SOA : Service-Oriented Architecture

สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในอนาคตแนวโน้มมุ่งไปสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบของเว็บเบสแอปปลิเคชั่น (Web-based Application) และมุ่งเน้นให้มีการดำเนินการภายใต้แนวคิดของการใช้ เอสโอเอ (SOA : Service-Oriented Architecture) หรือ สถาปัตยกรรมการบริการ เอสโอเอเป็นมาตรฐานของสถาปัตยกรรมสำหรับการพัฒนาแอปปลิเคชั่น ให้มีลักษณะการทำงานในลักษณะของการบริการที่มีความเป็นอิสระต่อกัน สามารถเป็นทั้งผู้ให้บริการแก่แอปปลิเคชั่นตัวอื่น ๆ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในแอปปลิเคชั่น ให้แอปปลิเคชั่นนั้น ๆ สามารถทำงานได้ครบขั้นตอนกระบวนการทำงานที่ต้องการ หรือ เป็นผู้ไปเรียกใช้บริการจากแอปปลิเคชั่นตัวอื่น ๆ เพื่อให้ตัวเองสามารถทำงานได้ครบตามขั้นตอนกระบวนการทำงาน ดังนั้นเมื่อมีการปรับเปลี่ยนการทำงานใด ๆ ก็แค่แก้ไขที่บริการนั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องแก้ไขแอปปลิเคชั่นทั้งหมด สำหรับการติดต่อสื่อสารนั้นสามารถเชื่อมต่อหรือคุยกับใครก็ได้โดยไม่ขึ้นอยู่กับภาษา … Read More

ความฉลาดทางอารมณ์ :EQ

ความฉลาดทางอารมณ์ คือความสามารถทางอารมณ์ในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข การรู้จักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเองจะช่วยให้สามารถพัฒนาและสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการดำเนินชีวิตครอบครัว การงาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จ ความฉลาดทางอารมณ์ แบ่งเป็น 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข ด้านดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ด้านเก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น ด้านสุข หมายถึง ความสามารถในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ทฤษฎีการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์

ตามแนวคิดของ “คาร์ล กุสตาฟ จุง” (Carl Gustav Jung) เคยไหมเวลาประชุมทีไร ลูกน้องมักไม่กล้าแสดงความเห็นสักเท่าไหร่ หรือเคยไหมที่เวลาคุณมอบหมายงานอะไรไป ลูกน้องไม่เข้าใจ แต่ก็ไม่กล้าถาม หรือเคยไหม ที่คุณได้ยินแว่วๆ มาจากคนอื่นว่าลูกน้องไม่ชอบคุณ สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างของปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากคุณอาจใช้รูปแบบการบริหารคนไม่ถูกต้อง คุณยังไม่ได้ทำความเข้าใจและยอมรับว่าคนต่างสไตล์ย่อมต้องการการปฏิบัติ และการปฏิสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น หากคุณยังใช้วิธีการบริหารคนแบบ one size fit all อาจเกิดปัญหาสะสม ทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานได้ ดังนั้นเพื่อต้องการให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ว่ารูปแบบพฤติกรรมที่แตกต่างกันของคนแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง แล้วนำแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข่าวเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2/2551 และแนวโน้มปี 2551

เอกสารการแถลงข่าวเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2/2551 และแนวโน้มปี 2551 1. Economic Outlook : ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สองและแนวโน้มปี 2551 [ภาษาไทย] [ภาษาอังกฤษ] 2. การประมวลผลสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 2/2551 [ภาษาไทย] [ภาษาอังกฤษ] 3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2551 [ตาราง excel] ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เว็บไซต์ : www.nesdb.go.th วันที่ … Read More