ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้องพร้อมดื่ม

ผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวกล้อง

ประโยชน์ของสารพรีไบโอติกในการเลี้ยงสุกร

มาร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับ การใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

การยืดอายุการเก็บรักษาจุลินทรีย์โพรไบโอติกในน้ำผลไม้ด้วยการกดดันด้วยกรด

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับสุกร

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับสุกร  เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของสุกรจากจุลินทรีย์  ที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสัตว์เลี้ยง โดยจุลินทรีย์เหล่านี้ได้มาจากการแยกจากแหล่งทางเดินอาหารของสุกร  มีคุณสมบัติในส่งเสริมสุขภาพของสุกร

c7

 

คุณสมบัติพิเศษ

 

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น E. coli, Salmonella Typhymurium, Salmonella enteritidis, Staphylococcus sp. เป็นต้น มีความสามารถที่จะอยู่รอดได้ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ที่ค่าความเป็นกรด และน้ำย่อยในระบบทางเดินอาหาร ช่วยในระบบการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร และเพิ่มภูมิคุ้มกัน ทำให้สุกรมีสุขภาพดีเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีภูมิต้านทานต่อโรคระบบทางเดินอาหาร และสามารถที่จะมาทดแทนหรือการใช้ยาปฏิชีวนะ หรือสารเคมีในการเลี้ยงสุกร จึงทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่ปราศจากสารเคมีและยาปฏิชีวนะ ทำให้ได้อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับโคนม

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับโคนม  เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของโคนมจากจุลินทรีย์  ที่มีประโยชน์และปลอดภัยสำหรับสัตว์ (Beneficial and friendly microorganisms) ที่แยกมาจากระบบทางเดินอาหารของโคนม ที่มีคุณสมบัติในส่งเสริมสุขภาพของโคนม

c5

 

คุณสมบัติพิเศษ

มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น E. coli, Salmonella Typhymurium, Salmonella  enteritidis, Staphylococcus sp. เป็นต้น ช่วยในระบบการย่อยอาหารและดูดซึมอาหาร  และเพิ่มภูมิคุ้มกัน  ทำให้โคนมมีสุขภาพดีเจริญเติบโตที่ดี มีภูมิต้านทานต่อโรคระบบทางเดินอาหาร  และสามารถที่จะให้น้ำนมที่ดีและมีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ CE – Chick

ผลิตภัณฑ์ CE – Chick  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยกลุ่มเชื้อบริสุทธิ์ที่แยกได้จากไก่ที่มีสุขภาพดี แล้วนำมาเพิ่มจำนวนโดยใช้ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ ภายใต้สภาวะพิเศษที่เหมาะสม ผลการทดสอบในห้องทดลอง พบว่า CE มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อ Escherichia coli, Salmonella Typhimurium, S. Enteritidis, Campylobacter jejunii และ Clostridium perfringens ได้เป็นอย่างดี ผลิตภัณฑ์มี 2 รูปแบบ คือ ชนิดผงและชนิดน้ำ

c1

คุณสมบัติพิเศษ

ผลการศึกษาเบื้องต้นถึงประสิทธิภาพของ CE – Chick ในการป้องกันการติดเชื้อ S. Enteritidis ในลูกไก่ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่า ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพที่จะป้องกันไม่ให้ลูกไก่ติดเชื้อ S. Enteritidis ได้ดีกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ 50-80% ของจำนวนไก่ทดลอง นอกจากนี้ผลการศึกษาในระดับฟาร์ม พบว่า CE – Chick มีประสิทธิภาพในด้านของการเป็นสารเร่งการเจริญไก่ มีผลการเลี้ยงที่ดี ทั้งในเรื่องของน้ำหนักตัว อัตราการแลกเนื้อ และค่าดัชนีผลการเลี้ยง

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกอาหารเสริมสำหรับไก่

ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกสำหรับไก่  เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของไก่ ที่ช่วยส่งเสริมการเจริญของไก่   มีประสิทธิภาพในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ก่อโรคในระบบทางเดินอาหารของไก่   และทำให้ไก่มีระบบการดูดซึมและการย่อยอาหารได้ดีขึ้น ทำให้ไก่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วแข็งแรงมีอัตราการเพิ่มของเนื้อมากขึ้น

c2

 

คุณสมบัติพิเศษ

สามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะและสารเคมีซึ่งเป็นอันตรายที่เคยใช้ในการเลี้ยงไก่ รวมทั้ง อาหารเสริม และฮอร์โมนต่างๆ จึงช่วยลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ และที่สำคัญไม่ทำให้เกิดสารอันตรายตกค้างในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่และรวมถึงสิ่งแวดล้อม ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

ผลิตภัณฑ์พลูมิกซ์

ผลิตภัณฑ์พลูมิกซ์  เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดพลูที่มีผลยับยั้งเชื้อก่อโรคในระบบทางเดินอาหารในไก่ ซึ่งผลิตภัณฑ์พลูมิกซ์นี้ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพในการเลี้ยงไก่เนื้อ ในขนาด 200 – 400 ppm ของสารสกัดพลูเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม โดยทดลองกับไก่ในช่วงอายุ 0 – 49 วัน กลุ่มละ 800 ตัว พบว่ากลุ่มที่ได้รับพลูมิกซ์มีอัตราการแลกเนื้อและประสิทธิภาพการเลี้ยงที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ช่วงอายุ 28 – 49 วัน

c3

 

สนใจติดต่อ กองการตลาด สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300 e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th