เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version)
 

สำนักรับรองระบบคุณภาพ ( สรร .)
TISTR – Office of Certification Body (TISTR-OCB)

         
   
กมช.-สมอ.-มอก.17021  
      
         
       สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้น ภายใต้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีฐานะเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่มีมาตรฐานการทำงาน เป็นไปตามหลักเกณฑ์สากล ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021 และมาตรฐาน ISO/TS 22003 เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย สรร. ได้รับการรับรองระบบงานในฐานะหน่วยรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน (สรบ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สาขาระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สำนักรับรองมาตรฐาน สาขาระบบ GMP, HACCP และ ISO 22000 โดย สรร. ได้รับรางวัลผู้ประกอบการดีเด่น ด้านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ประจำปี 2554 และรางวัลหน่วยรับรองด้านสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประจำปี 2555 จาก มกอช.
        สรร. ในฐานะหน่วยรับรอง ดำเนินการให้บริการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล โดยพื้นที่ที่ให้บริการภายในประเทศไทย ดำเนินการด้วยความเป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ โปร่งใส เที่ยงตรง เพื่อให้บรรลุถึงความมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยมีนโยบายคุณภาพ ดังนี้
 
       “มุ่งมั่นให้บริการตรวจประเมินและให้การรับรองด้วยมาตรฐานสากลเพื่อบรรลุความพึงพอใจของลูกค้า”
 
ภารกิจหลักและบริการของ สรร.
 
1. บริการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ได้แก่
     
  ISO 9001 ระบบการบริหารงานคุณภาพ
  ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  มอก. / OHSAS 18001 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  ISO 22000 ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร
  ISO 50001 ระบบการจัดการด้านพลังงาน
  GMP (Codex) ระบบการจัดการสุขลักษณะพื้นฐานที่ดีสำหรับโรงงานผลิตอาหารตามมาตรฐานสากล
  HACCP (Codex) ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมตามมาตรฐานสากล
     

2. สำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้รับการใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าเกษตร จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ซึ่งผู้ได้รับการรับรองสามารถขออนุญาตใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) ได้แก่

     
  มกษ.9023-2550 หลักเกณฑ์การปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
  มกษ.9024-2550 ระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมและแนวทางในการนำไปใช้
 

และ มกษ. อื่นๆ

 
     
3. สำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช จาก กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ มกษ.9023, มกษ.9024, มกษ.1004, มกษ. 9035, GMP (Codex) และ HACCP
4. สำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจประเมินและรับรองสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สามารถตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารฯ เพื่อออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิต หรือ ผู้ได้รับตรวจประเมิน สามารถนำผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตอาหารฯ ไปใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย กับ อย. ได้แก่ การต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
ประกาศฉบับที่ 193, 220, 298, 342 และ 349
5. สำนักรับรองระบบคุณภาพ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขอองค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สามารถทวนสอบรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
6. บริการตรวจประเมินร่วม (Joint Audit) กับสถาบัน TV SUD และ Certification International (UKAS)
7. บริการตรวจประเมินความพร้อมเบื้องต้น (Pre-Audit) และการตรวจประเมินระบบบริหาร จัดการขององค์กรโดยบุคคลที่สอง (2nd Party Audit)
8. บริการตรวจประเมินและให้การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว จำนวน 12 มาตรฐานกิจกรรม ได้แก่เดินป่า, ดูนก, ดูผีเสื้อ, ดูพรรณไม้, ล่องแก่ง, แคนู-คายัค, ปีนหน้าผา, ดำน้ำ, กิจกรรมค่ายพักแรม, ปางช้างเพื่อการท่องเที่ยว และกิจกรรม Ecolodge เพื่อการท่องเที่ยว
9. บริการรับรองผลิตภัณฑ์ที่สลายตัวได้ทางชีวภาพ (เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) และพลาสติกฐานชีวภาพ (เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ) โดยร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยในการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวออกโดยสมาคมฯ

10. บริการติดต่อประสานงานกับ DIN CERTCO Germany ในการขอการรับรองผลิตภัณฑ์พลาสติก ได้แก่

     
  - Compostable materials
  - Compostable materials for home and garden Composting, 
  - Additives which are harmless for the composting process according to EN 13432
  - Biobased products
     
11. บรบริการฝึกอบรม (Training) และจัดอบรมสัมมนาในรูปแบบ In-house Training และ Public Training
12. บริการอื่น ๆ
     
  - ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
  - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ กลุ่มองค์กรและสมาคมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
    ให้สมาชิกในเครือสามารถจัดทำและพัฒนาระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล ตลอดจน
    แก้ปัญหาอุปสรรค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขอการรับรอง
     
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
   
- ลูกค้าที่ได้รับการรับรองสามารถใช้ใบรับรองและเครื่องหมายรับรองในการประชาสัมพันธ์ถึงมาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
- ลูกค้าที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 จาก สรร. จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการซื้อขายกับหน่วยงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
- ลูกค้าที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานสากลทุกระบบของ สรร. จะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม        ต่าง ๆ ของ สรร. เช่น การจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น
   
 
เอกสารข้อกำหนดทั่วไป (GR)
     1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล (GR.05.01) Rev.02/12/59
     2. การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย (GR.09.01) Rev.19/10/52
     3. การอุทธรณ์และการร้องเรียน (GR.12.01) Rev.19/10/52
     4. บทบาท หน้าที่ และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักรับรองระบบคุณภาพ
       คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง และคณะกรรมการทบทวนการรับรอง (GR.14.01)
       Rev.02/12/59
     5. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล (GR.14.02) Rev.02/12/59
     6. การใช้เครื่องหมายรับรอง (GR.15.01) Rev.02/12/59
     7. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (GR.15.04) Rev. 02/12/59
     8. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) (GR.15.05) Rev. 01/02/59

 

“ คุณภาพของท่านคืองานของเรา ”

ติดต่อ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทร. 0-2577-9373 , 0-2577-9374 โทรสาร 0-2577-9372
Email : tocb@tistr.or.th www.tistr.or.th
 Download เอกสารข้อมูลและบริการ