สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (สยศ.)
Corporate Strategic Planning Office (SPO)

Strategies and Innovation Management

ยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์วิสาหกิจ พัฒนาและบริการธุรกิจนวัตกรรม

สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.)
Technology and Innovation Management Office (TIO)

สำนักบริหารการคลัง (สกค.)
Treasury Management Office (TMO)

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.)
Human Resource Management Office (HRO)

สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.)
Digital and Information Office (DIO)

สำนักบริการกลาง (สบก.)
General Services Office (GSO)

Administration and Supports

กลุ่มบริหาร และกลุ่มงานสนับสนุน

สื่อสารองค์กร บริการส่วนกลาง การคลัง ทรัพยากรบุคคล ระบบดิจิทัลและสารสนเทศ ตรวจสอบ และกฎหมาย

สำนักสื่อสารองค์กร (สสอ.)
Organizational Communication Office (OCO)

สำนักตรวจสอบภายใน (สตส.)
Internal Audit Office (IAO)

สำนักผู้ว่าการ (สผวว.)
Office of the Governor (OGV)


Copyright ©2019 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป. (TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]