ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนำส่งตัวอย่างสำหรับเครื่อง Auto-titrate พร้อมระบบทำความสะอาด Probe อัตโนมัติ จำนวน 6 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสอบระบบความปลอดภัยลิฟต์ Hitachi จำนวน ๓ เครื่อง

ยกเลิก ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฏิบัติการอาคารวิจัยและพัฒนา 1 พร้อมติดต้ัง (ตามรายละเอียดแนบ) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารสัญญา จำนวน 1 ระบบ

 ผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน

 สาระสำคัญในสัญญา