ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017
 กฎการตัดสินใจและการประเมินความสอดคล้อง (Decision Rules and Statements of Conformity)
 การจัดการเครื่องมือในระบบ ISO/IEC 17025 สำหรับห้องปฏิบัติการ รุ่น 2
 การตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO / IEC 17025:2017 (3-4 ก.ย.63)
บริการฝึกอบรม Public Training >>
บริการฝึกอบรม Inhouse Training >>