ร่างประกาศ(- )

   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
---------

  ร่างประกาศ(บ. 188/2562) ประกาศวิจารณ์ ซื้อเครื่องทดสอบความล้าวัสดุระบบไฟฟ้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
---------

  ร่างประกาศ(- -) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ KVA ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

   - ร่างเอกสารประกวดราคา
   - ร่าง ราคากลาง
---------