วว.จัดกิจกรรรม CSR “พัฒนาครูวิทย์ ตามแนวคิด Thailand 4.0”
     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) “โครงการพัฒนาครูวิทย์ ตามแนวคิด Thailand 4.0” พัฒนาศักยภาพครูระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใกล้เคียง วว. หวังส่งต่อองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ถ่ายทอดสู่เยาวชนไทย สร้างประสบการณ์ตรงให้ครูพบปะแลกเปลี่ยนกับนักวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง วว. และสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กวท.) เป็นประธานในพิธี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงาน วว. ร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ วว.เทคโนธานี

     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการบริหาร วว. ในฐานะประธานคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ชี้แจงว่า โครงการพัฒนาครูวิทย์ ตามแนวคิด Thailand 4.0 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพครูระดับประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี และครูที่อยู่ในโรงเรียนใกล้เคียงสถานีวิจัยลำตะคอง และ วว. สำนักงานบางปู รวมจำนวน 30 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี และสถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

     สำหรับกิจกรรมในโครงการฯ ประกอบด้วย กิจกรรมเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม และห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ วว. อาทิ เซรามิก (ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ) เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์) OTOP (สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม) อาคารพรี-โพรไบโอติก อาคารนำทางอาหาร อาคารสาหร่าย อาคารชีวมวล อาคารบล็อกประสาน (ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์) บ่อสาหร่าย (ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ) ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง

      นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยจัดขึ้น ณ สถานีลำตะคอง วว. จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเรียนรู้เรื่อง การใช้ Internet ในการสอนวิทยาศาสตร์ กระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์พืช และฐานเรียนรู้สถานีวิจัยลำตะคอง อาทิ ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและธนาคารเมล็ดพันธุ์ สวนสมุนไพร และแปลงทดลองผักพื้นบ้าน อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

     “...กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้นในโครงการ ฯ นับว่ามีคุณค่าทั้งครูวิทยาศาสตร์และนักวิจัย วว. ช่วยเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ครู ช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเกิดประโยชน์ต่อสังคม อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์แก่องค์กร วว.อีกด้วย..”ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต กล่าวสรุปในตอนท้าย

นำเสนอข่าวโดย วันที่  06-07-2017 11:03

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537