tistrname
ประกาศประชาวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

ประกาศประชาวิจารณ์ (ร่าง) ขอบเขตงานและข้อกำหนด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ร่างข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประชาวิจารณ์ 50 รายการล่าสุด
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
เริ่มต้น สิ้นสุด เลขที่ เรื่อง
26 ม.ค. 256731 ม.ค. 2567 บ.3/2567จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับสภาวะอากาศ
23 ม.ค. 256729 ม.ค. 2567 บ.4/2567งานจ้างติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ขนาด 897 kWp จำนวน ๑ งาน
22 ม.ค. 256726 ม.ค. 2567 -/2567ชุดตรวจวัดสำหรับประเมินความเจ็บปวดในสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ ชุด
วันที่ 22-26/01/2566
15 ม.ค. 256719 ม.ค. 2567 บ.2/2567สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่อง Environmental Gas Monitor Infrared Gas Analyzer จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ teerawat@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือนายธีระวัฒน์ ศรีสุข 0833871658 ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม 256๗ ถึง วันที่ ๑๙ มกราคม 256๗
14 ธ.ค. 256619 ธ.ค. 2566 บ.1/2566จ้างจัดทำนิทรรศการกึ่งถาวรห้องจัดแสดงหอเกียรติยศประวัติและผลงาน แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จำนวน 1 งาน
13 พ.ย. 256617 พ.ย. 2566 บ.-/2566เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับจำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๗๒ ระยะเวลาเช่า ๕ ปี จำนวน ๖๐ เดือน ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddingX
ประชาวิจารณ์ 13-17 พฤศจิกายน 2566
3 พ.ย. 256610 พ.ย. 2566 -/2566(ครั้งที่ 2)เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 67 -31 มี.ค.72 ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 60 เดือน
กำหนดวันที่ 3-10 พฤศจิกายน 2566
5 ต.ค. 256611 ต.ค. 2566 บ.1/2567จ้างจัดทำนิทรรศการกึ่งถาวรห้องจัดแสดงหอเกียรติยศประวัติและผลงาน แห่งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จำนวน 1 งาน
ตั้งแต่วันที่ 05.10.2566 จนถึงวันที่ 11.10.2566
4 ก.ย. 25668 ก.ย. 2566 บ.37/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ pisit@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือนายพิสิษฐ์ ฉวีวรรณวรกุล 0829682837 ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2566 ถึง วันที่ 8 กันยายน 2566
29 ส.ค. 25664 ก.ย. 2566 บ.34/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพความมั่นคงและปลอดภัยให้กับระบบของ วว. จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wisanu@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือนายวิษณุ เรืองวิทยานนท์ 0841116440 ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 4 กันยายน 2566
21 ส.ค. 256624 ส.ค. 2566 -/2566จ้างเหมารถรับ-ส่งพนักงานเส้นทางระหว่าง วว.บางเขน - ศทม.บางปู จำนวน 1 คัน
วันที่ 21-24/08/2566
17 ส.ค. 256622 ส.ค. 2566 บ.33/2566จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับสภาวะอากาศ
9 ส.ค. 256615 ส.ค. 2566 บ.32/2566จ้างซ่อมและบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบปรับอากาศ
7 ส.ค. 256610 ส.ค. 2566 ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน และ วว.บางปู) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go. th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๖๗ ในวันและเวลาราชการ สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง ผ่านทางอีเมล์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยboonsita@tistr.or.th โดยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
27 ก.ค. 25667 ส.ค. 2566 ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการทําความสะอาด อาคารที่ทําการ สํานักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน และ วว.บางปู) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go. th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๖๗ ในวันและเวลาราชการ สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง ผ่านทางอีเมล์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยboonsita@tistr.or.th โดยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ สถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
21 ก.ค. 256627 ก.ค. 2566 บ.28/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดประเมินความปลอดภัยของสารสกัดและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน OECD GLP ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wechan@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือนางสาวกัญญาณัฐ แก้วเอียด 02 577-9091 ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 27 กรกฎาคม 2566
21 ก.ค. 256626 ก.ค. 2566 บ.30/2566ประกาศวิจารณ์ ชุดเครื่องมือเพื่อการผลิตเวชสำอางตามมาตรฐาน GMP จำนวน 1 ชุด
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ maneerat_j@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือน.ส.มณีรัตน์ จัตตุลาภ่ 02 577-9243 ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 26 กรกฎาคม 2566
14 ก.ค. 256621 ก.ค. 2566 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน และ วว.บางปู) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ boonsita@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.thและ www.gprocurement.go.th
12 ก.ค. 256618 ก.ค. 2566 -/2566ซื้อเครื่องวัดความหนาแบบครบวงจร จำนวน ๑ ชุด
ตั้งแต่วันที่ 12-18 กรกฎาคม
11 ก.ค. 256617 ก.ค. 2566 -/2566การจ้างเหมาให้บริการดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน และ วว.บางปู) ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน
ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2566
10 ก.ค. 256614 ก.ค. 2566 บ.24/2566ประกาศวิจารณ์จ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน วว. สถานีวิจัยลำตะคอง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ก.ค. 256613 ก.ค. 2566 บ.23/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตู้แผงสวิตซ์ไฟฟ้าย่อย ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wechan@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือนายวิชาญ อู่คชสาร 02 577-9223-4 ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 13 กรกฎาคม 2566
20 มิ.ย. 256623 มิ.ย. 2566 ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง จ้างเดินสายและซ่อมแซมสายใยแก้วนําแสงเครือข่าย UNINET จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wisanu@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงวัน ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www. gprocurement.go.th
13 มิ.ย. 256619 มิ.ย. 2566 -/2566ครั้งที่ 2ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการบริหาร พร้อมคนขับ จำนวน ๑ คัน ฯ
ประชาวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 -19 /06/2566
6 มิ.ย. 25669 มิ.ย. 2566 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) บางเขน จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go. th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๗๙๓๖๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง ผ่านทางอีเมล์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึง ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดย thanet_s@tistr.or.th จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
6 มิ.ย. 25669 มิ.ย. 2566 บ.16/2566ครั้งที่ 2จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
1 มิ.ย. 25667 มิ.ย. 2566 บ.21/2566ซื้อชุดเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดแบบอัตโนมัติ เพื่อการทดสอบ Subchronic toxicity
24 เม.ย. 256627 เม.ย. 2566 บ.18/2566ประกาศวิจารณ์ จอภาพเพื่อการสื่อประชาสัมพันธ์ของ วว. ณ เทคโนธานี
ประกาศวิจารณ์ ในวันที่ 24 เมษายน - 27 เมษายน 2566
21 เม.ย. 256626 เม.ย. 2566 ด้วยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) บางเขน จํานวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของ งานทั้งโครงการ ได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๗๗ ๙๓๖๗ ในวันและเวลาราชการ โปรดสอบถามมายัง านทางอีเมล์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย หรือ thanet_s@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๒๑ เมษษยน ๒๕๖๖ ถึง ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖
11 เม.ย. 256614 เม.ย. 2566 ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ,มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับโครงการวางระบบโครงสร้างฐานข้อมูลของเขตการจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราชและนําข้อมูลเข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง ผ่านทางอีเมล์ wisanu@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ 11 เมษายน 2566- 14 เมษายน 2566 โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ gprocurement.go.th
4 เม.ย. 256610 เม.ย. 2566 บ.14/2566ประกาศร่างวิจารณ์จ้างทำเข็มกลัดทองคำฝังเพชร และจัดจ้างทำแผ่นทองคำรูปตราสถาบัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31 มี.ค. 25665 เม.ย. 2566 บ.16/2566จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
27 มี.ค. 256630 มี.ค. 2566 บ.15/2566ซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูตะเภาและชุดกรงเลี้ยงกระต่าย จำนวน 1 ชุด
21 มี.ค. 256628 มี.ค. 2566 -/2566ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองผู้ว่าการบริหารพร้อมคนขับ จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1/12/2566 - 30/11/2571 ระยะเวลาเช่า 5 ปี จำนวน 60 เดือน
ประกาศประชาวิจารณ์ 21-28 /03/2566
21 มี.ค. 256628 มี.ค. 2566 -/2566เช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมคนขับจำนวน ๑ คัน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๗๒ ระยะเวลาเช่า ๕ ปี
ประชาวิจารณ์ 21-28/03/2566
2 มี.ค. 25668 มี.ค. 2566 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดทำนิทรรศการกึ่งถาวร ณ อาคารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์สู่ SMEs จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www@tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒ ๕๗๗๙๐๑๘ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ anan_p@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ถึง 8 มีนาคม 2566โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www@tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
6 ธ.ค. 25659 ธ.ค. 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางกายภาพ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.65 - 9 ธ.ค.65
1 ธ.ค. 25657 ธ.ค. 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีลำตะคอง) ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www@tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๙๓๖๗-๘ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wannida@tistr.or.th และ boonsita@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www@tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
23 พ.ย. 256530 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาดอาคารที่ทำการสำนักงาน (วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีลำตะคอง) ระยะเวลา ๙ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www@tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๙๓๖๗-๘ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ wannida@tistr.or.th และ boonsita@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www@tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
7 พ.ย. 256514 พ.ย. 2565 ประกวดราคาซื้อระบบโรงงานผลิตสาหร่ายจากคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยพลังงานสะอาดระดับอุตสาหกรรม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565
27 ต.ค. 25653 พ.ย. 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบและพัฒนาชิ้นส่วนทดแทนระบบรางและล้อเลื่อน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๙๒๗๐,๙๓๐๗ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ anat@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
26 ต.ค. 256531 ต.ค. 2565 -/--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมตัวอย่างภายใต้สภาวะความดันสูงแบบปลอดเชื้อของกระบวนการ encapsulation ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค.65 - 31 ต.ค.65
19 ต.ค. 256525 ต.ค. 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดจำลองสภาวะการเก็บรักษา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๗๙๑๑๒๑ ต่อ ๓๒๐๒ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ ratchaneewan@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
19 ต.ค. 256525 ต.ค. 2565 -/2566ประกวดราคาซื้อชุดจำลองความเครียดทางกลของวัสดุทางการแพทย์ด้วยกล้องสมรรถนะสูง ๓ มิติ
ติดต่อสอบถาม 025779267 กิตติพล 025779320 พรเทพ
17 ต.ค. 256520 ต.ค. 2565 บ.3/2565ประกาศวิจารณ์เครื่องแลกเปลี่ยนก๊าซเพื่อสภาวะไร้ออกซิเจนแบบอัตโนมัติ ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศวิจารณ์ TOR วันที่ 17 กันยายน ถึง 20 กันยายน 2566
17 ต.ค. 256520 ต.ค. 2565 บ.2/2566สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์เครือข่ายสื่อสาร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ prawate@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด หรือนายประเวช กล้วยป่า 02 323 1672-80 ต่อ 219
7 ต.ค. 256518 ต.ค. 2565 จัดซื้อเครื่องมือทดสอบอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 1 เครื่อง
รับฟังคำร่างวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.65 - 18 ต.ค.65
4 ต.ค. 25657 ต.ค. 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไอน้ำ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๗-๙๐๐๐ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ sorada@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th
27 ก.ย. 256530 ก.ย. 2565 -/2565ประกาดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคตรวจวัดการเปล่มแสงของธาตุโดยใช้แสงเลเซอร์แบบพกพา ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
0-25779293 (เฉลิมชัย) 0-25779320 (พรเทพ)
26 ก.ย. 256529 ก.ย. 2565 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบการต้านทานต่อโอโซน ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑ ๘๕๐๖๒๗๔ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ผ่านทางอีเมล์ sittipong@tistr.or.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ถึง ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th และ www.gprocurement.go.th

ดูเฉพาะที่กำลังเปิดประชาวิจารณ์ >>
สถานที่ติดต่อ :
กองพัสดุและคลังพัสดุ สำนักบริหารการคลัง วว.
โทรศัพท์ : 0 2577 9319-20 หรือทางเว็บไซต์ www.tistr.or.th หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th
หมายเหตุ : สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น จะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของตนด้วย

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic