เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]
 
2020-03-29วิจารณ์ ร่างการข้อกำหนด (เรียงตามวันที่)
***ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด สถานที่ติดต่อกองพัสดุและคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลัง สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐
หรือ ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย***
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
ระหว่าง 02 ม.ค. 1476 - 07 ม.ค. 1476 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ KVA ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.- 7 ม.ค.2562
ระหว่าง 25 เม.ย 1476 - 01 พ.ค 1476 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกวดราคาซื้อเครื่อง Ethylene anlyzer จำนวน ๑ ชุด วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ร่างเอกสารราคากลาง
ร่างวิจารย์ 25/4-01/05/2562
ระหว่าง 21 พ.ย. 2017 - 24 พ.ย. 2017 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.69/2561) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง 21 ธ.ค. 2017 - 28 ธ.ค. 2017 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ระหว่าง 14 ส.ค. 2018 - 17 ส.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล จำนวน 1 งาน

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันทรา 14-17 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 16 ส.ค. 2018 - 21 ส.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) จ้างผลิตสื่อภาพยนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการวิทย์แก้จน จำนวน ๑ งาน

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ 16 -21/08/2561
ระหว่าง 21 ส.ค. 2018 - 24 ส.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้แรงดันและความร้อนร่วมกัน ขนาด ๕ ลิตร ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 -24 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 27 ส.ค. 2018 - 30 ส.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์สารในกลุ่มโพลีฟินอล จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 28 ส.ค. 2018 - 31 ส.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์(ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี,บางเขน,บางปู ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 -31 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 31 ส.ค. 2018 - 07 ก.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารย์ ซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของก๊าซผ่านแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ แบบ 3 ก๊าซ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 31/08 -7/09/2561
ระหว่าง 05 ก.ย. 2018 - 10 ก.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องมือทดสอบจุดวาบไฟของตัวอย่างสารระเหยง่ายโดยใช้สารปริมาณน้อยแบบถ้วยปิดโดยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 กันยายน 2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2018 - 12 ก.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการวัดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิชั่น ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7-12 กันยายน 2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2018 - 12 ก.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์ต้นแบบถังปฏิกิริยาชีวภาพเยื่อกรองแบบไม่ใช้อากาศแบบเยื่อกรองภายในพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมระบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 -12 กันยายน 2561
ระหว่าง 05 ต.ค. 2018 - 10 ต.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ต้นแบบถังปฏิกิริยาชีวภาพเยื่อกรองแบบไม่ใช้อากาศแบบเยื่อกรองภายในพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมระบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5-10 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 11 ต.ค. 2018 - 17 ต.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ตู้แช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารแบบรวดเร็ว ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. - 17 ต.ค.2561
ระหว่าง 16 ต.ค. 2018 - 24 ต.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ ซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฎิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา ๑ พร้อมติดตั้ง

- ร่างเอกสารราคากลาง
16-24/10/2561
ระหว่าง 02 พ.ย. 2018 - 07 พ.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจำลองด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย.- 07 ต.ค.2561
ระหว่าง 06 พ.ย. 2018 - 09 พ.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. - 9 พ.ย.2561
ระหว่าง 11 ธ.ค. 2018 - 14 ธ.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ธ.ค.2561
ระหว่าง 27 ธ.ค. 2018 - 03 ม.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.๖/๒๕๖๒) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำหรับอาคารที่พักอาศัย ๒ ชั้น ชั้นละ ๑๐ ห้อง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ - ๓ มกราคม ๒๕๖๒
ระหว่าง 28 พ.ค 2019 - 31 พ.ค 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโลโก้และป้ายบอกทางอาคาร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค.- 31 พ.ค.2562
ระหว่าง 01 ส.ค. 2019 - 06 ส.ค. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 61/2562) ระบบจอแสดงผล จำนวน 25 เครื่อง ราคารวม 1,136,875.-บาท ราคากลาง 1,136,875.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ระบบจอแสดงผล จำนวน 25 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1-6 สค.2562
ระหว่าง 01 ส.ค. 2019 - 07 ส.ค. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๑ ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์(ร่าง) 1-7 สิงหาคม 2562
ระหว่าง 30 ส.ค. 2019 - 04 ก.ย. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 66/2562) จ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง พนักงานและลูกจ้าง จำนวน 1 รายการ (รถโดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ,รถตู้โดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน (ไม่รวมที่นั่งคนขับ) จำนวนเงิน 2,900,000.-บาท ราคากลาง 2,856,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 30 สค.2562 ถึงวันที่ 4 กย.2562
ระหว่าง 06 ก.ย. 2019 - 11 ก.ย. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่ 6 - 11 กันยายน 2562
ระหว่าง 31 ต.ค. 2019 - 05 พ.ย. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้งตู้ดูดควัน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ตังแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง 05 พ.ย. 2019 - 08 พ.ย. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 3/2563) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ทดสอบลิ้นนิรภัยแบบออนไลน์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๔,๙๕๐,๐๐๐ บาท บ.๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 12 พ.ย. 2019 - 15 พ.ย. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดต้นแบบระบบผลิตเชื้อเพลิงแข็งจากทะลายปาล์มเปล่าด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.62 - 15 พ.ย.62
ระหว่าง 13 พ.ย. 2019 - 20 พ.ย. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุทางการแพทย์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง 15 พ.ย. 2019 - 15 พ.ย. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 25/2563) ประกาศวิจารณ์ซื้อชุดถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์พร้อมกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับ แบบ Fully Automated (Cell Imaging System) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์วันที่ 15 พ.ย.2562 ถึง 19 พ.ย.2562
ระหว่าง 18 พ.ย. 2019 - 18 พ.ย. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 28/2562) ประกาศวิจารณ์ซื้อเครื่องทดสอบรับรองอุปกรณ์ยึดเหนี่ยวรางรถไฟ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์วันที่ 20 พ.ย. ถึง 27 พ.ย. 62
ระหว่าง 18 พ.ย. 2019 - 21 พ.ย. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 27/2563) ประกาศวิจารณ์ชุดต้นแบบบำบัดนํ้าชะขยะในบ่อขยะ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์วันที่ 20 พ.ย.2562 ถึง 27 พ.ย.2562
ระหว่าง 21 พ.ย. 2019 - 27 พ.ย. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 29/2563) ประกาศวิจารณ์จ้างก่อสร้างค่าก่อสร้างถนนเข้า-ออกอาคารศูนย์การเรียนรู้ด้านนวัตกรรมวัสดุจากธรรมชาติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมที่จอดรถ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวันที่ 22 พ.ย. 2562 ถึง 27 พ.ย.2562
ระหว่าง 25 พ.ย. 2019 - 03 ธ.ค. 2019 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 37/2563) ประกาศวิจารณ์ซื้อโปรแกรมออกแบบและวิเคราะห์การกระแทกและพลวัตรของโครงสร้าง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 20,000,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. 2562-3 ธ.ค.2562
ระหว่าง 04 ก.พ. 2020 - 07 ก.พ. 2020 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 55/2563) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ (เรือนกระจกหลังที่ ๒ ) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ วันที่ 4 ก.พ. ถึง 7 ก.พ.63
ระหว่าง 11 ก.พ. 2020 - 14 ก.พ. 2020 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกาศสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศ ขนาด ๒๐๐ ลิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ.63 - 14 ก.พ.63
ระหว่าง 05 มี.ค 2020 - 11 มี.ค 2020 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกวดราคาจ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เครือข่ายและข้อมูล (Data Center) ประจำปี 2563

- ร่างเอกสารราคากลาง
5-11/03/2563
ระหว่าง 10 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบประเมินอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบรางโดยการเร่งสภาวะ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง 10 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบประเมินอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบรางโดยการเร่งสภาวะ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง 12 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 6 หลัง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง 16 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.18/2561) กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 16ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 16 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.19/2561) เครื่องมือวัดการสั่นสะเทิอนแบบเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์รา่ง TOR วันที่ื 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 16 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.21/2561) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่ 16/10 -1/11/2560
ระหว่าง 17 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.22/2561) เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
เผยแพร่ให้เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 17 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.24/2561) ชุดตรวจวิเคราะห์สารผสมสถานะของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเอนกประสงค์และประมวลผลวิเคราะห์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ร่างประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรรอนแบบส่องกราดพร้อมเครื่องเคลือบสารตัวอย่างและอุปกรณ์ประมวลผลวิเคราะห์ภาพ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ตั้งแต่ 24/10/2560 - 1/11/2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพงานวางรถไฟขนส่งและรถไฟฟ้า

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 24/10-2-11/2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TOR ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคราะห์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TORซื้อชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครื่องกระตุกหัวใจ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู)ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560-1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 30 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TOR ซื้อ ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับโรงงานนำทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๘ พฤศ๗ิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง 07 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งและกล่องกระดาษลูกฟูกชนิดแม่พิมพ์กดตัดระบบเซมิออโตเมติก จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างประชาพิจารณ์
ระหว่าง 08 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความสามารในการแยกชนิดสารหอมจากการดมกลิ่นและวิเคราะห์ปริมาณและพิสูจน์โครงสร้างของโมเลกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่ ๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.61/2561) เครื่องมือทดสอบความเป็นพิษต่อสาหร่ายตามมาตรฐาน OECD201 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน1 เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตงานTOR วันที่ 9-14 พย.2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ร่างประกาศระบบต้นแบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้่ยงพร้อมหล่งกำเนิดแสงสำหรับการผลิตโปรตีนพอลิแซ็กคาไรและเภสัชภัณฑ์จากสาหร่ายน้ำจืด/น้ำเค็ม จำนวน 1 ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ร่างประกาศระบบต้นแบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้่ยงพร้อมหล่งกำเนิดแสงสำหรับการผลิตโปรตีนพอลิแซ็กคาไรและเภสัชภัณฑ์จากสาหร่ายน้ำจืด/น้ำเค็ม จำนวน 1 ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 10 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายต้วทางชีวภาพ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง 10 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายต้วทางชีวภาพ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง 13 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสามารในการแยกชนิดสารหอมจากการดมกลิ่นและวิเคราะห์ปริมาณและพิสุจน์โครงสร้างของโมเลกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง 16 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.68/2561) เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกเคลือบแสงอัลตราไวโอเลต พร้อมโปรแกรมตกแต่งภาพและระบบประมวลผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 20 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.70/2561) เครื่องวิเคราะห์สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้าง (GC/MS/MS) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 21 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.71/2561) ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศให้วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง 22 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.77/2561) เครื่องวัดการยึดเกาะ ความแข็ง ความหนาของฟิล์มบาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 22-27 พย.2560
ระหว่าง 29 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จ้างก่อสร้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟัง 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง 29 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร จำนวน ๑ หลัง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง 30 พ.ย. 2560 - 07 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต( ) งานก่อสร้างโครงการถนนโดยรอบอาคารพิษวิทยา

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560
ระหว่าง 08 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) การซื้อชุดผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลพลอยได้การคัดแยกขยะร่วมกับสารปรับปรุงดิน ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 21 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- 69/2561 (ครั้งที่2)) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 ธค.2560
ระหว่าง 09 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.18/2561 (ครั้งที่2) กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจาร์ณระหว่างวันที่ 9-12 มค.2561
ระหว่าง 15 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.77/2561(ครั้งที่2)) เครื่องวัดการยึดเกาะความแข็ง ความหนาของฟิล์มบาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ วันที่ 15-18 มกราคา 2561
ระหว่าง 22 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบประเมินอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบรางโดยการเร่งสภาวะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง 31 ม.ค. 2561 - 07 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. ) ซื้อชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง 31 ม.ค. 2561 - 07 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ซื้อชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง 06 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 69/2561(ครั้งที่3)) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง 08 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 19/2561(ครั้งที่2)) เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจารณื TOR วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง 12 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 69/2561(ครั้งที่4)) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจารณ์ TOR วันที่ 12-15 กพ.2561
ระหว่าง 16 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.๔๗/๒๕๖๑(ครั้งที่๒)) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 -21 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง 21 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. บ.85/2561(ครั้งที่2)) ชุดผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลพลอยได้การคัดแยกขยะร่วมกับสารปรับปรุงดิน ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ TOR ระหว่างวันที่ 21-26 กพ.2561
ระหว่าง 26 ก.พ. 2561 - 06 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพร้อมและศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์พาณิชย์และสังคม ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง 26 ก.พ. 2561 - 06 มี.ค 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพร้อมและศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์พาณิชย์และสังคม ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง 27 มี.ค 2561 - 03 เม.ย 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารย์ตั้งแต่วันที่ 27/03/2561-03/04/2561
ระหว่าง 10 พ.ค 2561 - 18 พ.ค 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 97/2561 (ครั้งที่ 2)) ซื้อชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลิพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ประกาศ 10/05/2561 วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ 18/05/2561
ระหว่าง 02 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จ้างเหมาจัดนิทรรศการระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๘ ครั้ง และมหกรรมวิทย์แก้วจน ... ด้วย ๑๐๘ นวัตกรรมทางการเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑ โครงการ

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประชาวิจารณ์ ร่าง วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
ระหว่าง 15 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 131/2561) จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน จำนวนเงิน 8,779,200 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 21 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อวิจัยการใช้จุลินทรีย์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของวัตถุดิบธรรมชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 23 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านแรงกดของกระดาษ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพหมานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 23 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 138/2561) ซื้อเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้กระแสไฟฟ้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะ(TOR) วันที่ 23-28 สค.2561
ระหว่าง 23 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 139/2561) เครื่องทดสอบความต้านการเรียงซ้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะ(TOR) วันที่23-28 สค.2561
ระหว่าง 23 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 143/2561) รถชมไก่ฟ้าและธรรมชาติประจำสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 คัน

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ คุณลักษณะ (TOR) วันที่ 23-28 สค.2561
ระหว่าง 24 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสรีระวิทยาของพืชพร้อมอุปกรณ์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 24 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบจุดวาบไฟของตัวอย่างสารระเหยง่ายโดยใช้สารปริมาณน้อยแบบถ้วยปิดโดยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 27 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ประชาวิจารณ์ ซื้อเครื่องกำเนิดไนโตรเจนสำหรับเครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 27 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ ซื้อเครื่องกำเนิดไนโตรเจนสำหรับเครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 27 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ เครื่องย่อยสลายตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์กรดอะมิโนและสารเปปไทต์ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 27 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 28 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งพนักงานและลุกจ้าง วว. (วันที่ ๑ ต.ค.๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒) รถโดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน,รถตู้โดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๑๓ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 28 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ร่าง รายการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์แก้จน ... ด้วย 108 นวัตกรรม โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 28 -31 /08/2561
ระหว่าง 28 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ รายการซื้อเครื่องอ่านปฎิกิริยาทางเคมีแบบมัลติโหมด จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 28-31/08/2561
ระหว่าง 29 ส.ค. 2561 - 03 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) วิจารณ์ เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 29/08-3-09/2561
ระหว่าง 29 ส.ค. 2561 - 03 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 29/08-3-09/2561
ระหว่าง 30 ส.ค. 2561 - 04 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแสงอาทิตย์แบบซีนอนอาร์ต จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 30/08-4/09/2561
ระหว่าง 30 ส.ค. 2561 - 04 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแสงอาทิตย์แบบซีนอนอาร์ต จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 30/08-4/09/2561
ระหว่าง 31 ส.ค. 2561 - 05 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 146/2561) เครื่องทดสอบและพัฒนาระบบห้ามล้อรถไฟ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 31 สค.2561 ถึง วันที่ 5 กย.2561
ระหว่าง 31 ส.ค. 2561 - 05 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ ครุภัณฑ์ประกอบห้องสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 31/08-5/09/2561
ระหว่าง 31 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ เครื่องตรวจวัดพลวัตรของล้อรถไฟ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 31/08-10/09/2561
ระหว่าง 03 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 150/2561) เครื่องมือทดสอบความทนทานต่อละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา 2,482,400.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง 03 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 151/2561) เครื่องมือเตรียมตัวอย่างและบรรจุสุญญากาศของตัวอย่างวัสดุอ้างอิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา 1,200,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง 03 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 152/2561) เครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา 5,000,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง 03 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างระบบสูบน้ำจากเขื่อนลำเชียงสามายังสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 -7 กันยายน 2561
ระหว่าง 03 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 153/2561) เครื่องวัดค่าของสีในตัวอย่างสารเติมแต่งอาหารและตัวอย่างอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา 1,600,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง 04 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งพนักงานและลูกจ้าง วว. (วันที่ ๑ ต.ค.๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒ - รถโดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน,รถตู้โดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๑๓ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ระหว่าง 04 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 156/2561) เครื่องสกัดกลิ่นจากพืชหอมศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 9,500,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณืTOR ตั้งแต่วันที่ 4-7 กย.2561
ระหว่าง 04 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเทคโนโลยีระบบพลังงานสะอาด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4- 11 กันยายน 2561
ระหว่าง 04 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบสาธิตการผลิตการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานเอทานอล

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 04-07/092561
ระหว่าง 05 ก.ย. 2561 - 10 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 160/2561) เครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะของโปรตีน DNA ในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคา 4,000,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 5-10 กย.2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารสกัดธรรมชาติในกลุ่มสารไฟโตนิวเทรียนท์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบการกัดกร่อนแบบสแกน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดและการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 164/2561) เครื่องมือวิเคราะห์ผิววัสดุระดับนาโนเมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1ชุด จำนวนเงิน 5,500,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่6-11 กย.2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบการกัดกร่อนแบบสแกน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6- 11 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารในกลุ่มไดเปปไทด์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 159/2561) ชุดทดสอบการลามไฟชิ้นส่วนอากาศยานชนิดแบบแนวตั้ง แบบแนวนอน และแบบเอนกประสงค์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคา 2,209,600.- บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 กย.2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 161/2561) เครื่องบันทึกข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 1 ชุด ราคา 2,600,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 กย.2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุสินค้าใส่กล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 -12 กันยายน 2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณฺตั้งแต่วันที่ 7 - 12 กันยายน 2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 165/2561) รถขุดขนาดเล็ก 38 แรงม้า พร้อมห้องโดยสารปรับอากาศและอุปกรณ์เสริมสถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,600,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-12 กย.2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 167/2561) เครื่องผสมอินเตอร์เมช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 2,900,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-12 กย.2561
ระหว่าง 10 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางราง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 กันยายน 2561
ระหว่าง 11 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปยางระบบสูญญากาศ ตำบลหคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กันยายน 2561
ระหว่าง 12 ก.ย. 2561 - 17 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระดับความหืนของผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำมัน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12-17 กันยายน 2561
ระหว่าง 12 ก.ย. 2561 - 17 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 168/2561) เครื่องฉีดขึ้นรูป ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคา 4,975,500 บาท ราคากลาง 4,975,500 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 12-17 กย.2561
ระหว่าง 13 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 166/2561) ระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 13-18 กย.2561
ระหว่าง 14 ก.ย. 2561 - 19 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 145/2561) จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักและกักกันสัตว์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ราคา 3,000,000.-บาท ราคากลาง 2,995,404.22 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 14-19 กย.2561
ระหว่าง 18 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 185/2561) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคา 6,611,000.- บาท ราคากลาง 6,611,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 18-21 กย.2561
ระหว่าง 24 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ็ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ระหว่าง 25 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ปฏิทินตั้งโต๊ะ ๗,๐๐๐ ชุด,บัตรอวยพร ๓,๘๐๐ แผ่น, สมุดบันทึก ๓,๘๐๐ เล่ม, กระเป๋าผ้ากระสอบสำหรับบรรจุสมุดบันทึกพร้อมปฏิทิน ๒,๑๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 กันยายน 2561
ระหว่าง 28 ก.ย. 2561 - 03 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 132/2561) จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ อาคารภายใน วว. เทคโนธานี จำนวน 585 เครื่อง ราคางบประมาณ 1,671,340.-บาท ราคากลาง 1,342,786.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28กย.2561ถึง วันที่ 3 ตค.2561
ระหว่าง 28 ก.ย. 2561 - 03 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 187/2561) เครื่องเตรียมแกรนูลสารสกัดในระดับไมโครเมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคางบประมาณ 3,435,200 บาท ราคากลาง 3,435,200 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28 กย.2561 ถึง วันที่ 3 ตค.2561
ระหว่าง 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสัมมนา จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟัง 1-5/10/2561
ระหว่าง 01 ต.ค. 2561 - 04 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1-4 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 02 ต.ค. 2561 - 08 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ร่างขอบเขตงานซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฎิบัติการ จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 2-8 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 03 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกวดราคาซื้อตู้ศึกษาการเจริญเติมโตของพืช จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ 03-09/10/2561
ระหว่าง 03 ต.ค. 2561 - 08 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารที่พักอาศัย ๒ ชั้น ชั้นละ ๑๐ ห้อง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3-8 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 04 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ KVA ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4-9 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 05 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกาศประชาวิจารณ์ ซื้อเครื่องเตรียมอนุภาคสำหรับกักเก็บสารสำคัญจากสมุนไพร จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่ 05-11/10/2561
ระหว่าง 05 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการวัดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิชั่น ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5- 10 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 08 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครื่องมือทดสอบจุดวาบไฟของตัวอย่างสารระเหยง่ายโดยใช้สารปริมาณน้อยแบบถ้วยปิดโดยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๘- ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระหว่าง 09 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 156/2561) เครื่องสกัดกลิ่นจากพืชหอมศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 9,500,000.-บาท ราคากลาง 9,500,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ครั้งที่2 ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตค.2561
ระหว่าง 10 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ เครื่องแยกสารและทำสารให้บริสุทธิ์

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่งวันที 10-17/10/2561
ระหว่าง 10 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ (ร่าง) เครื่องเตรียมตัวอย่างวัสดุผสมระดับนาโนเมตร จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ 10-17/10/2561
ระหว่าง 11 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์(ร่าง) ประกวดราคาเช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ 11-17/10/2561
ระหว่าง 11 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 146/2561(งบ62)) เครื่องทดสอบและพัฒนาระบบห้ามล้อรถไฟ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 90,000,000.-บาท ราคากลาง 90,000,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 11-17 ตค.2561
ระหว่าง 11 ต.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์(ร่าง) เครื่องรีดยาง 2 ลูกกลิ้ง จำนวน 1 เครือง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่ 11-18/10/2561
ระหว่าง 12 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อชุดตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพพื้นผิวของวัสดุพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์การเรียงตัวของผลึกโดยใช้ลำอิเล็กตรอน

- ร่างเอกสารราคากลาง
12-19/10/2561
ระหว่าง 19 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 12/2562) เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) จำนวนเงิน 2,626,800.- บาท ราคากลาง 2,626,800.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 19-25 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 19 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคการวาบแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.- 25 ต.ค.2561
ระหว่าง 24 ต.ค. 2561 - 29 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.- 29 ต.ค.2561
ระหว่าง 25 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 156/2561(ครั้งที่3)) ซื้อเครื่องสกัดกลิ่นจากพืชหอมศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 9,500,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 25-30 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 25 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๐๐ KVA/๒๒KV ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.- 30 ต.ค.2561
ระหว่าง 30 ต.ค. 2561 - 02 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์สำหรับงานทดสอบความทนทานต่อเชื้อราในสีอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.- 2 พ.ย.2561
ระหว่าง 30 ต.ค. 2561 - 02 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อกล้องสเตอริโอ ๓ กระบอกตา พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.- 2 พ.ย.2561
ระหว่าง 01 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. ๑๘๓/๒๕๖๑(ครั้งที่๒)) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่๒)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง 01 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 151/2561(ครั้งที่2)) เครื่องมือเตรียมตัวอย่างและบรรจุสุญญากาศของตัวอย่างวัสดุอ้างอิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา1,200,000 บาท ราคากลาง 1,200,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 1-6 พย.2561
ระหว่าง 02 พ.ย. 2561 - 07 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. ๑๓๗/๒๕๖๑(๒)) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้แรงดันและความร้อนร่วมกัน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง 02 พ.ย. 2561 - 07 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สีใบพืชด้วยแสงซีนอนและซิลิคอนโฟโต้เซลล์พร้อมอุปกรณ์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย.- 07 ต.ค.2561
ระหว่าง 06 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อตู้แช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารแบบรวดเร็ว ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.- 9 พ.ย.2561
ระหว่าง 07 พ.ย. 2561 - 12 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย - 12 พ.ย.2561
ระหว่าง 08 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการละลายและการปลดปล่อยตัวยาและสารสำคัญ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.- 13 พ.ย.2561
ระหว่าง 09 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดพื้นที่รากพืชด้วยระบบสแกนอากาศ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.- 14 พ.ย.2561
ระหว่าง 09 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. ) จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา จำนวน ๑ ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังประชาวิจารณ์ 09-15/11/2561
ระหว่าง 09 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา จำนวน ๑ ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังประชาวิจารณ์ 09-15/11/2561
ระหว่าง 09 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแรงกระแทกของท่อพลาสติก ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.- 14 พ.ย.2561
ระหว่าง 19 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 33/2562) เครื่องนำส่งตัวอย่างสำหรับเครื่อง Auto-titrate พร้อมระบบทำความสะอาด Probe อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง จำนวนเงิน 2,889,000 บาท ราคากลาง 2,889,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 19-22 พย.2561
ระหว่าง 19 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ประชาวิจารณ์(ร่าง) ซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 19-23/11/2561
ระหว่าง 26 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) เครื่องตรวจวัดพลวัตรของล้อรถไฟ จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศร่างวิจารณ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง 27 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 12/2562 (ครั้งที่2)) เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) ราคา 2,626,800.-บาท ราคากลาง 2,626,800.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 27-30 พย.2561
ระหว่าง 29 พ.ย. 2561 - 04 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกาศ (ร่าง) ซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศร่าง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ระหว่าง 29 พ.ย. 2561 - 04 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมอนุภาคสำหรับกักเก็บสารสำคัญจากสมุนไพร

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศ (ร่าง) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ระหว่าง 04 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 138/2561(ครั้งที่2)) เครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้กระแสไฟฟ้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 850,000.-บาท ราคากลาง 850,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 4-11 ธค.2561
ระหว่าง 06 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-12 ธันวาคม 2561
ระหว่าง 07 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่างประกาศวิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฎิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา ๑ พร้อมติดตั้ง (ตามรายละเอียดแนบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 7- 13 ธันวาคม 2561
ระหว่าง 07 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ประกาศร่างวิจารณ์ เครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 07 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ..) ประกาศร่างวิจารณ์ เครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 07 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ..) ประกาศร่างวิจารณ์ เครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 11 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ธ.ค.2561
ระหว่าง 18 ธ.ค. 2561 - 21 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 34/2562) ปรับปรุงอาคารแคนทีน จำนวน 1 งาน ราคา 1,137,000.-บาท ราคากลาง 1,137,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 18-21 ธันวาคม 2561
ระหว่าง 04 ม.ค. 2562 - 09 ม.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อกล้องสเตอริโอ ๓ กระบอกตา พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.- 9 ม.ค.2562
ระหว่าง 07 ม.ค. 2562 - 10 ม.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 35/2562) เครื่องตรวจสอบความแข็งรอยเชื่อมรางแบบ Aluminothermic จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน 1,979,500.-บาท ราคากลาง 1,979,500.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-10 มกราคม 2562
ระหว่าง 15 ม.ค. 2562 - 18 ม.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 12/2562(ครั้งที่3)) เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) ราคา 2,626,800.-บาท ราคากลาง 2,626,800.- บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 15-18 มกราคม 2562
ระหว่าง 17 ม.ค. 2562 - 22 ม.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ระบบฆ่าเชื้อแบบความร้อนแห้งและความร้อนชื้น จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
ระหว่าง 25 ม.ค. 2562 - 30 ม.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 143/2561(ครั้งที่2)) ซื้อรถชมไก่ฟ้าและธรรมชาติประจำสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 คัน จำนวนเงิน 1,112,800.-บาท ราคากลาง 1,112,800.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 25-30 มกราคม 2562
ระหว่าง 27 ก.พ. 2562 - 05 มี.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 129/2561(ครั้งที่) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ประกาศ 27/02/2562 - 05/03/2562
ระหว่าง 04 มี.ค 2562 - 08 มี.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างอาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 4-8/03/2562
ระหว่าง 13 มี.ค 2562 - 19 มี.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบสาธิตการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานเอทานอล ณ . วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ต.นิคมทุ่่งโพธิทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 13-19 มีนาคม 2562
ระหว่าง 22 มี.ค 2562 - 27 มี.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 22 มี.ค 2562 - 27 มี.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประชาวิจารณ์ ร่าง ประกาศจัดซืิอจัดจ้าง วันที่ 22-27/03/2562
ระหว่าง 18 เม.ย 2562 - 24 เม.ย 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หน่วยทดลองผลิตไบโอเมทานอล จำนวน 1 งาน

- ร่างเอกสารราคากลาง
สิ้นสุดวิจารย์ภายในเวลา 16.30 น. วันที่ 24.04.2562
ระหว่าง 23 เม.ย 2562 - 29 เม.ย 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแรงขัดถูของวัสดุ แบบ Taber Dual Platform Abraser จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ (ร่าง) วันที่ 23-29 เมษายน 2562
ระหว่าง 24 เม.ย 2562 - 29 เม.ย 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 39/2562) จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน OTOP Midyear 2019 จำนวนเงิน 1,597,991.50 บาท ราคากลาง 1,597,991.50 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่24-29 เมย.2562
ระหว่าง 24 เม.ย 2562 - 29 เม.ย 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สำหรับเก็บรักษาเชื้อราอ้างอิง จำนวน ๑ เครื่อง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.- 29 เม.ย.2562
ระหว่าง 24 เม.ย 2562 - 29 เม.ย 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สำหรับเก็บรักษาเชื้อราอ้างอิง จำนวน ๑ เครื่อง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.- 29 เม.ย.2562
ระหว่าง 24 เม.ย 2562 - 29 เม.ย 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สำหรับเก็บรักษาเชื้อราอ้างอิง จำนวน ๑ เครื่อง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 เม.ย.- 29 เม.ย.2562
ระหว่าง 25 เม.ย 2562 - 30 เม.ย 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแรงดึงขาดและการยืดตัว (Tensile Tester) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 30 เม.ย.2562
ระหว่าง 25 เม.ย 2562 - 01 พ.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ซื้อเครื่อง Ethylene analyzer จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว้่างวันที่ 25/4-1/5/2562
ระหว่าง 30 เม.ย 2562 - 03 พ.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 40/2562) จ้างค่าออกแบบขอบเขตของงานจัดจ้างการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์โครงการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ SMEs (จำนวน 40 ราย) จำนวน 1 งาน ราคา 1,950,000.-บาท ราคากลาง 1,950,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2562 ถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ระหว่าง 13 พ.ค 2562 - 16 พ.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อชุดควบคุมแรงดันน้ำมันเครื่องทดสอบความล้าชิ้นส่วนระบบราง ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 16 พ.ค.2562
ระหว่าง 14 พ.ค 2562 - 17 พ.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 46/2562) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถรางนำชมสถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน บ.๔๖/๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถรางนำชมสถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน บ.๔๖/๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
ระหว่าง 15 พ.ค 2562 - 21 พ.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 45/2562) ประกาศวิจารณ์ TOR เรื่อง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log file) จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 598,000.- บาท ราคากลาง 598,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 15-21 พค.2562
ระหว่าง 15 พ.ค 2562 - 21 พ.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 44/2562) ค่าซ่อมและปรับปรุงห้องน้ำอาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 700,000.-บาท ราคากลาง 693,458.56 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 15-21 พค.2562
ระหว่าง 21 พ.ค 2562 - 27 พ.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 82/2562) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดจ้างระบบการสรรหาคัดเลือกบุคลากร จำนวน ๑ งาน จ.82/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 สามารถยื่นเอกสารวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 24 พ.ค 2562 - 30 พ.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน OTOP i - style (OTOP Innovation Style) 4 ภาค

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่วันที่ 24-30 /05/ 2562
ระหว่าง 28 พ.ค 2562 - 31 พ.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 49/2562) ค่าออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์จำนวน ๗ ผลิตภัณฑ์ และผลิตบรรจุภัณฑ์จำนวน ๑๒ ผลิตภัณฑ์ โครงการคูปองวิทย์โอทอป จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 605,000.-บาท ราคากลาง 605,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28-31 พค.2562
ระหว่าง 28 พ.ค 2562 - 31 พ.ค 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 50/2562) ประกวดราคาซื้อระบบไฟฟ้าสำหรับกระบวนการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 11 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 54/2562) ชุดเครื่องบันทึกสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 ชุด ราคา 877,400.-บาท ราคากลาง 874,190.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิยง2562
ระหว่าง 11 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 56/2562) งานถนนและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบโรงคัดบรรจุ จำนวน 1งาน จำนวนเงิน 1,460,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณื TOR ตั้งแต่วันที่ 11-14 มิถุนายน 2562
ระหว่าง 11 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. ) จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณตามแผนปฎิบัติการดิจิทัล ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่าง 11 มิ.ย. 2562 - 14 มิ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณตามแผนปฎิบัติการดิจิทัล ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประชาวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ระหว่าง 12 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 55/2562) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาซื้อระบบควบคุมประตู (Access Control) ควบคุมการเข้า-ออกอาคาร จำนวน ๑ ระบบ บ. ๕๕/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 12 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 53/2562) เปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำ ชั้น 1 อาคาร MTIC และ MPAD จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 553,100.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 12-17 มิถุนายน 2562
ระหว่าง 17 มิ.ย. 2562 - 20 มิ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 46/2562) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถรางนำชมสถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน บ.๔๖/๒๕๖๒ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 19 มิ.ย. 2562 - 24 มิ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 59/2562) ประกาศวิจารณ์ ซื้องานปรับปรุงเทคโนโลยีทำความสะอาดและคัดบรรจุสับปะรดเพื่อขอรับรอง GPM ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 26 มิ.ย. 2562 - 01 ก.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 57/2562) จอ LED ห้องประชุมชั้น 5 จำนวน 1 ชุด ราคา 850,000.-บาท ราคากลาง 847,012.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ระหว่าง 02 ก.ค. 2562 - 05 ก.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 60/2562) จ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน ศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ปี2562

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.-5 ก.ค.2562
ระหว่าง 01 ส.ค. 2562 - 07 ส.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๑ ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์(ร่าง) 1-7 สิงหาคม 2562
ระหว่าง 02 ส.ค. 2562 - 07 ส.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 62/2562) จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำการวิเคราะห์ความต้องการของชุมชนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 1 งาน ราคา5,000,000.-บาท ราคากลาง 5,000,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 2-7 สค.2562
ระหว่าง 08 ส.ค. 2562 - 14 ส.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 63/2562) ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น จำนวน 1 ระบบ จำนวนเงิน 952,300.-บาท ราคากลาง 920,200.- บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 8-14 สค.2562
ระหว่าง 15 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 15 ส.ค. 2562 - 21 ส.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนดลยีประยุกต์สู่ SMEs จำนวน 1 หลัง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประชาวิจารณ์ วันที่ 15-21 สิงหาคม 2562
ระหว่าง 22 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกาศประชาวิจารณ์ จ้างการสร้างกลยุทธ์และวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์จำนวน ๑๐ ราย

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่ วันที่ 22-28/08/2562
ระหว่าง 23 ส.ค. 2562 - 28 ส.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบสาะิตการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานเอทานอล 1 งาน

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ 23-28/08/2562
ระหว่าง 28 ส.ค. 2562 - 02 ก.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.2562 - 2 ก.ย.2562
ระหว่าง 04 ก.ย. 2562 - 09 ก.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 61/2562) ระบบจอแสดงผล (จำนวน 25 เครื่อง) จำนวน 1 ชุด ราคา 1,136,875.-บาท ราคากลาง 1,136,875.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 4-9 กันยายน 2562
ระหว่าง 05 ก.ย. 2562 - 10 ก.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถานีวิจัยลำตะคอง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.- 10 ก.ย.2562
ระหว่าง 16 ก.ย. 2562 - 19 ก.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 70/2562) จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน และศทม.บางปู )จำนวนเงิน 9,741,600.-บาท ราคากลาง 9,741,600.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 16-19 กันยายน 2562
ระหว่าง 26 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 61/2562(ครั้งที่3)) ระบบจอแสดงผล จำนวน 25 เครื่อง จำนวนเงิน 1,136,875.-บาท ราคากลาง 1,136,875.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 26 กย.2562 ถึง วันที่ี 1 ตุลาคม 2562
ระหว่าง 27 ก.ย. 2562 - 02 ต.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ รายการระบบสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) จำนวน ๑ ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังตั้งแต่ 27/09-02/10/2562
ระหว่าง 30 ก.ย. 2562 - 03 ต.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 68/2562) จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน และศทม.บางปู) จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน8,929,800.-บาท ราคากลาง 8,929,800.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 30กย.2562ถึง 3 ตุลาคม 2562
ระหว่าง 21 ต.ค. 2562 - 25 ต.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 1/2563) ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น จำนวน 1 ระบบ จำนวนเงิน 952,300.-บาท ราคากลาง 920200.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-25 ตุลาคม 2562
ระหว่าง 31 ต.ค. 2562 - 11 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs จำนวน ๑ หลัง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประชาวิจารณ์ วันที่ 31/10-11/11/2562
ระหว่าง 04 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 2/2563) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการบ่มเร่งสภาวะของยางและพลาสติก ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑,๙,๕๐๐,๐๐๐ บาท บ.๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 05 พ.ย. 2562 - 08 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 5/2563) เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิทางการแพทย์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา 4,800,000.-บาท ราคากลาง 4,780,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 5-8 พย. 2562
ระหว่าง 06 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 7/2563) เครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ( Freeze Dryer) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 4,510,000.-บาท ราคากลาง 4,510,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 พย.2562
ระหว่าง 11 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 10/2563) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บ.๑๐/๒๕๖๓ จำนวน ๒ ตู้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 11 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดรังสีเอกซเรย์ (Portable X-ray) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง 11 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 12/2563) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสารแบบไม่มีห้องเครื่องน้ำหนักบรรทุก ๖๐๐ กิโลกรัม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท บ.๑๒/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 11 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องมือควบคุมและสอบเทียบมาตรความดันดิฟเฟอเรนเชียลที่แสดงผลเป็นตัวเลขพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง 11 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 6/2563) เครื่องเจียรราบโลหะหน้าเรียบแบบสองหน้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 2,400,000.-บาท ราคากลาง 2,400,000.- บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 11-14 พย.2562
ระหว่าง 11 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความหนืดของยาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง 12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 8/2563) ชุดเครื่องมือผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 950,000.-บาท ราคากลาง 950,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 12-15 พย.2562
ระหว่าง 12 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 15/2563) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอบแห้งด้วยระบบเรดิโอฟรีเควนซี่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง บ.๑๕/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 12 พ.ย. 2562 - 14 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 4/2563) ประกาศวิจารณ์ ซื้อเครื่อง ขัดงานแบบภาคสนามแบบใช้แบตเตอรี่ สำหรับทดสอบด้วยเทคนิคเรพลิกา ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 16/2563) ตู้เลี้ยงเชื้อระบบควบคุมสภาวะการเลี้ยงไร้ออกซิเจน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 738,300.-บาท ราคากลาง 734,500.- บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 12-15 พย.2562
ระหว่าง 12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 17/2563) ระบบปรับสภาวะห้องควบคุมสำหรับบรรจุภัณฑ์กระดาษ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 2,264,300.-บาท ราคากลาง 2,264,216.30 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่ 12-15 พย.2562
ระหว่าง 12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 11/2563) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ความละเอียดสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ระบบ บ.๑๑/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 12 พ.ย. 2562 - 15 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อมาตรฐานสอบเทียบเครื่องตรวจวิเคราะห์เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.62 - 15 พ.ย.62
ระหว่าง 13 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 14/2563) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาซื้อซื้อชุดเตรียมและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในระดับต้นแบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด บ.๑๔/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 13 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 9/2563) ระบบสกัดสารชีวโมเลกุลจากสาหร่ายในสถานะของเหลวและแก๊สแบบยิ่งยวดในระดับอุตสาหกรรมสาธิต ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ จำนวนเงิน 13,500,000.-บาท ราคากลาง 13,500,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 13-18 พย.2562
ระหว่าง 13 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอสารเคมีที่เป็นพิษสำหรับเตรียมย่อยตัวอย่างแบบเปียกและแบบเผาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.62 - 18 พ.ย.62
ระหว่าง 14 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำยางพารา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึง 19 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง 14 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบสัญญาณคลื่นความถี่ไร้สาย ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง 14 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความสามารถการใช้งานของตัวอย่างยางพารา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย.62 - 19 พ.ย.62
ระหว่าง 14 พ.ย. 2562 - 18 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 20/2563) ประกาศวิจารณ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุเป็นพิษแบบไม่ย่อยตัวอย่างทดสอบในผลิตภัณฑ์สี สารเคลือบชิ้นส่วนไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 15 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- 62117218390) ประชาวิจารณ์(ร่าง) ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์เตรียมตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่างสำหรับงานวิเคราะห์คุณภาพน้ำและน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่วันที่ 14-21/11/2562
ระหว่าง 15 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 26/2563) ระบบจัดการและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ระบบ จำนวนเงิน 6,345,100.-บาท ราคากลาง 6,345,100.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 15-20 พย.2562
ระหว่าง 15 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- 62117224246) ประชาวิจารณ์(ร่าง)ประกาศจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและสารประกอบในตัวอย่างสารเคมีและตัวอย่างอุตสาหกรรม จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่วันที่ 15-21/11/2562
ระหว่าง 15 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อปั๊มสุญญากาศ (Vacuum Pump) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.62 - 20 พ.ย.62
ระหว่าง 15 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบรับรองหมอนคอนกรีต หมอนประแจ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.62 - 22 พ.ย.62
ระหว่าง 15 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- 62117227554) ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศจัดซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่ 15-21/11/2562
ระหว่าง 15 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 13/2563) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาเครื่องฉีดสารอัตโนมัติแบบเฮดสเปซพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท บ.๑๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 15 พ.ย. 2562 - 20 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 19/2563) งานระบบสุขาภิบาลท่อน้ำเสีย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 แห่ง จำนวน 560,000.-บาท ราคากลาง 560,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 15-20 พย.2562
ระหว่าง 15 พ.ย. 2562 - 21 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- 62117231028) ประชาวิจารณ์(ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ชุดติดตามและทำให้บริสุทธิ์ของสารแซนโทฟิลล์ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่วันที่ 15-21/11/2562
ระหว่าง 15 พ.ย. 2562 - 19 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 21/2563) ประกาศวิจารณ์ซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานการสั่นสะเทือน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์วันที่ 15 พ.ย.2562 ถึง 19 พ.ย.2562
ระหว่าง 15 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- 62117226925) ประชาวิจารณ์(ร่าง) ประกาศจัดซื้อเครื่องทดสอบพลวัตรความถี่สูงสำหรับเครื่องยึดเหนี่ยวราง จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่วันที่ 15-26/11/2562
ระหว่าง 18 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงอาคาร ๒ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง 18 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าก่อสร้าง โรงเรือนเก็บสารเคมีและวัตถุดิบ ขนาด ๓๐๐ ตารางเมตร ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง 25 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง 18 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- 62117246667) ประชาวิจารณ์(ร่าง) ซื้อเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภค

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน
ระหว่าง 19 พ.ย. 2562 - 22 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อระบบถ่ายทอดเสียงตามสาย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ย.62 - 22 พ.ย.62
ระหว่าง 19 พ.ย. 2562 - 26 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งสารสกัดจากผลไม้ สกัดด้วยตัวทำละลายกรด และด่าง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึง 26 พฤศจิกายน 2562
ระหว่าง 20 พ.ย. 2562 - 25 พ.ย. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 33/2563) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี จำนวน ๔ หลัง บ.๓๓/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 02 ธ.ค. 2562 - 06 ธ.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 43/2563) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารวิศวกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งหมด จำนวน ๒ ชุด บ. ๔๓/๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 18 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 48/2563) ชุดกรองอากาศและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคา 1,000,000.-บาท ราคากลาง 999,915.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562
ระหว่าง 18 ธ.ค. 2562 - 24 ธ.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ประกาศประชาวิจารณ์ ซื้อเครื่องวัดอัตราการหายใจของสิ่งมีชีวิตในดิน จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประชาวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 18-24/12/2562
ระหว่าง 18 ธ.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 16/2563(ครั้งที่2)) ตู้เลี้ยงเชื้อระบบควบคุมสภาวะการเลี้ยงไร้ออกซิเจน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 738,300.-บาท ราคากลาง 734,500.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 18-23 ธันวาคม 2562
ระหว่าง 19 ธ.ค. 2562 - 26 ธ.ค. 2562 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ประกวดวิจารณ์(ร่าง) ซื้อชุดปฎิกรณ์ต้นแบบกระบวนการทอร์ริแฟคชันเชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือทิ้งไม้ยางพารา จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ วันที่ 19-26/12/2562
ระหว่าง 02 ม.ค. 2563 - 07 ม.ค. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาเครื่องทอดสุญญากาศ ขนาด ๒๐๐ ลิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.2563 - 7 ม.ค.2563
ระหว่าง 10 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งสารสกัดจากผลไม้ สกัดด้วยตัวทำละลายกรด และด่าง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 -15 มกราคม 2563
ระหว่าง 10 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งสารสกัดจากผลไม้ สกัดด้วยตัวทำละลายกรด และด่าง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 -15 มกราคม 2563
ระหว่าง 10 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งสารสกัดจากผลไม้ สกัดด้วยตัวทำละลายกรด และด่าง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 -15 มกราคม 2563
ระหว่าง 10 ม.ค. 2563 - 15 ม.ค. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งสารสกัดจากผลไม้ สกัดด้วยตัวทำละลายกรด และด่าง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 10 - 15 มกราคม 2563
ระหว่าง 14 ม.ค. 2563 - 17 ม.ค. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 26/2563(ครั้งที่ 2)) ระบบจัดการและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์พืช ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ระบบ จำนวนเงิน 6,345,100.-บาท ราคากลาง 6,345,100.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 14-17 มกราคม 2563
ระหว่าง 21 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. ๓๐/๒๕๖๓) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของน้ำยางพารา ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ร่างเอกสารราคากลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๐๐๐ ต่อ ๙๔๒๘ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง 21 ม.ค. 2563 - 28 ม.ค. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์(ร่าง) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างระบบประปากำลังการผลิต 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 แห่ง

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 21-28 มกราคม 2563
ระหว่าง 30 ม.ค. 2563 - 04 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าปรับปรุงระบบปรับสภาวะอากาศตามมาตรฐาน GMP ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.63 - 4 ก.พ.63
ระหว่าง 03 ก.พ. 2563 - 06 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 48/2563(ครั้งที่2)) ชุดกรองอากาศและกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 1,000,000.-บาท ราคากลาง 999,915.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กพ.2563
ระหว่าง 11 ก.พ. 2563 - 14 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 11/2563 (ครั้งที่ 4)) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกวดราคาซื้อระบบตรวจวัดความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์ความละเอียดสูง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ระบบ บ.๑๑/๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง 18 ก.พ. 2563 - 21 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างตัดชุดเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงานและลูกจ้าง วว. จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18 -21 กุมภาพันธ์ 2563
ระหว่าง 19 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อ NI CRIO-๙๐๔๐ W/๒ x NI๙๒๓๒+NI ๙๔๒๑ W/Mounting and Protection Accessories ชุดคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมสำหรับงานบันทึกสัญญาณจำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
กำหนดรับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งวันที่ 19-24 กุมภาพันธ์ 2563
ระหว่าง 19 ก.พ. 2563 - 24 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 57/2563) การต่อยอดและเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันผู้ประกอบการสู่ตลาดโลกในยุค 4.0 ด้วย Brand DNA จำนวนเงิน 4,000,000.-บาท จำนวน 1 งาน ราคากลาง 4,000,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 19-24 กพ.2563
ระหว่าง 24 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 58/2563) ประกาศเชิญชวนซื้อ ชุดปรับปรุงคุณภาพเครื่องฉีดพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคา E-bidding

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ร่าง TOR วันที่ 24 ก.พ.63 ถึง 26 ก.พ. 2563
ระหว่าง 24 ก.พ. 2563 - 26 ก.พ. 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 58/2563) ประกาศวิจารณ์ ชุดปรับปรุงคุณภาพเครื่องฉีดพร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ วันที่ 24 ก.พ.63-26 ก.พ.63
ระหว่าง 27 ก.พ. 2563 - 03 มี.ค 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฎิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุม

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที 27/02 -03/03/2563
ระหว่าง 03 มี.ค 2563 - 06 มี.ค 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอสารเคมีที่เป็นพิษสำหรับเตรียมย่อยตัวอย่างแบบเปียกและแบบเผาพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.63 - 6 มี.ค.63
ระหว่าง 04 มี.ค 2563 - 09 มี.ค 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 4/2563 (ครั้งที่ 3)) ประกาศวิจารณ์ ซื้อเครื่องขัดบานแบบภาคสนามแบบใช้แบตเตอรี่ สำหรับทดสอบด้วยเทคนิคเรพลิกา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 4 มี.ค. ถึง 9 มี.ค.63
ระหว่าง 24 มี.ค 2563 - 27 มี.ค 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย Brand DNA (จำนวน ๔๐ ราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
ระหว่าง 25 มี.ค 2563 - 30 มี.ค 2563 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 63/2563) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างการสร้างกลยุทธ์และวิสัยทัศน์เพื่อยกระดับแบรนด์และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (จำนวน 10 ราย) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.63/2563

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ................... น. ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี