เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 : ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การเปิดเผยข้อมูลองค์กรและการกำกับที่ดี

(Corporate Disclosure & Governance)

เฉพาะข้อมูลล่าสุด ปีปัจจุบันและปีที่ผ่านมา  [ ดูข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด ][ ดูจากรายงานประจำปี วว. ]


การจัดการองค์กร
เรื่อง ประกาศเมื่อ
Annual report 2018 รายงานประจำปี 2561 27 มี.ค. 2562
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาอังกฤษ) 29 มิ.ย. 2561
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 27 มิ.ย. 2561
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 27 มิ.ย. 2561
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561 27 มิ.ย. 2561
นโยบาย คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22 มิ.ย. 2561
แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 2560 22 มิ.ย. 2561


การบริหารแผนงาน/โครงการ
เรื่อง ประกาศเมื่อ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2560 26 ก.ค. 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ต.ค 60 - มี.ค 61) 28 มิ.ย. 2561
แผนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2560 Q4 60 22 มิ.ย. 2561
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี 2560 ไตรมาส 4 22 มิ.ย. 2561
ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA ปี 60 Q4 22 มิ.ย. 2561
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 22 มิ.ย. 2561
ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ วว. 2561 ไตรมาส 2 22 มิ.ย. 2561


การบริหารงบประมาณ
เรื่อง ประกาศเมื่อ
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 26 ก.ค. 2561
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย 22 มิ.ย. 2561


รายงานการตรวจสอบจาก สตง.
เรื่อง ประกาศเมื่อ
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 26 มิ.ย. 2561
งบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ก่อนสตง.รับรอง) 06 มิ.ย. 2561
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 06 มิ.ย. 2561
รายงานฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก่อนสตง.รับรอง) 21 ก.พ. 2561
งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน2560 และ2559 (ก่อนสตง.รับรอง) 03 ม.ค. 2561


การจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง ประกาศเมื่อ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 มิ.ย. 2561


กฎระเบียบ/ข้อบังคับ
เรื่อง ประกาศเมื่อ
Service of Analysis, Test, Calibration, Validation, Assessment and Certification 03 เม.ย. 2561
Regional Research Station Administration 03 เม.ย. 2561
Information Security Policy and Procedure 03 เม.ย. 2561
Information Security Management 03 เม.ย. 2561


การบริการประชาชนและลูกค้า
เรื่อง ประกาศเมื่อ
คู่มือการบริการประชาชน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ของ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา 31 ก.ค. 2561
คู่มือการบริการประชาชน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ 31 ก.ค. 2561
Procedure of obtaining TISTR Services 25 มิ.ย. 2561
สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 10 พ.ค. 2561


การบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง ประกาศเมื่อ
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ 29 มิ.ย. 2561
คู่มือการปฏิบัติงานโครงการวิจัย 29 มิ.ย. 2561
คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 27 มิ.ย. 2561


การกำกับดูแลที่ดี
เรื่อง ประกาศเมื่อ
รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน (วว.) รอบ 6 เดือน 28 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ วว. พ.ศ.2561 28 มิ.ย. 2561
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 27 มิ.ย. 2561
คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 27 มิ.ย. 2561


การตรวจสอบภายใน
เรื่อง ประกาศเมื่อ
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2562 14 พ.ค. 2562
แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2561 14 พ.ค. 2562
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ ปี 2560 - 2564 14 พ.ค. 2562


กฎบัตร
เรื่อง ประกาศเมื่อ


นโยบายการกำกับดูแลจัดการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม
เรื่อง ประกาศเมื่อ
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 27 มิ.ย. 2561
นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561 27 มิ.ย. 2561


แผนงานของ วว.
เรื่อง ประกาศเมื่อ
แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2560-2564 22 มิ.ย. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 22 มิ.ย. 2561
แผนวิสาหกิจ วว. ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560-2564 09 มิ.ย. 2561
แผนทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2560-2564 09 มิ.ย. 2561
แผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ.2561-2565 09 มิ.ย. 2561


การตอบสนองข้อร้องเรียน
เรื่อง ประกาศเมื่อ
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนเมษายน 2562 16 พ.ค. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนมีนาคม 2562 22 เม.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 22 เม.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนมกราคม 2562 22 เม.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนธันวาคม 2561 22 เม.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 22 เม.ย. 2562
รายงานเกี่ยวกับข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบประจำเดือนตุลาคม 2561 22 เม.ย. 2562
รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 02 ต.ค. 2561
รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561 10 พ.ค. 2561


ข้อมูลอื่นๆ
เรื่อง ประกาศเมื่อ
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2562 ณ เดือนเมษายน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 16 พ.ค. 2562
ข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ณ มีนาคม 2562 17 เม.ย. 2562
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 ณ เดือนพฤศจิกายน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 12 ม.ค. 2562
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 ณ เดือนกันยายน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 12 ม.ค. 2562
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 ณ เดือนสิงหาคม ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 19 ก.ย. 2561
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 6 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 12 ก.ค. 2561
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 5 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 26 มิ.ย. 2561
ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 3 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 14 มิ.ย. 2561
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว 28 พ.ค. 2561

[ ดูข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด ][ ดูจากรายงานประจำปี วว. ]

Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready