เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version)
 
2018-12-17วิจารณ์ ร่างการข้อกำหนด (เรียงตามวันที่)
***ประกาศวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด สถานที่ติดต่อกองพัสดุและคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลัง สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๗ ๙๓๑๙-๒๐
หรือ ทางเว็บไซต์ที่ www.tistr.or.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย***
ยื่นซองเมื่อ รายละเอียด หมายเหตุ
ระหว่าง 21 พ.ย. 2017 - 24 พ.ย. 2017 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.69/2561) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง 21 ธ.ค. 2017 - 28 ธ.ค. 2017 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๑-๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ระหว่าง 14 ส.ค. 2018 - 17 ส.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล จำนวน 1 งาน

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันทรา 14-17 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 16 ส.ค. 2018 - 21 ส.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) จ้างผลิตสื่อภาพยนต์เพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการวิทย์แก้จน จำนวน ๑ งาน

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ 16 -21/08/2561
ระหว่าง 21 ส.ค. 2018 - 24 ส.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้แรงดันและความร้อนร่วมกัน ขนาด ๕ ลิตร ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21 -24 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 27 ส.ค. 2018 - 30 ส.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อเครื่องเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์สารในกลุ่มโพลีฟินอล จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 28 ส.ค. 2018 - 31 ส.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์(ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี,บางเขน,บางปู ระยะเวลา 12 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 28 -31 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 31 ส.ค. 2018 - 07 ก.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารย์ ซื้อเครื่องวัดการซึมผ่านของก๊าซผ่านแผ่นฟิล์มและบรรจุภัณฑ์ แบบ 3 ก๊าซ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 31/08 -7/09/2561
ระหว่าง 05 ก.ย. 2018 - 10 ก.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ เครื่องมือทดสอบจุดวาบไฟของตัวอย่างสารระเหยง่ายโดยใช้สารปริมาณน้อยแบบถ้วยปิดโดยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5 - 10 กันยายน 2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2018 - 12 ก.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการวัดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิชั่น ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7-12 กันยายน 2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2018 - 12 ก.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้ออุปกรณ์ต้นแบบถังปฏิกิริยาชีวภาพเยื่อกรองแบบไม่ใช้อากาศแบบเยื่อกรองภายในพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมระบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 -12 กันยายน 2561
ระหว่าง 05 ต.ค. 2018 - 10 ต.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ต้นแบบถังปฏิกิริยาชีวภาพเยื่อกรองแบบไม่ใช้อากาศแบบเยื่อกรองภายในพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมระบบ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5-10 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 11 ต.ค. 2018 - 17 ต.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ตู้แช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารแบบรวดเร็ว ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 ต.ค. - 17 ต.ค.2561
ระหว่าง 16 ต.ค. 2018 - 24 ต.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ ซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฎิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา ๑ พร้อมติดตั้ง

- ร่างเอกสารราคากลาง
16-24/10/2561
ระหว่าง 02 พ.ย. 2018 - 07 พ.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามและวิเคราะห์ตัวชี้วัดทางชีวภาพของเซลล์ผิวหนังจำลองด้วยแสงฟลูออเรสเซนต์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย.- 07 ต.ค.2561
ระหว่าง 06 พ.ย. 2018 - 09 พ.ย. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย. - 9 พ.ย.2561
ระหว่าง 11 ธ.ค. 2018 - 14 ธ.ค. 2018 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ธ.ค.2561
ระหว่าง 10 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบประเมินอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบรางโดยการเร่งสภาวะ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง 10 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบประเมินอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบรางโดยการเร่งสภาวะ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2560- 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง 12 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างวิจารณ์ ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 6 หลัง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 31 ตุลาคม 2560
ระหว่าง 16 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.18/2561) กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ตั้งแต่ วันที่ 16ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 16 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.19/2561) เครื่องมือวัดการสั่นสะเทิอนแบบเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์รา่ง TOR วันที่ื 16 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 16 ต.ค. 2560 - 31 ต.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.21/2561) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่ 16/10 -1/11/2560
ระหว่าง 17 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.22/2561) เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
เผยแพร่ให้เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 17 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.24/2561) ชุดตรวจวิเคราะห์สารผสมสถานะของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเอนกประสงค์และประมวลผลวิเคราะห์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ร่างประกวดราคาฯ เผยแพร่ให้สาธารณชน เสนอแนะ วิจารณ์ วันที่ 17 ตุลาคม2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กทรรอนแบบส่องกราดพร้อมเครื่องเคลือบสารตัวอย่างและอุปกรณ์ประมวลผลวิเคราะห์ภาพ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ตั้งแต่ 24/10/2560 - 1/11/2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 02 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ซื้อเครื่องตรวจสอบคุณภาพงานวางรถไฟขนส่งและรถไฟฟ้า

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 24/10-2-11/2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TOR ซื้อชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคราะห์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560 - 1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 24 ต.ค. 2560 - 01 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TORซื้อชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครื่องกระตุกหัวใจ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู)ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2560-1 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 30 ต.ค. 2560 - 03 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TOR ซื้อเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 - 3 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 01 พ.ย. 2560 - 08 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง TOR ซื้อ ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับโรงงานนำทาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - ๘ พฤศ๗ิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง 07 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อเครื่องผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษแข็งและกล่องกระดาษลูกฟูกชนิดแม่พิมพ์กดตัดระบบเซมิออโตเมติก จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างประชาพิจารณ์
ระหว่าง 08 พ.ย. 2560 - 13 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่าง เอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องวัดความสามารในการแยกชนิดสารหอมจากการดมกลิ่นและวิเคราะห์ปริมาณและพิสูจน์โครงสร้างของโมเลกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่ ๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 14 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.61/2561) เครื่องมือทดสอบความเป็นพิษต่อสาหร่ายตามมาตรฐาน OECD201 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน1 เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตงานTOR วันที่ 9-14 พย.2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ร่างประกาศระบบต้นแบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้่ยงพร้อมหล่งกำเนิดแสงสำหรับการผลิตโปรตีนพอลิแซ็กคาไรและเภสัชภัณฑ์จากสาหร่ายน้ำจืด/น้ำเค็ม จำนวน 1 ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 09 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ร่างประกาศระบบต้นแบบเทคโนโลยีการเพาะเลี้่ยงพร้อมหล่งกำเนิดแสงสำหรับการผลิตโปรตีนพอลิแซ็กคาไรและเภสัชภัณฑ์จากสาหร่ายน้ำจืด/น้ำเค็ม จำนวน 1 ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ 9-17/11/2560
ระหว่าง 10 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายต้วทางชีวภาพ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง 10 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทดสอบการสลายต้วทางชีวภาพ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังค้ำวิจารณ์ 10-17/11/2561
ระหว่าง 13 พ.ย. 2560 - 17 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างเอกสาร ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความสามารในการแยกชนิดสารหอมจากการดมกลิ่นและวิเคราะห์ปริมาณและพิสุจน์โครงสร้างของโมเลกุล สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๓-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง 16 พ.ย. 2560 - 21 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.68/2561) เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกเคลือบแสงอัลตราไวโอเลต พร้อมโปรแกรมตกแต่งภาพและระบบประมวลผล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 20 พ.ย. 2560 - 23 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.70/2561) เครื่องวิเคราะห์สารปนเปื้อนและสารพิษตกค้าง (GC/MS/MS) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ตั้งแต่วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560
ระหว่าง 21 พ.ย. 2560 - 24 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.71/2561) ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศให้วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 21-24 พย.2560
ระหว่าง 22 พ.ย. 2560 - 27 พ.ย. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.77/2561) เครื่องวัดการยึดเกาะ ความแข็ง ความหนาของฟิล์มบาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 22-27 พย.2560
ระหว่าง 29 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จ้างก่อสร้างปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟัง 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง 29 พ.ย. 2560 - 04 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ปรับปรุงกันซึมดาดฟ้าอาคาร จำนวน ๑ หลัง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ 29/11 - 4/12/2560
ระหว่าง 30 พ.ย. 2560 - 07 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต( ) งานก่อสร้างโครงการถนนโดยรอบอาคารพิษวิทยา

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 ธันวาคม 2560
ระหว่าง 08 ธ.ค. 2560 - 14 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) การซื้อชุดผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลพลอยได้การคัดแยกขยะร่วมกับสารปรับปรุงดิน ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 21 ธ.ค. 2560 - 26 ธ.ค. 2560 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- 69/2561 (ครั้งที่2)) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 21-26 ธค.2560
ระหว่าง 09 ม.ค. 2561 - 12 ม.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.18/2561 (ครั้งที่2) กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจาร์ณระหว่างวันที่ 9-12 มค.2561
ระหว่าง 15 ม.ค. 2561 - 18 ม.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.77/2561(ครั้งที่2)) เครื่องวัดการยึดเกาะความแข็ง ความหนาของฟิล์มบาง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ วันที่ 15-18 มกราคา 2561
ระหว่าง 22 ม.ค. 2561 - 25 ม.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบประเมินอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ระบบรางโดยการเร่งสภาวะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๒-๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๑๙-๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ระหว่าง 31 ม.ค. 2561 - 07 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. ) ซื้อชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง 31 ม.ค. 2561 - 07 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ซื้อชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติก พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติก จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ ตั้งแต่วันที่ 31.01.2561 - 07.02.2561
ระหว่าง 06 ก.พ. 2561 - 09 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 69/2561(ครั้งที่3)) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์รายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง 08 ก.พ. 2561 - 13 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 19/2561(ครั้งที่2)) เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจารณื TOR วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง 12 ก.พ. 2561 - 15 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 69/2561(ครั้งที่4)) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังการวิจารณ์ TOR วันที่ 12-15 กพ.2561
ระหว่าง 16 ก.พ. 2561 - 21 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- บ.๔๗/๒๕๖๑(ครั้งที่๒)) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยประกวดราคาซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 -21 กุมภาพันธ์ 2561
ระหว่าง 21 ก.พ. 2561 - 26 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. บ.85/2561(ครั้งที่2)) ชุดผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลพลอยได้การคัดแยกขยะร่วมกับสารปรับปรุงดิน ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารณ์ TOR ระหว่างวันที่ 21-26 กพ.2561
ระหว่าง 26 ก.พ. 2561 - 06 ก.พ. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพร้อมและศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์พาณิชย์และสังคม ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง 26 ก.พ. 2561 - 06 มี.ค 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบการประเมินความพร้อมและศักยภาพของเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์พาณิชย์และสังคม ระยะที่ ๒ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังความคิดเห็น 26/02-06/03/2561
ระหว่าง 27 มี.ค 2561 - 03 เม.ย 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารย์ตั้งแต่วันที่ 27/03/2561-03/04/2561
ระหว่าง 10 พ.ค 2561 - 18 พ.ค 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 97/2561 (ครั้งที่ 2)) ซื้อชุดเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานผลิตผลิพลอยได้จากของเสียโรงงานเอทานอล จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ประกาศ 10/05/2561 วันที่สิ้นสุดการประกาศ/รับฟังคำวิจารณ์ 18/05/2561
ระหว่าง 02 ก.ค. 2561 - 06 ก.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) จ้างเหมาจัดนิทรรศการระดับกลุ่มจังหวัด จำนวน ๘ ครั้ง และมหกรรมวิทย์แก้วจน ... ด้วย ๑๐๘ นวัตกรรมทางการเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง จำนวน ๑ โครงการ

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประชาวิจารณ์ ร่าง วันที่ 2-6 กรกฎาคม 2561
ระหว่าง 15 ส.ค. 2561 - 20 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 131/2561) จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน จำนวนเงิน 8,779,200 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 15-20 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 21 ส.ค. 2561 - 24 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อวิจัยการใช้จุลินทรีย์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและชีวภาพของวัตถุดิบธรรมชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 21-24 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 23 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านแรงกดของกระดาษ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพหมานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 23 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 138/2561) ซื้อเครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้กระแสไฟฟ้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะ(TOR) วันที่ 23-28 สค.2561
ระหว่าง 23 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 139/2561) เครื่องทดสอบความต้านการเรียงซ้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์คุณลักษณะ(TOR) วันที่23-28 สค.2561
ระหว่าง 23 ส.ค. 2561 - 28 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 143/2561) รถชมไก่ฟ้าและธรรมชาติประจำสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 คัน

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ คุณลักษณะ (TOR) วันที่ 23-28 สค.2561
ระหว่าง 24 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสรีระวิทยาของพืชพร้อมอุปกรณ์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 24 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือทดสอบจุดวาบไฟของตัวอย่างสารระเหยง่ายโดยใช้สารปริมาณน้อยแบบถ้วยปิดโดยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 24-29 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 27 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ประชาวิจารณ์ ซื้อเครื่องกำเนิดไนโตรเจนสำหรับเครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 27 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ ซื้อเครื่องกำเนิดไนโตรเจนสำหรับเครื่องตรวจวัดสารด้วยหลักการกระเจิงแสง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 27 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ เครื่องย่อยสลายตัวอย่างสำหรับวิเคราะห์กรดอะมิโนและสารเปปไทต์ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 27 ส.ค. 2561 - 30 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์เครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 28 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งพนักงานและลุกจ้าง วว. (วันที่ ๑ ต.ค.๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒) รถโดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน,รถตู้โดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๑๓ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561
ระหว่าง 28 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ร่าง รายการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์แก้จน ... ด้วย 108 นวัตกรรม โครงการ ๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 28 -31 /08/2561
ระหว่าง 28 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ รายการซื้อเครื่องอ่านปฎิกิริยาทางเคมีแบบมัลติโหมด จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 28-31/08/2561
ระหว่าง 29 ส.ค. 2561 - 03 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) วิจารณ์ เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 29/08-3-09/2561
ระหว่าง 29 ส.ค. 2561 - 03 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 29/08-3-09/2561
ระหว่าง 30 ส.ค. 2561 - 04 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแสงอาทิตย์แบบซีนอนอาร์ต จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 30/08-4/09/2561
ระหว่าง 30 ส.ค. 2561 - 04 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแสงอาทิตย์แบบซีนอนอาร์ต จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 30/08-4/09/2561
ระหว่าง 31 ส.ค. 2561 - 05 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 146/2561) เครื่องทดสอบและพัฒนาระบบห้ามล้อรถไฟ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 31 สค.2561 ถึง วันที่ 5 กย.2561
ระหว่าง 31 ส.ค. 2561 - 05 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ ครุภัณฑ์ประกอบห้องสำนักงาน จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่างวันที่ 31/08-5/09/2561
ระหว่าง 31 ส.ค. 2561 - 10 ส.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ เครื่องตรวจวัดพลวัตรของล้อรถไฟ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 31/08-10/09/2561
ระหว่าง 03 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 150/2561) เครื่องมือทดสอบความทนทานต่อละอองน้ำเกลือพ่นต่อเนื่องพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา 2,482,400.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง 03 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 151/2561) เครื่องมือเตรียมตัวอย่างและบรรจุสุญญากาศของตัวอย่างวัสดุอ้างอิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา 1,200,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง 03 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 152/2561) เครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารในกลุ่มแคโรทีนอยด์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา 5,000,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง 03 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างระบบสูบน้ำจากเขื่อนลำเชียงสามายังสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 -7 กันยายน 2561
ระหว่าง 03 ก.ย. 2561 - 06 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 153/2561) เครื่องวัดค่าของสีในตัวอย่างสารเติมแต่งอาหารและตัวอย่างอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา 1,600,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 3-6 กย.2561
ระหว่าง 04 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาให้บริการรถโดยสารปรับอากาศ รับ-ส่งพนักงานและลูกจ้าง วว. (วันที่ ๑ ต.ค.๖๑-๓๐ ก.ย.๖๒ - รถโดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๒ คัน,รถตู้โดยสาร ขนาดที่นั่งไม่เกิน ๑๓ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน ระยะเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑
ระหว่าง 04 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 156/2561) เครื่องสกัดกลิ่นจากพืชหอมศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 9,500,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณืTOR ตั้งแต่วันที่ 4-7 กย.2561
ระหว่าง 04 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดเทคโนโลยีระบบพลังงานสะอาด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4- 11 กันยายน 2561
ระหว่าง 04 ก.ย. 2561 - 07 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบสาธิตการผลิตการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานเอทานอล

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 04-07/092561
ระหว่าง 05 ก.ย. 2561 - 10 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 160/2561) เครื่องวิเคราะห์คุณลักษณะของโปรตีน DNA ในการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคา 4,000,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 5-10 กย.2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารสกัดธรรมชาติในกลุ่มสารไฟโตนิวเทรียนท์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบการกัดกร่อนแบบสแกน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ประสิทธิภาพการป้องกันแสงแดดและการออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 - 11 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 164/2561) เครื่องมือวิเคราะห์ผิววัสดุระดับนาโนเมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1ชุด จำนวนเงิน 5,500,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่6-11 กย.2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบการกัดกร่อนแบบสแกน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6- 11 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารในกลุ่มไดเปปไทด์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-13 กันยายน 2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 159/2561) ชุดทดสอบการลามไฟชิ้นส่วนอากาศยานชนิดแบบแนวตั้ง แบบแนวนอน และแบบเอนกประสงค์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคา 2,209,600.- บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 กย.2561
ระหว่าง 06 ก.ย. 2561 - 11 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 161/2561) เครื่องบันทึกข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จำนวน 1 ชุด ราคา 2,600,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 6-11 กย.2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุสินค้าใส่กล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 -12 กันยายน 2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณฺตั้งแต่วันที่ 7 - 12 กันยายน 2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 165/2561) รถขุดขนาดเล็ก 38 แรงม้า พร้อมห้องโดยสารปรับอากาศและอุปกรณ์เสริมสถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,600,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-12 กย.2561
ระหว่าง 07 ก.ย. 2561 - 12 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 167/2561) เครื่องผสมอินเตอร์เมช ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 2,900,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 7-12 กย.2561
ระหว่าง 10 ก.ย. 2561 - 13 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางราง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10 - 13 กันยายน 2561
ระหว่าง 11 ก.ย. 2561 - 14 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดขึ้นรูปยางระบบสูญญากาศ ตำบลหคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 กันยายน 2561
ระหว่าง 12 ก.ย. 2561 - 17 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ระดับความหืนของผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำมัน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12-17 กันยายน 2561
ระหว่าง 12 ก.ย. 2561 - 17 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 168/2561) เครื่องฉีดขึ้นรูป ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคา 4,975,500 บาท ราคากลาง 4,975,500 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 12-17 กย.2561
ระหว่าง 13 ก.ย. 2561 - 18 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 166/2561) ระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการวิศวกรรมทางกล ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 13-18 กย.2561
ระหว่าง 14 ก.ย. 2561 - 19 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 145/2561) จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องพักและกักกันสัตว์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 หลัง ราคา 3,000,000.-บาท ราคากลาง 2,995,404.22 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 14-19 กย.2561
ระหว่าง 18 ก.ย. 2561 - 21 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 185/2561) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคา 6,611,000.- บาท ราคากลาง 6,611,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 18-21 กย.2561
ระหว่าง 24 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ็ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑
ระหว่าง 25 ก.ย. 2561 - 28 ก.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างค่าจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย ปฏิทินตั้งโต๊ะ ๗,๐๐๐ ชุด,บัตรอวยพร ๓,๘๐๐ แผ่น, สมุดบันทึก ๓,๘๐๐ เล่ม, กระเป๋าผ้ากระสอบสำหรับบรรจุสมุดบันทึกพร้อมปฏิทิน ๒,๑๐๐ ใบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ๓๕ หมู่ ๓ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 กันยายน 2561
ระหว่าง 28 ก.ย. 2561 - 03 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 132/2561) จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ อาคารภายใน วว. เทคโนธานี จำนวน 585 เครื่อง ราคางบประมาณ 1,671,340.-บาท ราคากลาง 1,342,786.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28กย.2561ถึง วันที่ 3 ตค.2561
ระหว่าง 28 ก.ย. 2561 - 03 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 187/2561) เครื่องเตรียมแกรนูลสารสกัดในระดับไมโครเมตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ราคางบประมาณ 3,435,200 บาท ราคากลาง 3,435,200 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 28 กย.2561 ถึง วันที่ 3 ตค.2561
ระหว่าง 01 ต.ค. 2561 - 05 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสัมมนา จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟัง 1-5/10/2561
ระหว่าง 01 ต.ค. 2561 - 04 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องจำลองสภาวะอากาศสำหรับการทดสอบความคงทนของวัสดุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1-4 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 02 ต.ค. 2561 - 08 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์ร่างขอบเขตงานซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องปฎิบัติการ จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 2-8 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 03 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกวดราคาซื้อตู้ศึกษาการเจริญเติมโตของพืช จำนวน ๑ เครื่อง

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำวิจารย์ 03-09/10/2561
ระหว่าง 03 ต.ค. 2561 - 08 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับอาคารที่พักอาศัย ๒ ชั้น ชั้นละ ๑๐ ห้อง สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3-8 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 04 ต.ค. 2561 - 09 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ KVA ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4-9 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 05 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกาศประชาวิจารณ์ ซื้อเครื่องเตรียมอนุภาคสำหรับกักเก็บสารสำคัญจากสมุนไพร จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่ 05-11/10/2561
ระหว่าง 05 ต.ค. 2561 - 10 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มประสิทธิภาพการวัดเครื่องมือแพทย์ด้วยวิชั่น ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 5- 10 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 08 ต.ค. 2561 - 11 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครื่องมือทดสอบจุดวาบไฟของตัวอย่างสารระเหยง่ายโดยใช้สารปริมาณน้อยแบบถ้วยปิดโดยอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๘- ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ระหว่าง 09 ต.ค. 2561 - 12 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 156/2561) เครื่องสกัดกลิ่นจากพืชหอมศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 9,500,000.-บาท ราคากลาง 9,500,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ครั้งที่2 ตั้งแต่วันที่ 9-12 ตค.2561
ระหว่าง 10 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ เครื่องแยกสารและทำสารให้บริสุทธิ์

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่งวันที 10-17/10/2561
ระหว่าง 10 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์ (ร่าง) เครื่องเตรียมตัวอย่างวัสดุผสมระดับนาโนเมตร จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ 10-17/10/2561
ระหว่าง 11 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประชาวิจารณ์(ร่าง) ประกวดราคาเช่ารถประจำตำแหน่ง รองผู้ว่าการบริหาร พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน ระยะเวลาเช่า ๕ ปี

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังวิจารณ์ 11-17/10/2561
ระหว่าง 11 ต.ค. 2561 - 17 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 146/2561(งบ62)) เครื่องทดสอบและพัฒนาระบบห้ามล้อรถไฟ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 90,000,000.-บาท ราคากลาง 90,000,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 11-17 ตค.2561
ระหว่าง 11 ต.ค. 2561 - 18 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) วิจารณ์(ร่าง) เครื่องรีดยาง 2 ลูกกลิ้ง จำนวน 1 เครือง

- ร่างเอกสารราคากลาง
ตั้งแต่ 11-18/10/2561
ระหว่าง 12 ต.ค. 2561 - 19 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ซื้อชุดตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพพื้นผิวของวัสดุพร้อมอุปกรณ์วิเคราะห์การเรียงตัวของผลึกโดยใช้ลำอิเล็กตรอน

- ร่างเอกสารราคากลาง
12-19/10/2561
ระหว่าง 19 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 12/2562) เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) จำนวนเงิน 2,626,800.- บาท ราคากลาง 2,626,800.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 19-25 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 19 ต.ค. 2561 - 25 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจติดตามสารพันธุกรรมด้วยเทคนิคการวาบแสง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค.- 25 ต.ค.2561
ระหว่าง 24 ต.ค. 2561 - 29 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)พร้อมอุปกรณ์ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 ต.ค.- 29 ต.ค.2561
ระหว่าง 25 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 156/2561(ครั้งที่3)) ซื้อเครื่องสกัดกลิ่นจากพืชหอมศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา(บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 9,500,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 25-30 ตุลาคม 2561
ระหว่าง 25 ต.ค. 2561 - 30 ต.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ ขนาด ๑๐๐ KVA/๒๒KV ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค.- 30 ต.ค.2561
ระหว่าง 30 ต.ค. 2561 - 02 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์สำหรับงานทดสอบความทนทานต่อเชื้อราในสีอุตสาหกรรม ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.- 2 พ.ย.2561
ระหว่าง 30 ต.ค. 2561 - 02 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อกล้องสเตอริโอ ๓ กระบอกตา พร้อมระบบถ่ายภาพดิจิตอล ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.- 2 พ.ย.2561
ระหว่าง 01 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. ๑๘๓/๒๕๖๑(ครั้งที่๒)) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ครั้งที่๒)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1 - 6 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง 01 พ.ย. 2561 - 06 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 151/2561(ครั้งที่2)) เครื่องมือเตรียมตัวอย่างและบรรจุสุญญากาศของตัวอย่างวัสดุอ้างอิงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ราคา1,200,000 บาท ราคากลาง 1,200,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 1-6 พย.2561
ระหว่าง 02 พ.ย. 2561 - 07 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. ๑๓๗/๒๕๖๑(๒)) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้แรงดันและความร้อนร่วมกัน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาด ๕ ลิตร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 2-7 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง 02 พ.ย. 2561 - 07 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สีใบพืชด้วยแสงซีนอนและซิลิคอนโฟโต้เซลล์พร้อมอุปกรณ์ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 02 พ.ย.- 07 ต.ค.2561
ระหว่าง 06 พ.ย. 2561 - 09 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อตู้แช่เยือกแข็งผลิตภัณฑ์อาหารแบบรวดเร็ว ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ย.- 9 พ.ย.2561
ระหว่าง 07 พ.ย. 2561 - 12 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการแบบครบวงจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย - 12 พ.ย.2561
ระหว่าง 08 พ.ย. 2561 - 13 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการละลายและการปลดปล่อยตัวยาและสารสำคัญ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย.- 13 พ.ย.2561
ระหว่าง 09 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดพื้นที่รากพืชด้วยระบบสแกนอากาศ สถานีวิจัยลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.- 14 พ.ย.2561
ระหว่าง 09 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. ) จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา จำนวน ๑ ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังประชาวิจารณ์ 09-15/11/2561
ระหว่าง 09 พ.ย. 2561 - 15 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) จ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา จำนวน ๑ ระบบ

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังประชาวิจารณ์ 09-15/11/2561
ระหว่าง 09 พ.ย. 2561 - 14 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบความต้านทานแรงกระแทกของท่อพลาสติก ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (บางปู) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.- 14 พ.ย.2561
ระหว่าง 19 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 33/2562) เครื่องนำส่งตัวอย่างสำหรับเครื่อง Auto-titrate พร้อมระบบทำความสะอาด Probe อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง จำนวนเงิน 2,889,000 บาท ราคากลาง 2,889,000 บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 19-22 พย.2561
ระหว่าง 19 พ.ย. 2561 - 23 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. -) ประชาวิจารณ์(ร่าง) ซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
วันที่ 19-23/11/2561
ระหว่าง 26 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) เครื่องตรวจวัดพลวัตรของล้อรถไฟ จำนวน ๑ ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศร่างวิจารณ์ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ระหว่าง 27 พ.ย. 2561 - 30 พ.ย. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 12/2562 (ครั้งที่2)) เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี (60 เดือน) ราคา 2,626,800.-บาท ราคากลาง 2,626,800.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศวิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 27-30 พย.2561
ระหว่าง 29 พ.ย. 2561 - 04 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกาศ (ร่าง) ซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องมือวัดค่าความเป็นกรดด่างในอาหาร จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศร่าง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ระหว่าง 29 พ.ย. 2561 - 04 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) ประกาศ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องเตรียมอนุภาคสำหรับกักเก็บสารสำคัญจากสมุนไพร

- ร่างเอกสารราคากลาง
ประกาศ (ร่าง) ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
ระหว่าง 04 ธ.ค. 2561 - 11 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(บ. 138/2561(ครั้งที่2)) เครื่องฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์อาหารโดยใช้กระแสไฟฟ้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด จำนวนเงิน 850,000.-บาท ราคากลาง 850,000.-บาท

- ร่างเอกสารราคากลาง
วิจารณ์ TOR ตั้งแต่วันที่ 4-11 ธค.2561
ระหว่าง 06 ธ.ค. 2561 - 12 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6-12 ธันวาคม 2561
ระหว่าง 07 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่างประกาศวิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฎิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา ๑ พร้อมติดตั้ง (ตามรายละเอียดแนบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 7- 13 ธันวาคม 2561
ระหว่าง 07 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) ประกาศร่างวิจารณ์ เครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 07 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ..) ประกาศร่างวิจารณ์ เครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 07 ธ.ค. 2561 - 13 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ..) ประกาศร่างวิจารณ์ เครื่องตรวจวัดสภาพการใช้งานรถไฟด้วยเทคโนโลยีคลื่นเสียง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- ร่างเอกสารราคากลาง
ระหว่าง 11 ธ.ค. 2561 - 14 ธ.ค. 2561 : ร่างประกาศข้อกำหนดขอบเขต(- ) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๐๐๐ ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างเอกสารราคากลาง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 14 ธ.ค.2561