ร่างประกาศ(- )

   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
---------

  ร่างประกาศ(- บ.69/2561) เครื่องห่อหุ้มเซลล์โพรไบโอติกในสภาวะปลอดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด

   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
---------

  ร่างประกาศ(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเครื่องมือตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
---------