เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]
 
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ที่มา : สป.วท.

  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน ว และ ท

  ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศภว.3)
ที่มา : หน่วยงานภาครัฐ

  หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (17 ธ.ค. 2557)

  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี สมัยพลเอกประยุทธ จันทร์โอชา (06 ต.ค. 2557)

  รายการคืนความสุขให้คนในชาติ (11 ก.ค. 2557)
ที่มา : หน่วยงานภาคเอกชน

  คลังความรู้ SMEs (16 ก.ย. 2557)
ที่มา : หน่วยงานเครือข่ายที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ วว.

  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  สภาหอการค้าไทย

  สมาคมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  ธนาคารออมสิน

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  สถาบันอาหาร

  สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย

  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

  กรมส่งเสริมการเกษตร

  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

  สภาเกษตรกร

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม