เว็บไซต์ วว. เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเก่า ระบบจะทำการเปลี่ยนไปยังเวอร์ชันปัจจุบัน ใน 10 วินาที (old version) หรือ [ คลิกที่นี่ ]
 
ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง(เรียงตามวันที่ยื่นซอง)
 
วันที่ยื่นซองวันที่ขายซองรายละเอียด เกณฑ์คุณลักษณะ ราคากลาง หมายเหตุ
 
07 เม.ย 256330 มี.ค 2563 (บ. ๖๕/๒๕๖๓) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ การเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย Brand DNA (จำนวน ๔๐ ราย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download Download ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๗๙ ๑๑๒๑-๓๐ ต่อ ๓๒๐๘ ในวันและเวลาราชการ
08 เม.ย 256301 เม.ย 2563 (- ช.2/2563) จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 1,994,373.- บาท Download Download ขอซื้อเอกสารวันที่ 1-7 เมษายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ยื่นเอกสารเสนอราคา วันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 8.30-16.30 น. ที่ สถาบันวิจับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 35 หมู่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กองพัสดุและคลังพัสดุ อาคารถ่ายทอดชั้น 2 ห้อง5213

   ดูการประกาศจัดซื้จัดจ้างย้อนหลังทั้งหมด more >>