เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]
 


คณะผู้บริหารระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ


 

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ
ผู้ว่าการ

e-mail : luxsamee@tistr.or.th
ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

e-mail : aparat@tistr.or.th
นายวิรัช จันทรา
รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม

e-mail : wirach@tistr.or.th
ดร.ชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต
รองผู้ว่าการบริหาร

e-mail : chutima@tistr.or.th
นายสายันต์ ตันพานิช
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

e-mail : sayan@tistr.or.th
ดร.ธีรภัทร ศรีนรคุตร
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

e-mail : teerapatr@tistr.or.th
นายอนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์
นักบริหารพิเศษ

e-mail : anun@tistr.or.th