วศ.เปิดบริการห้องสมุดในวันเสาร์

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดบริการห้องสมุดในวันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2551 เป็นต้นไป สำหรับรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง อาทิเช่น หนังสือ บทความที่ได้คัดเลือกจากวารสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย กฤตภาค สิทธิบัตร และมาตรฐาน สามารถดูได้จาก ที่นี่ ที่มา : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400 โทร. 0 2201 7259-62 โทรสาร 0 2201 7258 E-mail : infocenter@dss.go.th