การเปิดเผยข้อมูลองค์กร (Corporate Disclosure)


                การจัดการองค์กร
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
28 ธ.ค. 2561 : Annual report 2018 รายงานประจำปี 2561 (ร่าง)
29 มิ.ย. 2561 : การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน (ภาษาอังกฤษ)
27 มิ.ย. 2561 : นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2561
27 มิ.ย. 2561 : นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
27 มิ.ย. 2561 : การแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
22 มิ.ย. 2561 : แผนภูมิโครงสร้างองค์กร 2560
22 มิ.ย. 2561 : นโยบาย คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                การบริหารแผนงาน/โครงการ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
26 ก.ค. 2561 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 2560
28 มิ.ย. 2561 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน (ต.ค 60 - มี.ค 61)
22 มิ.ย. 2561 : ผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ วว. 2561 ไตรมาส 2
22 มิ.ย. 2561 : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2
22 มิ.ย. 2561 : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด PA ปี 60 Q4
22 มิ.ย. 2561 : รายงานผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ ปี 2560 ไตรมาส 4
22 มิ.ย. 2561 : แผนรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2560 Q4 60

                การบริหารงบประมาณ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
26 ก.ค. 2561 : รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 2561
22 มิ.ย. 2561 : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม งบรายจ่าย

                รายงานการตรวจสอบจาก สตง.
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
26 มิ.ย. 2561 : รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
06 มิ.ย. 2561 : รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
06 มิ.ย. 2561 : งบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ก่อนสตง.รับรอง)
21 ก.พ. 2561 : รายงานฐานะทางการเงินไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ก่อนสตง.รับรอง)
03 ม.ค. 2561 : งบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน2560 และ2559 (ก่อนสตง.รับรอง)

                การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
28 มิ.ย. 2561 : รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

                กฏระเบียบข้อบังคับ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
03 เม.ย 2561 : Information Security Management
03 เม.ย 2561 : Information Security Policy and Procedure
03 เม.ย 2561 : Regional Research Station Administration
03 เม.ย 2561 : Service of Analysis, Test, Calibration, Validation, Assessment and Certification

                การบริการประชาชนและลูกค้า
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
31 ก.ค. 2561 : คู่มือการบริการประชาชน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
31 ก.ค. 2561 : คู่มือการบริการประชาชน : ขั้นตอนการปฏิบัติงานรับบริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ของ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
25 มิ.ย. 2561 : Procedure of obtaining TISTR Services
10 พ.ค 2561 : สถิติการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

                การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
29 มิ.ย. 2561 : คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ
29 มิ.ย. 2561 : คู่มือการปฏิบัติงานโครงการวิจัย
27 มิ.ย. 2561 : คู่มือการเรียนรู้และการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

                รายงานด้านควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
28 มิ.ย. 2561 : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ วว. พ.ศ.2561
28 มิ.ย. 2561 : รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกัน (วว.) รอบ 6 เดือน
08 ม.ค. 2561 : รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560

                การจัดการที่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ สาธารณประโยชน์
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ

                แผนงานของ วว.
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
22 มิ.ย. 2561 : แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
22 มิ.ย. 2561 : แผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ.2560-2564
09 มิ.ย. 2561 : แผนแม่บทการจัดการความรู้ พ.ศ.2561-2565
09 มิ.ย. 2561 : แผนทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2560-2564
09 มิ.ย. 2561 : แผนวิสาหกิจ วว. ระยะที่ 2 พ.ศ. 2560-2564

                การจัดการข้อร้องเรียน
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
02 ต.ค. 2561 : รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561
10 พ.ค 2561 : รายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนของ วว. ประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

                ข้อมูลรายงานอื่นๆ
ประกาศเมื่อ หัวข้อประกาศ
12 ม.ค. 2562 : ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 ณ เดือนกันยายน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
12 ม.ค. 2562 : ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 ณ เดือนพฤศจิกายน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
19 ก.ย. 2561 : ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 ณ เดือนสิงหาคม ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
12 ก.ค. 2561 : ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 6 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
26 มิ.ย. 2561 : ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 5 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
14 มิ.ย. 2561 : ผลตอบแทนสะสมตามทางเลือกการลงทุนปี 2561 รอบ 3 เดือน ของ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
28 พ.ค 2561 : รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว


Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]