• Agent ตัวก่อโรค หรือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับตัวก่อโรค
 • Air-borne การที่โรคแพร่กระจายทางอากาศไปกับละอองฝอยของน้ำมูกและน้ำลาย ที่มีขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน
 • Antibody โปรตีนชนิดหนึ่งที่สร้างจากระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของคน
 • Antigen สารก่อภูมิต้านทาน
 • Antitoxin วัคซีนที่ผลิตโดยใช้แอนติบอดีชนิดพิเศษหรือกลุ่มแอนติบอดีที่มีความสามารถในการต่อต้านสารพิษเฉพาะชนิด
 • Clinical disease ระยะแสดงอาการ
 • COVID-19 โควิด-19 หรือ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 • Death ตาย
 • Determinants เหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค
 • Diagnosis ได้รับการวินิจฉัย
 • Direct contact การสัมผัสโดยตรงระหว่าง reservoir กับ host
 • Direct transmission การถ่ายทอดเชื้อโดยตรง แบ่งเป็น
 • Disability พิการ
 • Droplet spread ฝอยละอองที่เกิดจากการจาม ไอหรือพูดคุย กระจายในระยะสั้นๆก่อนตกลงสู่พื้นดิน
 • Environment สิ่งแวดล้อม หรือ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
 • Epidemic การระบาดของโรคที่เริ่มขยายวงการแพร่กระจายออกไปตามพื้นที่ต่างๆ
 • Exposure รับเชื้อหรือปัจจัย
 • Herd immunity การป้องกันการระบาดของโรคในชุมชน
 • Host คน หรือ ปัจจัยเกี่ยวข้องกับคน
 • Immune evasion สามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 • Immunoglobulin แอนติบอดีที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับภูมิต้านทานของร่างกาย
 • Inactivated วัคซีนที่ผลิตโดยนำเชื้อโรคทั้งตัวที่ตายแล้วหรือเฉพาะส่วนประกอบบางส่วนมาใช้
 • Indirect transmission การถ่ายทอดเชื้อทางอ้อม แบ่งเป็น
 • Infectivity สัดส่วนของผู้ที่ติดเชื้อต่อผู้สัมผัสทั้งหมด
 • Live attenuated วัคซีนที่ผลิตโดยนำเชื้อโรคมาทำให้อ่อนฤทธิ์ลงจนไม่สามารถทำให้เกิดโรคแต่ยังกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้
 • Onset เริ่มมีอาการ
 • Outbreak การอุบัติขึ้นแบบฉับพลันของโรคติดต่อที่ไม่ใช่โรคปกติทั่วไป โดยการแพร่กระจายจำกัดวงแค่บริเวณพื้นที่หนึ่ง ๆ ยังไม่รุนแรง
 • Pandemic การระบาดใหญ่ของโรคที่แพร่กระจายเป็นวงกว้างไปทั่วโลก และยากต่อการควบคุม
 • Pathogenicity ความสามารถของเชื้อที่จะทําให้เกิดโรคใน host หรือ สัดส่วนของผู้ที่มีอาการต่อผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมด
 • Preclinical disease ระยะติดเชื้อไม่มีอาการ ระยะฟักตัว หรือ ระยะก่อโรค
 • Recovery ระยะหาย
 • Reservoir แหล่งรังโรค
 • Susceptibility ระยะไวต่อโรค
 • Toxoid วัคซีนที่ผลิตโดยนำพิษของแบคทีเรียมาทำให้หมดฤทธิ์ แต่ยังสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้
 • Transmission การถ่ายทอดเชื้อ
 • Vector-borne การที่โรคแพร่กระจายโดยสิ่งมีชีวิต เช่น แมลง
 • Vehicle-borne การที่โรคแพร่กระจายโดยสิ่งไม่มีชีวิต เช่น อาหาร น้ำ วัตถุชีวภาพ (เช่น เลือด) เครื่องมือเครื่องใช้
 • Virulence ความรุนแรงในการทำให้เกิดโรค หรือ สัดส่วนของผู้ที่มีอาการรุนแรงหรือตายต่อผู้ที่มีอาการทั้งหมด