(บ.32/2567ครั้งที่ 2) เครื่องตรวจสอบการรั่วของสารชีวภาพในบรรจุภัณฑ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีประกวดราคา (e-bidding)
(จ.47/2567) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Standard Glass Ring จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาเครื่องวัดการเจริญเติบโตของรากพืชในภาคสนามแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(จ.48/2567) ชุดอากาศยานไร้คนขับแบบ ๔ ใบพัด พร้อมกล้องถ่ายภาพในระบบธรรมดา และระบบอินฟราเรด ๑ ชุด
(บ.46/2567) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคา งานจ้าง ทดสอบ สอบเทียบอุปกรณ์ RF Anechoic Chamber และ Antenna จำนวน 1 งาน จ.46/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง