tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
22 ธ.ค. 2563ข้อตกลง 262/2564 ค่าจ้างทำแผนที่และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ จำนวน 1 งาน จ.14/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2563ข้อตกลง 332/2564 ชุดเครื่องมือตรวจวัดความแน่นเนื้อ ปริมาณกรดและของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้ในผักและผลไม้รุ่นดิจิตอลแบบเคลื่อนย้ายได้จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธ.ค. 2563ข้อมูล..สาระสำคัญในสัญญาซื้อชุดตรวจสอบความเป็นพิษของจุลินทีรย์ต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม จำนวน 1 ชุด
17 ธ.ค. 2563จ้างปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตภาพและมูลค่าพืชไร่ชุมชน (สัปประรด)
16 ธ.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 335/2564 จ้างงานทำป้านหน่วยงานสถานีวิขัยสิ่งแวดล้อมแสแกราช
4 ธ.ค. 2563จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ MATRIX e-Library จำนวน 1 งาน
4 ธ.ค. 2563ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ พร้อมติดตั่งและทดสอบ อาคาร Admin จำนวน 3 ชุด
2 ธ.ค. 2563ประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง รองผู้ว่ากรพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๔ คัน
1 ธ.ค. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำอาคารวิจัยและพัฒนา 1 อาคารวิจัยและพัฒนา 2 และอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้อยู่ในสถาพใช้งานได้ดีและพร้อมใช้งาน
17 พ.ย. 2563จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-3020
10 พ.ย. 2563ซื้อน้ำดื่มเพื่อบริโภค จำนวน 10,800 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 พ.ย. 2563จ้างให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการสำนักงาน ณ สถานีวิจัยลำตะคอง ฯ
10 พ.ย. 2563จ้างตรวจสอบบำรุงลิฟต์ ฮิตาชิ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พ.ย. 2563จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ โคเน่ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พ.ย. 2563จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลเครือข่ายกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 4 ครั้ง
28 ต.ค. 2563จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารด่วน จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2563จ้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ชั้นดาดฟ้า อาคาร RD1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 ต.ค. 2563จ้างจัดทำหนังสือเผยแพร่ข้อมูล วว. เกี่ยวกับ โลจิสติกส์ พันธมิตรระบบราง และโพรไบโอติกเพื่อการประชาสัฒพันธ์ จำนวน ๓๐๐๐ เล่ม
28 ต.ค. 2563ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2563ประกวดราคาซื้อชั้นเหล็กรูปพรรณ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ต.ค. 2563ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ต.ค. 2563ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา
15 ต.ค. 2563ซ.69/2563 ซื้อชุดตัดเนื้อเยื่อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง ตำบลคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
15 ต.ค. 2563ษ.7/2563 จ้างควบคุมงานค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารผลิตเครื่องสำอาง โดยวิธีคัดเลือก
7 ต.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1368/2563 ค่าออกแบบปรับปรุงอาคารโรงงานนำทาง
7 ต.ค. 2563ษ.6/2563 จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ Master Plan Digital Platform
7 ต.ค. 2563จ.65/2563 ค่าก่อสร้างป้อมรักษาความปลอดภัยจำนวน 2 หลัง
7 ต.ค. 2563จ.69/2563 ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์เคมีขั้นสูง
7 ต.ค. 2563จ.60/2563 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำอาคารแคนทืน ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
7 ต.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่1311/2563 ชุดบรรจุผลิตภัณฑ์สุราขาวแอลกอฮอล์โดยระบบกรอง
7 ต.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1318/2563 ชุดตู้อบลมร้อนชนิดสุญญากาศ (Vacuum Hot Air Oven) ถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
7 ต.ค. 2563เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง
7 ต.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1317/2563 ชุดเตรียมวัตถุดิบสำหรับหมักสุรา ถ้ำผานางคอย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
1 ต.ค. 2563ค่าจัดงานประชุมสัมมนาแบบออนไลน์ จำนวน ๓ วัน
29 ก.ย. 2563ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างระบบสาธิตการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานเอทานอล ฯ
29 ก.ย. 2563ซื้อชุดผ้าปูที่นอน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จำนวน 600 ชุด
29 ก.ย. 2563จ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์ระเหยได้แบบแมสสเปคโครเมทรี (GCMS) ฯ
29 ก.ย. 2563จ้างงานปรับปรุงห้องผู้เชี่ยวชาญเป็นห้องประชุม ๒ เพื่อใช้เป็นสถานที่สนับสนุนการประชุมแก่หน่วยงานภายในและภายนอก จำนวน ๑ งาน
28 ก.ย. 2563ปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์บริการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์เคมีชั้นสูง จำนวน ๑ หลัง
21 ก.ย. 2563ข้อตกลง 1309/2563
21 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1204/2563 จ้างตรวจประเมินวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและตรวจติดตามผลหลังการรับรอง ตามมาตฐานมกษ.9001-2563 ฯ
21 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1204/2563 จ้างตรวจประเมินวิเคราะห์สารเคมตกค้างและตรวจติดตามผลหลังการรับรองฯ
21 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1288/2563 จัดจ้างทำชุดเครื่องมือบันทึกอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์แบบเครือข่ายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ
21 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1306/2563 จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
21 ก.ย. 2563ข้อตกลง 1308/2563
21 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1100/2563 ค่าจ้างคำนวณผลประโยชน์พนักงาน
21 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1338/2563 จ้างงานกันซึมอาคารวิจัยและพัฒนา 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2563ข้อตกลง 1334/2563
18 ก.ย. 2563ซื้อเครื่องกรองขนาด 25 แผ่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.ย. 2563ข้อตกลงเลขที่ 1307/2563
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic