เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]
 
ประวัติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.) เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทที่จัดตั้งขึ้น เพื่อดำเนินการตามนโยบายพิเศษ ของรัฐในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) เดิมมีชื่อว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย (สวป.) ซึ่งตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506 และได้เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 สืบเนื่องจากการจัดตั้งกระทรวง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2522 จนถึงปัจจุบัน

วว.แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 6 กลุ่มงาน (Download)
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ (อช.)
 • กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน (พย.)
 • กลุ่มยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม (ยธ.)
 • กลุ่มบริการอุตสาหกรรม (บอ.)
 • กลุ่มบริหาร (บห.)
 • หน่วยงานสังกัดผู้ว่าการ


นโยบายคณะกรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (กวท.) ปี 2558-2560
สนับสนุน ส่งเสริมและผลักดันให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ก้าวสู่ “องค์กรชั้นนำระดับอาเซียนในด้านการวิจัย พัฒนา และบริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.).”

วัตถุประสงค์ของนโยบาย กวท.
 1. เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเชิงโครงสร้างการบริหารงานราชการของประเทศ การทบทวนปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 2. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ว่าด้วยการสนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 โดยการผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและพัฒนา และงานบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ วว. ในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไทย เพื่อการเตรียมพร้อมรองรับการเป็นส่วนสำคัญของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community) ตลอดจนเร่งดำเนินการจัดทำแผนงานและผลักดันให้เกิดกลไก เครื่องมือ สิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบ สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนำผลงาน วทน.ไปใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบัน ว่าด้วยการเร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการให้บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของ วว. สามารถไปทำงานในภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากเครือข่ายหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ
 4. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบันว่าด้วยการส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ สามารถใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นให้ดำเนินการพัฒนางาน วทน. ในสาขาที่ วว. มีความชำนาญ สามารถตอบโจทย์ผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
 5. เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลปัจจุบันว่าด้วยการปรับปรุง และจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาที่สำคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรม ให้มีความพร้อม ความทันสมัย และกระจายในพื้นที่ต่างๆ โดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญของ วว. ในสาขาที่มีความชำนาญ ได้แก่ การเกษตรเพื่อชุมชน อาหารสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร นวัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติ พลังงานทางเลือกและการจัดการสิ่งแวดล้อม เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม ทั้งนี้ จะต้องมีแนวปฏิบัติในการสร้างทุนทางปัญญา สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนางาน วทน. และการนำ วทน. ไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคมแบบครบวงจร
(update 18/05/2016)

วิสัยทัศน์
วว.เป็นองค์กรชั้นนำในการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมนวัตกรรมอย่างยั่งยืน
(update 22/09/2016)

พันธกิจ
 1. วิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์และบริการ ตอบสนองการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 2. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ตรวจสอบ รับรองระบบคุณภาพ อบรม และที่ปรึกษา เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม
 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่อุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน และผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
(update 22/09/2016)

ยุทธศาสตร์
 1. การเพิ่มประสิทธิภาพด้าน วทน. ของ วว. เพื่อสนับสนุนสังคมฐานความรู้ อย่างทั่วถึงและตอบสนองวิถีชีวิตในอนาคตของประชาชนส่วนใหญ่
 2. การเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. ของ วว. เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ
 3. การเพิ่มขีดความสามารถด้าน วทน. ของ วว. เพื่อสนับสนุนความมั่นคง ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร
(update 29/01/2014)

วัฒนธรรมองค์กร : สร้างองค์กรแห่งปัญญา สร้างคุณค่านวัตกรรม

ค่านิยมองค์กร : Smart TISTR - มุ่งเน้นลูกค้า พัฒนาตนเอง
TISTR
T = Team work การทำงานเป็นทีม
I = Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม
S = Satisfaction ความพึงพอใจของลูกค้า
T = Trustworthy ความศรัทธาและเชื่อถือ
R = Responsibility ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(update 22/09/2016)

วว. มีปณิธานมุ่งมั่นให้การดำเนินการในระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ดังต่อไปนี้
ดำเนินการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และบริการ ว. และ ท. อย่างมีคุณภาพด้วยมาตรฐานสากล
เป็นที่พอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดไป"