')
๔ กรกฎาคม : ทรงพระเจริญ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ (สยศ.)
Corporate Strategic Planning Office (SPO)

Strategies and Innovation Management

ยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์วิสาหกิจ พัฒนาและบริการธุรกิจนวัตกรรม

สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สจท.)
Technology and Innovation Management Office (TIO)

สำนักบริหารการคลัง (สกค.)
Treasury Management Office (TMO)

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล (สทบ.)
Human Resource Management Office (HRO)

Administration

กลุ่มบริหาร

บริการส่วนกลาง การคลัง ทรัพยากรบุคคล ระบบดิจิทัลและสารสนเทศ และกฎหมาย

สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ (สทส.)
Digital and Information Office (DIO)

สำนักบริการกลาง (สบก.)
General Services Office (GSO)

สำนักสื่อสารองค์กร (สสอ.)
Organizational Communication Office (OCO)

สำนักตรวจสอบภายใน (สตส.)
Internal Audit Office (IAO)

Under the Governor

กลุ่มสังกัดผู้ว่าการ

สื่อสารองค์กร ตรวจสอบภายใน
และสำนักผู้ว่าการ

สำนักผู้ว่าการ (สผวว.)
Office of the Governor (OGV)


Copyright ©2020 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
[ ไปเว็บเวอร์ชันเก่า ]
ipv6 ready