ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : อบรมเชิงปฏิบัติการ Stakeholder Identification & Engagement for SIA

บริษัท ยู สเคป จำกัด (ในเครือ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด UAE) ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมแบบมีส่วนร่วม “Stakeholder Identification & Engagement for SIA” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมอย่างถูกต้องมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA Specialist) จากภาควิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ Continue reading ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : อบรมเชิงปฏิบัติการ Stakeholder Identification & Engagement for SIA

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ : ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552 และการประชุม สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2552 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.30-15.00 น. ณ หอประชุมเบญ จรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ มจพ .โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 2801,1121 ,1166

ธรรมะ : กฏธรรมชาติ

วิทยาศาสตร์ หมายถึง องค์ความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติ ที่ได้ผ่านการสังเกต ทดลอง ทดสอบ และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน และพิสูจน์จนยอมรับว่าถูกต้องเป็นจริงตามหลักธรรมชาติ ธรรมะ จึงเป็น ศาสตร์ ที่ชี้ให้ผู้ที่ศึกษา ได้รู้ถึงความเป็นจริงของธรรมชาติ ที่เรียกว่า ไตรลักษณ์ ไตรลักษณ์ หรือ กฏธรรมชาติ คือ ลักษณะสามัญของสรรพสิ่งซึ่งมีลักษณะประกอบกัน 3 ประการ คือ อนิจจัง – กฏแห่งการเกิดขึ้น ความไม่เที่ยง ทุกขัง – กฏแห่งการเสื่อมไป เดินไปสู่การแตกสลาย ความไม่คงที่ อนัตตา – กฏแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้ว ความไม่มีตัวตน ไม่เหลือตัวตนให้เห็น ความไม่เที่ยง แตกสลายดับไปได้ Continue reading ธรรมะ : กฏธรรมชาติ