เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]
 

Download ใบขอรับบริการสำหรับลูกค้าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

สำนักบริหารการคลัง
  แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 217-0-17160-6)
  แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 039-1-07800-3)

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ (ศนอ.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ
  แบบฟอร์มการใช้สัตว์ทดลอง

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)
  แบบฟอร์มข้อมูลทั่วไปสำหรับทำใบเสนอราคา
  แบบฟอร์มคำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล

ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ(ศพว.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(ศทม.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย(ศบท.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ

ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ(ศคช.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม (ศนพ.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ (ศนย.)
  คำขอรับบริการและอัตราค่าบริการ