หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน ไตรมาสที่ 3/2557

หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน
เดือนกรกฎาคม – กันยายน  2557
โดย กองจัดการความรู้  ศูนย์ความรู้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

……PROMOTION! หนึ่งหน่วยงานสมัครอบรม 1 หลักสูตร จำนวน 4 ท่าน เข้าอบรมฟรี 1 ท่าน……..

• หลักสูตรอบรม ณ โรงแรมเค ยู โฮม (KU HOME) อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  เวลา 08.30-16.00 น.
สอบถามเส้นทาง โทร. 0 2579 0010-15

ลำดับ ชื่อหลักสูตร

วัน/เดือน/ปี

วิทยากร

ค่าลงทะเบียน
1. กระบวนการเตรียมสารสกัดจากสมุนไพร เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

17 ก.ค.57

อ.ธัญวรัตน์ กาจสงคราม
อ.สิทธิพงศ์ สรเดช

2,300
2. เทคนิคการถ่ายทอดความรู้ : ด้านการจัดการฝึกอบรมและเทคนิคการเป็นพิธีกรอย่างมีประสิทธิภาพ

7 ส.ค.57

อ.อัปสร เสถียรทิพย์

2,300
3. เสริมทักษะการจัดประชุม เขียนและจดรายงาน เพื่อบริหารและพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

21-22 ส.ค.57

อ.พรสวรรค์ วินิจสร
อ.อัปสร เสถียรทิพย์

4,500
4. เสริมทักษะการนำเสนองาน (Presentation) อย่างมีประสิทธิภาพ

29 ส.ค.57

อ.อัปสร เสถียรทิพย์

2,300
5. การเขียนบทความวิชาการ/บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศ

4 ก.ย.57

ดร.นฤมล รื่นไวย์

2,300
6. KM กับการประยุกต์ใช้ในองค์กร

8-9 ก.ย.57

ดร.นฤมล รื่นไวย์

4,500
7. เทคนิคการเขียนหนังสือและบันทึกติดต่องาน เพื่อบริหารและพัฒนาโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

9-10 ก.ย.57

อ.พรสวรรค์ วินิจสร
อ.อัปสร เสถียรทิพย์

4,500
8. เทคนิคการบรรยายและนำเสนองานภาษาอังกฤษ

11 ก.ย.57

ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์

2,300
9. มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสมุนไพรเพื่อการจดแจ้ง อย. :
เสริมธุรกิจ ผลิตสู่เชิงพาณิชย์และก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

11 ก.ย.57

อ.ภัทรา อะหมะดี พีรซะหีด และคณะ

2,300

• หลักสุตรอบรม ณ ห้องประชุม วว. เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เวลา 08.30-16.00 น.
สอบถามเส้นทาง โทร. 0 2577 9000

ลำดับ ชื่อหลักสูตร

วัน/เดือน/ปี

วิทยากร

ค่าลงทะเบียน
10. การผลิตและแปรรูปน้ำผลไม้พร้อมดื่ม และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

25 ก.ค.57

อ.อินทราวุธ ฉัตรเกษ และคณะ

1,000

11. การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาล้างจานให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

30 ก.ค.57

อ.วันทนา สะสมทรัพย์ และคณะ

1,000

12. การผลิตและแปรรูปน้ำมะขามพร้อมปรุง และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

15 ส.ค.57

อ.อินทราวุธ ฉัตรเกษ และคณะ

1,000

13. การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าขจัดคราบ น้ำยาปรับผ้านุ่มให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน และการออกแบบบรรจุภัณฑ์

29 ส.ค.57

อ.วันทนา สะสมทรัพย์ และคณะ

1,000

14. Clean and Green Building  คุณภาพความปลอดภัยทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในอาคาร

8 ก.ย.57

ดร.ภูษิตา วรรณิสสร
ดร.สมชาย ดารารัตน์

1,000

• หลักสูตรศึกษาดูงาน ณ โครงการศูนย์ศึกษา การพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา

15. เสริมความรู้ทางการเกษตร :
ศึกษาดูงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉะเชิงเทรา

26 ส.ค.57

ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น

1,500

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้
โทรศัพท์ 0 2577-9083, 0 2577-9082 มือถือ 089-813 4127
โทรสาร 0 2577-9083-4
E-mail : training@tistr.or.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
เข้าเว็บไซต์ www.tistr.or.th -> สัมมนา/ฝึกอบรม -> ชื่อหลักสูตร -> เอกสารแนบ (ดูรายละเอียด)

……PROMOTION! หนึ่งหน่วยงานสมัครอบรม 1 หลักสูตร จำนวน 4 ท่าน เข้าอบรมฟรี 1 ท่าน……..