ผลิตภัณฑ์พลูมิกซ์  เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพลูที่มีผลยับยั้งเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในไก่ ซึ่งผลิตภัณฑ์พลูมิกซ์นี้ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่เนื้อ ในขนาด 200 – 400 ppm ของสารสกัดพลูเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยทดลองกับไก่ในช่วงอายุ 0 – 49 วัน กลุ่มละ 800 ตัว พบว่ากลุ่มที่ได้รับพลูมิกซ์มีอัตราการแลกเนื้อและประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ช่วงอายุ 28 – 49 วัน

c3

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์วัคซีนสำหรับไก่   เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ Salmonella ในไก่เนื้อและไก่ไข่ โดยวัคซีนที่พัฒนาขึ้น มี 2 ชนิด คือ “วัคซีนเชื้อเป็น” ที่ผลิตจากเชื้อ S. Typhimurium และจากเชื้อ S. Enteritidis ผลการทดลองโดยความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ พบว่า วัคซีนเชื้อเป็นสูตร Bio 5 และ สูตร Bio 11 จากเชื้อ S. Typhimurium เมื่อป้อนเชื้อเข้าทางปากให้ลูกไก่อายุ 14 วัน จำนวน 2 ครั้ง และหลังจากนั้นจึงให้เชื้อพิษทับ เพื่อดูความสามารถของวัคซีนในการสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันไม่ให้ไก่ติดเชื้อของไก่ พบว่าวัคซีน Bio11 มีประสิทธิภาพดีกว่า Bio5 ในด้านการลดระยะเวลาและจำนวนไก่ที่ขับเชื้อพิษ การลดความรุนแรงของเชื้อพิษทับในการทำให้เกิดวิการที่อวัยวะต่างๆ รวมถึงความคุ้มโรคต่อเชื้อพิษทับโดยสามารถลดการเพิ่มจำนวนของเชื้อพิษทับในอวัยวะภายต่างๆ ส่วนผลการศึกษาเบื้องต้นด้านความปลอดภัยของ Bio5 และ Bio11 พบว่าไก่ที่ได้รับเชื้อ Bio5 หรือ Bio11 ไม่มีอาการป่วยหรือตาย รวมถึงเชื้อทั้งสองชนิดไม่มีผลต่อการเพิ่มน้ำหนักตัวของไก่ แสดงว่าทั้ง Bio5 และ Bio11 มีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง

c4

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกสำหรับโคนม  เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของโคนมจาก ที่มาจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ขนาดโครงสร้างขนาดเล็ก

c6

 

 

คุณสมบัติพิเศษ

ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สำหรับโคนม ซึ่งอยู่ในระบบทางเดินอาหารของโคนม จึงเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของจุลินทรีย์ที่คุณสมบัติในส่งเสริมสุขภาพของโคนม มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร ช่วยในระบบการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร และเพิ่มภูมิคุ้มกัน ทำให้โคนมมีสุขภาพดีเจริญเติบโตที่ดี มีภูมิต้านทานต่อโรคระบบทางเดินอาหาร และสมารถที่จะให้ได้ผลผลิตน้ำนมที่ดีและมีคุณภาพทางโภชนาการ

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์สารพรีไบโอติกสำหรับการเลี้ยงสุกร   เป็นสารเสริมสุภาพที่ผลิตจากข้าวไทยซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมหาได้ง่ายและราคาไม่แพง ในกระบวนการผลิตจะใช้เทคโนโลยีการหมักโดยคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยคาร์โบไฮเดรตและการผลิตสารพรีไบโอติก ภายหลังจากกระบวนการหมักที่เหมาะสมจะได้สารพรีไบโอติก isomalto-oligosaccharides

c8

 

คุณสมบัติพิเศษ

มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้สุกร โดยเฉพาะจุลินทรีย์โพรไบโอติก นอกจากนี้สารพรีไบโอติกยังมีส่วนช่วยปรับสมดุลลำไส้ ลดการติดเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร  สารพรีไบโอติกจึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพสุกร สามารถลดการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุกรที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์สารสกัดชีวภาพจากน้ำนมดิบ (ปุ๋ยนม)  เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมดิบที่ด้อยคุณภาพผ่านกระบวนการหมักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ได้สารสกัดชีวภาพจากน้ำนมดิบที่มีประโยชน์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะพืชสวนและพืชไร่ ส่งผลต่อปริมาณ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพทั้งด้านความหวาน, ขนาดผลและคุณภาพผลผลิตอื่นๆ

c9

คุณสมบัติพิเศษ

การใช้ปุ๋ยจากน้ำนมดิบสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและลดปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศได้ จากการทดลองใช้ปุ๋ยจากน้ำนมดิบส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของหญ้ากินนีสี-ม่วง ซึ่งจากการทดลองพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในการเลี้ยงโคนมได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลต่อกระบวนการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมการผลิตน้ำนมดิบที่มีความปลอดภัย

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากการเลี้ยงโคนม  เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการเลี้ยงโคนม เช่นกลิ่นเหม็น สิ่งสกปรก ในฟาร์มเลี้ยงโคนมของเกษตรกร  ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เหล่านี้  มาจากการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารประกอบก๊าซระเหยสารอินทรีย์ (Volatile organic compounds) สารประกอบฟีนอล (Phenolic compounds) และกรดอินทรีย์บางชนิดที่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งมาจากการทำปฏิกิริยาของสารอินทรีย์จากสิ่งขับถ่ายของสัตว์ ทำให้เกิดเหม็นในฟาร์มโคนม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากการเลี้ยงโคนม มีความสะดวกใช้ง่ายและได้ผล เกษตรกรมีความพึงพอใจ

c10

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

c12

ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก  โครงการนี้มุ่งเป้าในการผลิตแอนตี้บอดี้เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกจากสัตว์ปีก โรคที่บ้านเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าไข้หวัดนกนั้นคือ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อ Influenza virus type A ซึ่งเป็นอาร์เอนเอไวรัสใน family Orthomyxoviridae โดยไวรัสใน family นี้มีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิดคือ Influenza virus type A, B, and C, Isavirus, และ Thogotovirus ด้วยข้อมูลการระบาดที่ผ่าน ๆ มาพบว่าเฉพาะเชื้อInfluenza virus type A เท่านั้นที่สามารถก่อให้เกิดโรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์ปีกได้ ดังนั้นทาง ฝวช จึงได้พัฒนาแอนตี้บอดี้ต่อ nucleoprotein (NP) ของ Influenza virus type A จากสายพันธุ์ Influenza A/VietNam/HG-178/2004 (H5N1) เพื่อใช้ตรวจคัดกรองเพื่อแยกโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดนกออกจากไวรัสตัวอื่นๆ และเนื่องจาก Influenza virus type A ชนิด H5 จากสายพันธุ์ Influenza A chicken/ Nakhonsawan/ Thailand/ CU-39/04 (H5N1), H7 จากสายพันธุ์ Influenza A/ chicken/ Italy/ 445/99 (H7N1), และ H9  จากสายพันธุ์ Influenza A/HongKong/1073/99(H9N2) เป็น subtype ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกที่ก่อโรคและทำให้เกิดการระบาดของโรคได้รุนแรง ทาง ฝวช จึงได้พัฒนาแอนตี้บอดี้ต่อ hemagglutinin protein (HA) ต่อ subtype H5, H7, และ H9 เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นว่าการเกิดโรคไข้หวัดนกอยู่นั้นเป็นสาเหตุมาจาก H5, H7, และ H9 หรือไม่

c13

 

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

c11ผลิตภัณฑ์ยีสต์โปรตีน  เป็นผลิตภัณฑ์แหล่งโปรตีนที่มาจากจุลินทรีย์ คือยีสต์ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ส่วนประกอบของโปรตีนในเซลล์สูง โดยมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 40-50% (โดยน้ำหนักแห้ง)

 

 

คุณสมบัติพิเศษ

สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนได้ในภาวะที่แหล่งอาหารโปรตีนทั่วไปขาดแคลน เนื่องจากเป็นโปรตีนที่มาจากแหล่งจุลินทรีย์  ดังนั้นจึงมีข้อได้เปรียบมากกว่าแหล่งโปรตีน ที่มาจากเนื้อสัตว์หรือพืชโปรตีน กล่าวคือใช้ระยะเวลาเพาะเลี้ยงที่สั้นและรวดเร็วในการผลิต  เมื่อเทียบกับการเลี้ยงสัตว์ หรือการปลูกพืชโปรตีน  เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ในช่วงเวลา 24- 48 ชั่วโมง อีกประการหนึ่งคือ ใช้พื้นที่ในการผลิตที่น้อยกว่า การใช้ฟาร์มในการเลี้ยงสัตว์ หรือพื้นที่ดินในการเพาะปลูกพืชโปรตีน  สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนได้ในกรณีแหล่งอาหารโปรตีนขาดแคลน จุลินทรีย์ยีสต์ คัดมาจากยีสต์ที่มาจากแหล่งอาหารเช่น ผลไม้ หรือ อาหารหมักดองพื้นบ้าน  นำมาคัดเลือกสายพันธุ์ ที่มีปริมาณโปรตีนสูง และเป็นสายพันธุ์ปลอดภัยต่อการบริโภคและสิ่งมีชีวิต

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th