 17 เม.ย. 2562
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 ณ เดือนพฤศจิกายน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 12 ม.ค. 2562
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 ณ เดือนกันยายน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 12 ม.ค. 2562
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 ณ เดือนสิงหาคม ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 19 ก.ย. 2561
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 6 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 12 ก.ค. 2561
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 5 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 26 มิ.ย. 2561
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 3 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 14 มิ.ย. 2561
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 28 พ.ค. 2561

[ ดูข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด ][ ดูจากรายงานประจำปี วว. ][ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ วว. ]

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready