วศ.เปิดบริการห้องสมุดในวันเสาร์

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดบริการห้องสมุดในวันเสาร์  ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. โดยเริ่มวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

สำหรับรายชื่อสิ่งพิมพ์ใหม่ทั้งปัจจุบันและย้อนหลัง อาทิเช่น หนังสือ บทความที่ได้คัดเลือกจากวารสารทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย กฤตภาค สิทธิบัตร และมาตรฐาน สามารถดูได้จาก ที่นี่

ที่มา :

สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

75/7 ถ.พระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร. 0 2201 7259-62 โทรสาร 0 2201 7258

E-mail : infocenter@dss.go.th

Active Directory

คือบริการหนึ่งของระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Server ซึ่งให้บริการไดเร็คทอรี่ (Directory) ที่เก็บข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ บนโดเมน* เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ผู้ใช้ และกลุ่ม เป็นต้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและควบคุมสิทธิการเข้าถึงและใช้งานทรัพยากรบนโดเมนนั้น ๆ

*โดเมน (Domain) หมายถึง กลุ่มของคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายที่ใช้นโยบายการรักษาความปลอดภัย และการกำหนดสิทธิ์การใช้งานทรัพยากร รวมทั้งใช้ฐานข้อมูลทั่วไปร่วมกัน โดยอ้างอิงด้วยชื่อเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะการทำงานคือ มีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายในการควบคุมและบริหารจัดการ เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสามารถอยู่คนละเครือข่ายท้องถิ่น และบัญชีผู้ใช้บนโดเมนสามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายใด ๆ จากทุกที่ที่อยู่บนโดเมนเดียวกันได้