เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version)
 

ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา และลูกจ้างเฉพาะกิจ จำนวน 2 อัตราตามประกาศรับสมัครที่ 61/75
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (หป.พบ.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างทั่วไป สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ (หป.คม.) จำนวน 1 อัตรา
 • ลูกจ้างเฉพาะกิจ สังกัดสถานีวิจัยลำตะคอง (สลค.) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 19 ธ.ค. 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัคร รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศรับสมัครที่ 61/72
 • รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 17 ธ.ค. 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศรับสมัครที่ 61/73
 • พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 17 ธ.ค. 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน


ประกาศรับสมัครพนักงาน จำนวน 8 อัตรา ตามประกาศรับสมัครที่ 61/76
 • พนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการ ประจำห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย (หป.สส.) จำนวน 2 อัตรา
 • พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์วิจัย ประจำสถานีวิจัยลำตะคอง (สลค.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ตำแหน่ง นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ (หป.ทฟ.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ประจำศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ประจำสำนักบริการกลาง (สบก.) จำนวน 1 อัตรา
 • พนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ประจำกองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม (กพน.) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครถึงในวันที่ 17 ธ.ค. 2561
ท่านสามารถดูรายละเอียดตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
และหากท่านสนใจสมัครงานกับ วว. ได้ที่ www.jobtopgun.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๘ หรือ ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๘๙
Download..รายละเอียด
Download แบบฟอร์มใบสมัครงาน