เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]
 

หน่วยงานในสังกัด วว.


หน่วยงานขึ้นตรงผู้ว่าการ
  นักบริหารพิเศษ
  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ
  สำนักผู้ว่าการ
    กองงานเลขานุการ
    กองวิเทศสัมพันธ์
  สำนักสื่อสารองค์กร
    กองสื่อสารภายใน
    กองประชาสัมพันธ์
  สำนักตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์
    สถานีวิจัยลำตะคอง
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ
    ศูนย์จุลินทรีย์

กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
    สถานีวิจัยสะแกราช
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ
  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม
  สำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
    กองนโยบายและแผน
    กองติดตามและประเมินผล
    กองพัฒนาระบบงาน
  สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
    กองบริการธุรกิจนวัตกรรม
    กองพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

กลุ่มบริการอุตสาหกรรมกรรม
  ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
    ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
    ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ
    ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล
    ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์
    ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
    ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา
  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ
    ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย
    ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสมรรถนะและความปลอดภัย
    ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ
  ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
    ห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์
    ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง
    ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนาเทคโนโลยีขนส่งทางรางและยานยนต์ขนส่ง
  สำนักรับรองระบบคุณภาพ
    กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ
    กองจัดการและบริหารงาน
    กองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริหาร
  สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
    กองบริหารบุคคล
    กองพัฒนาบุคคล
  สำนักบริหารการคลัง
    กองการเงินและบัญชี
    กองพัสดุและคลังพัสดุ
  สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ
    กองพัฒนาระบบดิจิทัล
    กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร
  สำนักบริการกลาง
    กองกลาง
    กองซ่อมบำรุง
  กองกฎหมาย