สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อ เครื่องทดสอบความคงทนต่อแรงกดของถุงพลาสติกสานขนาดใหญ่ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้รับไ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินมูลค่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม และความคุ้มค่าในการลงทุนจากการดำเนินโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะเสนอราคา งานซื้อ ชุดเทคโนโลยีถังปฏิกิริยาหมักไร้อากาศสองขั้นตอนแบบแห้งแนวนอนขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ชุด จ.34/2567 โดยวิธีเฉพาะเจา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเพื่อการทดสอบความคงสภาพของผลิตภัณฑ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)