ผลิตภัณฑ์ CE – Chick

ผลิตภัณฑ์ CE – Chick  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกลุ่มเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้จากไก่ที่มีสุขภาพดี แล้วนำมาเพิ่มจำนวนโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ภายใต้สภาวะพิเศษที่เหมาะสม ผลการทดสอบในห้องทดลอง พบว่า CE มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, S. Enteritidis, Campylobacter jejunii และ Clostridium perfringens ได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มี 2 รูปแบบ คือ ชนิดผงและชนิดน้ำ คุณสมบัติพิเศษ ผลการศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพของ … Read More

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกอาหารเสริมสำหรับไก่

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับไก่  เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไก่ ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของไก่   มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของไก่   และทำให้ไก่มีระบบการดูดซึมและการย่อยอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ไก่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วแข็งแรงมีอัตราการเพิ่มของเนื้อมากขึ้น   คุณสมบัติพิเศษ สามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายที่เคยใช้ในการเลี้ยงไก่ รวมทั้ง อาหารเสริม และฮอร์โมนต่างๆ จึงช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และที่สำคัญไม่ทำให้เกิดสารอันตรายตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่และรวมถึงสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค   สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์พลูมิกซ์

ผลิตภัณฑ์พลูมิกซ์  เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพลูที่มีผลยับยั้งเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในไก่ ซึ่งผลิตภัณฑ์พลูมิกซ์นี้ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่เนื้อ ในขนาด 200 – 400 ppm ของสารสกัดพลูเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยทดลองกับไก่ในช่วงอายุ 0 – 49 วัน กลุ่มละ 800 ตัว พบว่ากลุ่มที่ได้รับพลูมิกซ์มีอัตราการแลกเนื้อและประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ช่วงอายุ 28 – 49 วัน   สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center … Read More

ผลิตภัณฑ์วัคซีนสำหรับไก่

ผลิตภัณฑ์วัคซีนสำหรับไก่   เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ Salmonella ในไก่เนื้อและไก่ไข่ โดยวัคซีนที่พัฒนาขึ้น มี 2 ชนิด คือ “วัคซีนเชื้อเป็น” ที่ผลิตจากเชื้อ S. Typhimurium และจากเชื้อ S. Enteritidis ผลการทดลองโดยความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์ พบว่า วัคซีนเชื้อเป็นสูตร Bio 5 และ สูตร Bio 11 จากเชื้อ S. Typhimurium เมื่อป้อนเชื้อเข้าทางปากให้ลูกไก่อายุ 14 … Read More

ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกสำหรับโคนม

ผลิตภัณฑ์พรีไบโอติกสำหรับโคนม  เป็นผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของโคนมจาก ที่มาจากสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ขนาดโครงสร้างขนาดเล็ก     คุณสมบัติพิเศษ ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของ จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์สำหรับโคนม ซึ่งอยู่ในระบบทางเดินอาหารของโคนม จึงเป็นการเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของจุลินทรีย์ที่คุณสมบัติในส่งเสริมสุขภาพของโคนม มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร ช่วยในระบบการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร และเพิ่มภูมิคุ้มกัน ทำให้โคนมมีสุขภาพดีเจริญเติบโตที่ดี มีภูมิต้านทานต่อโรคระบบทางเดินอาหาร และสามารถที่จะให้ได้ผลผลิตน้ำนมที่ดีและมีคุณภาพทางโภชนาการ   สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์สารพรีไบโอติกสำหรับการเลี้ยงสุกร

ผลิตภัณฑ์สารพรีไบโอติกสำหรับการเลี้ยงสุกร   เป็นสารเสริมสุภาพที่ผลิตจากข้าวไทยซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมหาได้ง่ายและราคาไม่แพง ในกระบวนการผลิตจะใช้เทคโนโลยีการหมักโดยคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยคาร์โบไฮเดรตและการผลิตสารพรีไบโอติก ภายหลังจากกระบวนการหมักที่เหมาะสมจะได้สารพรีไบโอติก isomalto-oligosaccharides   คุณสมบัติพิเศษ มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในลำไส้สุกร โดยเฉพาะจุลินทรีย์โพรไบโอติก นอกจากนี้สารพรีไบโอติกยังมีส่วนช่วยปรับสมดุลลำไส้ ลดการติดเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร  สารพรีไบโอติกจึงมีส่วนช่วยในการส่งเสริมสุขภาพสุกร สามารถลดการใช้สารเคมีหรือยาปฏิชีวนะ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สุกรที่มีความสะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค   สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์สารสกัดชีวภาพเพื่อการผลิตพืชอาหารสัตว์สำหรับการเลี้ยงโคนม

ผลิตภัณฑ์สารสกัดชีวภาพจากน้ำนมดิบ (ปุ๋ยนม)  เป็นเทคโนโลยีการแปรรูปน้ำนมดิบที่ด้อยคุณภาพผ่านกระบวนการหมักโดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ได้สารสกัดชีวภาพจากน้ำนมดิบที่มีประโยชน์ในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช โดยเฉพาะพืชสวนและพืชไร่ ส่งผลต่อปริมาณ ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งผลผลิตที่ได้มีคุณภาพทั้งด้านความหวาน, ขนาดผลและคุณภาพผลผลิตอื่นๆ คุณสมบัติพิเศษ การใช้ปุ๋ยจากน้ำนมดิบสามารถทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีและลดปริมาณการนำเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศได้ จากการทดลองใช้ปุ๋ยจากน้ำนมดิบส่งผลต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพของหญ้ากินนีสี-ม่วง ซึ่งจากการทดลองพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและลดอันตรายที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมีในการเลี้ยงโคนมได้อีกทางหนึ่ง ส่งผลต่อกระบวนการผลิตน้ำนมดิบที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคและอุตสาหกรรมการผลิตน้ำนมดิบที่มีความปลอดภัย   สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากการเลี้ยงโคนม

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากการเลี้ยงโคนม  เป็นผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดสิ่งปฏิกูลที่เกิดจากการเลี้ยงโคนม เช่นกลิ่นเหม็น สิ่งสกปรก ในฟาร์มเลี้ยงโคนมของเกษตรกร  ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เหล่านี้  มาจากการคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการย่อยสลายสารประกอบก๊าซระเหยสารอินทรีย์ (Volatile organic compounds) สารประกอบฟีนอล (Phenolic compounds) และกรดอินทรีย์บางชนิดที่มีกลิ่นเหม็น ซึ่งมาจากการทำปฏิกิริยาของสารอินทรีย์จากสิ่งขับถ่ายของสัตว์ ทำให้เกิดเหม็นในฟาร์มโคนม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เพื่อการบำบัดสิ่งปฏิกูลจากการเลี้ยงโคนม มีความสะดวกใช้ง่ายและได้ผล เกษตรกรมีความพึงพอใจ   สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail … Read More

ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก

ชุดตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก  โครงการนี้มุ่งเป้าในการผลิตแอนตี้บอดี้เพื่อใช้ในการตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดนกจากสัตว์ปีก โรคที่บ้านเราเรียกกันโดยทั่วไปว่าไข้หวัดนกนั้นคือ โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อ Influenza virus type A ซึ่งเป็นอาร์เอนเอไวรัสใน family Orthomyxoviridae โดยไวรัสใน family นี้มีอยู่ด้วยกัน 5 ชนิดคือ Influenza virus type A, B, and C, Isavirus, และ Thogotovirus ด้วยข้อมูลการระบาดที่ผ่าน ๆ มาพบว่าเฉพาะเชื้อInfluenza virus type … Read More

ผลิตภัณฑ์ยีสต์โปรตีน

ผลิตภัณฑ์ยีสต์โปรตีน  เป็นผลิตภัณฑ์แหล่งโปรตีนที่มาจากจุลินทรีย์ คือยีสต์ ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ส่วนประกอบของโปรตีนในเซลล์สูง โดยมีโปรตีนเป็นองค์ประกอบประมาณ 40-50% (โดยน้ำหนักแห้ง)     คุณสมบัติพิเศษ สามารถใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนได้ในภาวะที่แหล่งอาหารโปรตีนทั่วไปขาดแคลน เนื่องจากเป็นโปรตีนที่มาจากแหล่งจุลินทรีย์  ดังนั้นจึงมีข้อได้เปรียบมากกว่าแหล่งโปรตีน ที่มาจากเนื้อสัตว์หรือพืชโปรตีน กล่าวคือใช้ระยะเวลาเพาะเลี้ยงที่สั้นและรวดเร็วในการผลิต  เมื่อเทียบกับการเลี้ยงสัตว์ หรือการปลูกพืชโปรตีน  เนื่องจากจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว ในช่วงเวลา 24- 48 ชั่วโมง อีกประการหนึ่งคือ ใช้พื้นที่ในการผลิตที่น้อยกว่า การใช้ฟาร์มในการเลี้ยงสัตว์ หรือพื้นที่ดินในการเพาะปลูกพืชโปรตีน  สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งโปรตีนทดแทนได้ในกรณีแหล่งอาหารโปรตีนขาดแคลน จุลินทรีย์ยีสต์ คัดมาจากยีสต์ที่มาจากแหล่งอาหารเช่น ผลไม้ หรือ … Read More