แนวทางการแปลงแผนแม่บท ICT ของประเทศ พ.ศ. 52-56 ไปสู่การปฏิบัติ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การแปลงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ไปสู่การปฏิบัติ ขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2553 ซึ่งพอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ การประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งความคิดเห็น อันจะนำมาซึ่งการแปลงแผนแม่บทฯ ประเทศ 52-56 ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ การนำไปสู่แผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทฯ  รวมทั้งเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  โดยวิทยากรได้แนะนำวิธีการ และเครื่องมือที่ช่วยให้หน่วยงานสามารถนำไปใช้ในการแปลงแผน ซึ่งหน่วยงานสามารถไป download ไฟล์เอกสารตามกรอบการทำงาน  (Template) จาก Website ของโครงการได้ ซึ่งหากพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า กลไกการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องประกอบด้วย หน่วยงานหรือเจ้าภาพ ดำเนินการจัดทำหรือปรับแผนแม่บทฯและแผนปฏิบัติการหน่วยงาน Continue reading แนวทางการแปลงแผนแม่บท ICT ของประเทศ พ.ศ. 52-56 ไปสู่การปฏิบัติ

QR Code ทันสมัยได้ประโยชน์

สัญลักษณ์ หน้าตาแปลกประหลาดนี้ อาจเคยผ่านตาบางท่านมาบ้างไม่มากก็น้อยตามสื่อต่างๆ อย่างล่าสุดที่ทางบริษัทเครืองดื่มชื่อดัง โออิชิ ได้นำเอามาประยุกต์ใช้ในเล่นเกมส์ชิงรางวัลมากมายด้วยการติดไว้ข้างกล่องบรรจุภัณฑ์จนกลายเป็นที่คุ้นตาคนไทยมากขึ้น แล้วเจ้าสัญลักษณ์ที่ว่านี้คืออะไร มาทำความรู้จักกัน QR Code , 2D bar code หรือ two-dimensional bar code ไม่ว่าใครจะเรียกหรือเคยได้ยินชื่อไหนมาก็แล้วแต่ ทั้งหมดนี้ก็คือ QR Code เช่นกันค่ะ QR Code ถูกคิดค้นขึ้นโดยบริษัท Denso-Wave ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี 1994 และได้ทำการจดลิขสิทธิ์แล้วทั่วโลก การเก็บข้อมูลนั้นสามารถจัดเก็บได้มากกว่าบาร์โค้ดธรรมดาได้หลายเท่า เช่น ตัวเลขอย่างเดียว 7,089 ตัว | ตัวอักษร 4,296 ตัว Continue reading QR Code ทันสมัยได้ประโยชน์

คาร์บอนเครดิต

ที่มา : กรกช มีชำนาญ, สำนักรับรองระบบคุณภาพ, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ปัจจุบัน ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กำลังให้ความสำคัญกับภาวะโลกร้อน และสาเหตุที่สำคัญอันดับหนึ่งก็คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ฯลฯ ซึ่งก๊าซมลพิษเหล่านี้จะถูกแปลง (Transfer) ให้อยู่บนพื้นฐานของคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณ ดังนั้น ประเทศต่าง ๆ จึงได้ประชุมและตกลงร่วมกันใน พิธีสารเกียวโต ในการที่ประเทศพัฒนาแล้ว (Annex 1) เช่น สหภาพยุโรป แคนาดา ญี่ปุ่น เป็นต้น จะต้องลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ให้ต่ำกว่าระดับก๊าซที่เป็นมลพิษในปี 2533 โดยเฉลี่ย 5.2% ระหว่างปี Continue reading คาร์บอนเครดิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

เชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ หัวข้อ เทคนิคการร่างสิทธิบัตร: สาขาเคมี ยา และเทคโนโลยีชีวภาพ วันที่ 23 เม.ย. 53 หัวข้อ เทคนิคการร่างสิทธิบัตร: สาขาวิศวการ อิเล็กทรอนิคส์ และการออกแบบ วันที่ 11 พ.ค. 53 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียน online ได้ที่ www.nia.or.th หรือ โทร. 02-644-6000 ที่มา : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, http:www.nia.or.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานอบรมหัวข้อ การเตรียมตัวเข้าสู่ตลาด Modern Trade & กลยุทธ์การทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ ในวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Board Room 4 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สนใจติดต่อสอบถาม / สำรองที่นั่งได้ที่ คุณวาสนา โทร. 02-345-1120 มือถือ 086-3291977 Email : wassanak@off.fti.or.th คุณอธิษฐาน โทร. Continue reading ข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย