สำนักรับรองระบบคุณภาพ วว.จัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 1/2561
      ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักรับรองระบบคุณภาพ ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและพิจารณากรอบนโยบายและให้ข้อชี้แนะในการดำเนินงานต่อ สรร. สำหรับเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องหอวัง 4 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

     อนึ่งสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) วว. ถือเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ภาครัฐ ทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ด้วยมาตรฐานสากล ปัจจุบันภารกิจของ สรร. ประกอบด้วย 1) บริการตรวจประเมินและรับรองระบบมาตรฐานสากล ได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, GMP และ HACCP 2) บริการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหาร โดยเป็นหน่วยตรวจสอบที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 3) บริการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบมาตรฐาน มกษ. 9023 (GMP) และ มกษ. 9024 (HACCP) โดยได้รับการขึ้นทะเบียนกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการใช้ เครื่องหมาย Q-Mark 4) บริการตรวจประเมินโรงงานผลิตสินค้าพืช โดยเป็นหน่วยรับรองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร 5) บริการทวนสอบและตรวจสอบการลดก๊าซเรือนกระจก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ 6) อยู่ระหว่างการขยายงานเพื่อให้บริการตรวจประเมินและให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการใน 6 สาขา คือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์เกษตร ตามหลักการ GAP ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์ขนส่งทางราง และบริการท่องเที่ยวตามมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนำเสนอข่าวโดย วันที่  16-05-2018 14:32
  
จำนวนผู้เข้าชมข่าวนี้ 


285 ครั้ง
 

ผลโหวตจาก 5 คน

0.0%
[1]

0.0%
[2]

0.0%
[3]

0.0%
[4]

100.0%
[5]
คุณคิดอย่างไรกับการนำเสนอข่าว/บทความ

 
ควรปรับปรุง ดีมาก
1 2 3 4 5
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น
โดย Email


พิมพ์อักษร 8 หลักเพื่อยืนยันการร่วมแสดงความคิดเห็น:

ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]
 
 
.:: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ::.
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
196 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2579-1121..30, 0-2579-5515, 0-2579-0160, 0-2579-8533
โทรสาร 0-2561-4771, 0-2579-8533
www.tistr.or.th    tistr@tistr.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2544 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537