เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version)
 

หน่วยงานในสังกัด วว.


หน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ
  นักบริหารพิเศษ
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
  สำนักผู้ว่าการ
    กองงานเลขานุการ
    กองวิเทศสัมพันธ์
  สำนักสื่อสารองค์กร
    กองสื่อสารภายใน
    กองประชาสัมพันธ์
  สำนักตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
    สถานีวิจัยลำตะคอง
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ศูนย์จุลินทรีย์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
    สถานีวิจัยสะแกราช
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม
  สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
    กองนโยบายและแผน
    กองติดตามและประเมินผล
    กองพัฒนาระบบงาน
  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
    กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
    กองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

กลุ่มบริการอุตสาหกรรมกรรม
  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
    ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ
    ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล
    ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์
    ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
    ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา
  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
    ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย
    ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย
    ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ
  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
    ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์
    ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
    ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง
  สำนักรับรองระบบคุณภาพ
    กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ
    กองจัดการและบริหารงาน
    กองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริหาร
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
    กองบริหารบุคคล
    กองพัฒนาบุคคล
  สำนักบริหารการคลัง
    กองการเงินและบัญชี
    กองพัสดุและคลังพัสดุ
  สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
    กองพัฒนาระบบดิจิทัล
    กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร
  สำนักบริการกลาง
    กองกลาง
    กองซ่อมบำรุง
  กองกฎหมาย