เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version)
 
สาระสำคัญในสัญญา

ลงประกาศ หัวข้อประกาศ
13 ธ.ค. 2561ซื้อ MIC Test Strips จำนวน 8 ชนิด ชนิดละ 5 กล้่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธ.ค. 2561ซื้อชุดทดสอบฤทธฺ์คุ้มกันและต้านการอักเสบจำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2561ซ.15/2562 เครื่องมือวิเคราะห์ผิววัสดุระดับนาโนเมตร
27 พ.ย. 2561ซ.29/2562 เครื่องบันทึกข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา
27 พ.ย. 2561ซ.9/2562 เครื่องทดสอบความต้านแรงกดของกระดาษ
27 พ.ย. 2561ซ.12/2562 เครื่องเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารในกลุ่มแคโรทีนอยด์
27 พ.ย. 2561ซ.8/2562 เครื่องตรวจสรีระวิทยาของพืชพร้อมอุปกรณ์
27 พ.ย. 2561จ.30/2562 จ้างออกแบบเครื่องหมายการรับรองโครงการการสร้างศักยภาพด้านการตรวจรับรองผลิตภัณฑ์และบริการครบวงจร
27 พ.ย. 2561ระบบสูบน้ำจากเขื่อลำเชียงสามายังสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
27 พ.ย. 2561ซ.1/2562 ซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่าย
27 พ.ย. 2561ซ.17/2562 กล้องถ่ายรูปพืชแบบพกพาพร้อมอุปกรณ์
27 พ.ย. 2561ซ.18/2561ครุภัณฑ์ประกอบอาคารทดสอบและพัฒนาระบบขนส่งทางราง
27 พ.ย. 2561ซ.30/2562เครื่องเตรียมแกรนูลสารสกัดในระดับไมโครเมตร
27 พ.ย. 2561ซ.5/2562 เครื่องบรรจุสินค้าใส่ก่ล่องแบบกึ่งอัตโนมัติ
27 พ.ย. 2561ซ.2/2562 กระดาษบรรจุสำหรับเครื่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 ล็อต
27 พ.ย. 2561ซ.4/2562 เครื่องวิเคระาห์สารสกัดธรรมชาติในกลุ่มสารไฟโตนิวเทรียนท์
27 พ.ย. 2561ซ.19/2561 เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสูญญากาศ
27 พ.ย. 2561ซ.13/2562 เครื่องทดสอบความต้านการเรียงซ้อน
27 พ.ย. 2561ซ.6/2562 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ
27 พ.ย. 2561จ.93/2561 จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสารด่วน
27 พ.ย. 2561จ.20/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบ 10 โครงการ
27 พ.ย. 2561จ.102/2561 จ้างพัฒนาเว็ปไซต์รับผลิตสินค้าผลไม้ทางเทคโนโลยี
27 พ.ย. 2561จ.7/2562 จ้างผลิตสื่อภาพยนต์การประชาสัมพันธ์โครงการวิทย์แก้จน
27 พ.ย. 2561จ.12/2562 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตรกรรม เกษตร โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของเตาเผาถ่ายชีวภาพ
27 พ.ย. 2561จ.17/2562 จ้างเหมาจัดนิทรรศการ มหกรรมวิทย์แก้ขน ด้วย 108 นวัตกรร
27 พ.ย. 2561จ.23/2562 จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่าง ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่
27 พ.ย. 2561จ.9/2562 จ้างต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วย การพัฒนากระบวนการทำกล้วยแ่ผ่น และการพัฒนาและปรับปรุง
27 พ.ย. 2561จ.18/2561 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วยโครงการ การยืดอายุปลาเส้นแดดเดียวชนิดพร้อมรับประทาน
27 พ.ย. 2561จ.18/2561 จ้างการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเษตร
27 พ.ย. 2561จ.22/2562 จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่รายการโทรทัศน์ โคงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร จำนวน 1 งาน
12 พ.ย. 2561จ.75/2561 จ้างต่อสัญญาการใช้บริการ co-Location (ตั้งแต่ง 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62)จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พ.ย. 2561ซ.131/2561 ชุดติดตามพฤติกรรมและการตอบสนองต่อสารระเหยของแมลงแบบหลายช่องทางในสภาวะควบคุมบรรยากาศ
12 พ.ย. 2561จ.85/2561 จ้างออแบบและจัดทำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ให้กับผู้ประกอบการ จำนวน 200 กลุ่ม ภายใต้โครงการ ยกระดับ OTOP ในพื้นที่ 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย
12 พ.ย. 2561จ.92/2561 จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานบล็อกประสาน จำนวน 1 หลัง
18 ต.ค. 2561ซ.122/2561 ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ยไร้สาย
18 ต.ค. 2561ซ.107/2561 อุปกรณ์ควบคุม BRAKe,MX18
18 ต.ค. 2561จ.91/2561 โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอกบัณฑิต
18 ต.ค. 2561จ.83/2561 จ้างวางระบบ WIFI ของอาคาร FISP จำนวน 1 งาน
18 ต.ค. 2561ซ.124/2561 อะไหล่สำรอง Ion Pump
18 ต.ค. 2561ซ.121/2561 ชุดจ่ายน้ำมันสำหรับเครื่องทดสอบความคงทนระบบรางแบบหลายแกน
17 ต.ค. 2561จ.89/2561 โครงการต่อยอดและสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมให้กับโครงการ 1 ตำบล 1 นวัตกรรมเกษตร ประกอบด้วย โครงการเผาถ่านจากผลไม้ให้ยังคงรูปทรง
09 ต.ค. 2561จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และของตกแต่ง ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่
09 ต.ค. 2561จ้างซ่อมแซมและบำรักษาเครื่อง Kongberg XL22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ต.ค. 2561จ้างพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์ อาหารเครื่องเดื่ม ของใช้และของตกแต่งด้วยวิทยาศาสตร์ (จ.72/2561)
09 ต.ค. 2561จ้างตรวจประเมินและวิเคราะห์สารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ต.ค. 2561ซ.108/2561 ตู้บ่มเพาะเชื้อด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 ต.ค. 2561จ้างระบบการเผยแพร่องค์ความรู้วิจัยและพัฒนาภายในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
09 ต.ค. 2561ซ.109/2561 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพทล(microplate reader)
06 ก.ย. 2561จ้างค่าจ้างเหมาจัดพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจกหลังที่1) และอาคารเฉลิมพระเกียรติ(เรือนกระจกหลังที่2)และเปิดงานนิทรรศการ มหัศจรรย์พรรณไม้ ครั้งที่1
06 ก.ย. 2561จ้างซ๋อมบำรุงเครื่องวัดมวลโมเลกุลและปริมาณสารอินทรีย์ด้วยระบบโครมาโตกราฟชนิดเหลว
20 ก.ค. 2561เช่าค่าเช่าพื้นที่/บริการงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ก.ค. 2561ซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตเตาชีวมวล
20 ก.ค. 2561ซ.81/2561 ชุดเครื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบประสิทธิภาพพลังงานในผลิตภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1ชุด
20 ก.ค. 2561ซ.70/2561 เครื่องวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดแบบอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
20 ก.ค. 2561ซ.86/2561 เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแบบเอนกประสงค์
20 ก.ค. 2561ซ.13/2561 เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย
20 ก.ค. 2561ซ.75/2561 กล้องจุลทรรศน์แบบสามมิติ
20 ก.ค. 2561ซ.66/2561 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
20 ก.ค. 2561ซ.60/2561 เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectomete (ICP-MS)
25 เม.ย 2561ซ.30/2561 เครื่องตรวจสอบคุณภาพงานวางรถไฟขนส่งและรถไฟฟ้า
25 เม.ย 2561ซ.35/2561 เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน
25 เม.ย 2561ซ.36/2561 ตู้เก็บรักษาเชื้อและสารพันธุกรรมจุลินทรีย์อุณหภูมิแช่แข็งยิ่งยวด
25 เม.ย 2561ซ.37/2561 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร
25 เม.ย 2561ซ.39/2561 ชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคราะห์
25 เม.ย 2561ซ.25/2561 ชุดอุปกรณ์สำหรับตรวจและบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมแบบต่อเนื่องอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ควบคุมระดับความเย็น
25 เม.ย 2561ซ.12/2561 ชุดศึกษาสัณฐานวิทยาของเห็นและพืชพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล
25 เม.ย 2561ซ.21/2561 เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณน้ำในตัวอย่างสารเคมีและวัสดุอ้างอิง
25 เม.ย 2561ซ.24/2561 เครื่องทดสอบสมบัติเชิงกล
25 เม.ย 2561ซ.44/2561 เครื่องประเมินริ้วรอยและความหยาบละเอียดของผิวหนัง
06 มี.ค 2561ซ.1/2561 อุปกรณ์เครือข่ายต่อเชื่อมหลัก Core-Switch
06 มี.ค 2561ซ.2/2561 อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉิน
06 มี.ค 2561ซ.3/2561 อะไหล่และอุปกรณ์ Filter เครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องควบคุมอากาศปลอดเชื้อ
06 มี.ค 2561ซ.4/2561 แบตเตอรี่สำหรับอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ในช่อง Data Center
06 มี.ค 2561ซ.6/2561 ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า
06 มี.ค 2561ซ.7/2561 เครื่องเตรียมตัวอย่างพลาสติกที่บรรจุอาหารเมื่อใช้ในการทดสอบภาชนะ
06 มี.ค 2561ซ.9/2561 เครื่องวิเคราะห์จีโนไทป์ของจุลินทรีย์
06 มี.ค 2561ซ.10/2561 ชุดปรับปรุงเพ่ิ่มกำลังการผลิตไบโอเมทานอลจากก๊าซชีวภาพ
06 มี.ค 2561ซ.11/2561 ชุดติดตามพฤติกรรมการตอบสนองต่อสารระเหยของแมลง
06 มี.ค 2561ซ.13/2561 เครื่องเตรียมนาโนแคปซูลแบบพ่นฝอย
06 มี.ค 2561ซ.14/2561 เครื่องวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์
06 มี.ค 2561ซ.15/2561 เครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช
06 มี.ค 2561ซ.16/2561 ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการเฉพาะทางพร้อมระบบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ
06 มี.ค 2561ซ.17/2561 เครื่องติดตามอัตราการเจริญและจลนพลศาสตร์ของผลิดสารสำคัญ
06 มี.ค 2561ซ.18/2561 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐาน
06 มี.ค 2561ซ.20/2561 รถยกไฟฟ้า
06 มี.ค 2561ซ.22/2561 ปรับปรุงระบบสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับงานวิจัย
06 มี.ค 2561ซ.23/2561 ระบบผลิตน้ำความบริสุทธิ์สูง
06 มี.ค 2561ซ.26/2561 เครื่องแยกสารด้วยความดันชนิดปานกลางความร้อยไม่น้อยกว่า 120 บาร์
06 มี.ค 2561ซ.27/2561 เครื่องทดสอบความแข็งอเนกประสงค์
06 มี.ค 2561ซ.28/2561 เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิทงการแพทย์
06 มี.ค 2561ซ.29/2561 เครื่องปรับสภาวะห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ
06 มี.ค 2561ซ.31/2561 ชุดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนกึ่งกรวด
06 มี.ค 2561ซ.32/2561 เครื่องวัดความเหนี่ยวนำไฟฟ้า
06 มี.ค 2561ซ.33/2561 เครื่องทำปฏิกิริยาเพื่อวิเคระาห์สารเคมี
06 มี.ค 2561ซ.34/2561 ตู้ทำความเย็นอุณหภูมิ-30 องศาเซลเซียส
06 มี.ค 2561เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของเบต้ากลูแคน
06 มี.ค 2561ซ.39/2561 ชุดตรวจวิเคราะห์อินทรีย์เคมีสถานะก๊าซพร้อมอุปกรณ์เสริมสมรรถนะและประมวลผลวิเคระาห์
06 มี.ค 2561ซ.40/2561 เครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่ง
06 มี.ค 2561ซ.41/2561 เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิเพื่อใช้ในการทดสอบ
06 มี.ค 2561ซ.42/2561 ตู้ควบคุมสภาวะแวดล้อมพืช
06 มี.ค 2561ซ.45/2561 เครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์
06 มี.ค 2561ซ.46/2561 เครื่องกลั่นน้ำอัตโนมัติ
06 มี.ค 2561ซ.48/2561 เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบเยือกแข็งสำหรับการทดสอบอาหารปลอมปน
06 มี.ค 2561ซ.49/2561 เครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน
06 มี.ค 2561ซ.50/2561 ชุดสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์เครือ่งกระตุกหัวใจ
06 มี.ค 2561ซ.51/2561 เครื่องมือมาตรฐานสอบเทียบอุณหภูมิทางด้านอาหาร
06 มี.ค 2561ซ.52/2561 เครืองมือเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ
06 มี.ค 2561ซ.53/2561 อุปกรณ์สอบเทียบเครื่องอัดแรง 3,000 KN
06 มี.ค 2561ซ.57/2561 เครื่องอัดรีดอาหารชนิดสกรูคู่
22 ก.พ. 2561ซ.67/2561 ซื้อตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
22 ก.พ. 2561ซ.67/2561 ตู้ทดสอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้ำจากก๊อกน้ำและท่อพอลิเอทิลีนพร้อมอุปกรณ์
22 ก.พ. 2561ซ.65/2561 ระบบแยกชีวมวลสาหร่ายในระดับห้องปฏิบัติการ
22 ก.พ. 2561ซ.60/2561 เครื่องมือวิเคราะห์ในงานแร่ธาตุและโลหะหนัก Inductively Coupled Plasma Spectrometer Mass Spectrometer (ICP-MS)
21 ก.พ. 2561 สัญญา จ.19/2561 จ้างค่าก่อสร้างโรงงานผลิตบล็อกประสานชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ก.พ. 2561ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตสำหรับผู้บริหาร
13 ก.พ. 2561สัญญา 40/2561 ซื้อเครื่องจำลองสภาวะการเก็บรักษาและการขนส่งของผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์