การประเมินอัตราการกัดกร่อนในสภาวะการใช้งานจริง โดยใช้โลหะคูปองทดสอบการกัดกร่อน (Corrosion Coupons)

รุจีภรณ์ นาคขุนทด นักวิชาการ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย        การกัดกร่อน (Corrosion) หมายถึงการเสื่อมสภาพของโลหะที่มีปัจจัยต่างๆ ทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมี ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี หรือเกิดจากปฏิกิริยาทางกายภาพของโลหะ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเสื่อมสภาพของโลหะ ได้แก่สภาพแวดล้อมของการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน และชนิดของวัสดุและผลิตภัณฑ์ เช่น อุปกรณ์ต่างๆ โครงสร้าง ตัวถังรถยนต์ ถังน้ำ ท่อน้ำ ถังน้ำมัน ถังก๊าซ เป็นต้น      การกัดกร่อนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทาง ด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน … Read More

โครงการดีๆถือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ

ดุรงค์ฤทธิ์ สุดสงวน กองจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้      เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ทาง วว. ร่วมกับ สวทช. มีนโยบายจัดทำโครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เพื่อช่วยครูในการหาและทำสื่อการเรียนการสอนโดยถือเป็นวิทยาทาน เนื้อหาส่วนใหญ่มีหลากหลาย เช่น ภาพประกอบ ภาพถ่าย องค์ความรู้ต่างๆโดยรวบรวมจากอาสาต่างๆและหน่วยงานที่น่าสนใจ      ผมเป็นคนหนึ่งในหน่วยงานของ วว. ซึ่งมีหน้าที่ออกแบบสิ่งพิมพ์และเขียนภาพประกอบต่างๆของ … Read More