tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
22 ก.พ. 2564จ้างปรับปรุงพื้นที่ในอาคารโรงไฟฟ้าจากขยะ/ชีวมวล และดำเนินการขนย้ายพร้อมติดตั้งชุดปฏิกรณืพลาสม่าฯ จำนวน ๔ ชุด
19 ก.พ. 2564จ.23/2564 จ้างตรวจวัดและบริการวิเคราะห์ฝุ่นขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในช่วงฝุ่นละอองสูง จำนวน 1 งาน
17 ก.พ. 2564ซ.55/2564 เครื่องทดสอบรับรองประแจทางหลีก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
16 ก.พ. 2564ข้อตกลเงเลขที่ 536/2564 อุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ (พร้อมติดตั้งและทดสอบอาคาร Admni และ RD2)
16 ก.พ. 2564ซื้อเครื่องปั่นเหวียงสมรรถนะสูง จำนวน 1 เครื่อง
8 ก.พ. 2564ข้อตกลง 609/2564 จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐาน Force Transducer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ก.พ. 2564ข้อตกลงเลขที่ 572/2564 ชุดทดสอบความแข็งแบบร็อคเวล
28 ม.ค. 2564ซ.43/2564 เครื่องวิเคราะห์ความบริสุทธิ์เมทานอลด้วยเทคนิต High performance Liqid Chromatograpyh
28 ม.ค. 2564สาระของสัญญาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศรับ-ส่งพนักงาน วว.เส้นทาง วว.(บางเขน)-ศทม. (บางปู) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564
26 ม.ค. 2564ซ.43/2564 ชุดผลิตเชื้อเพลิงจากลำต้นปาล์มด้วยเทคนิคไฮโดรเทอร์มอลคาร์บอไนเซซัน
26 ม.ค. 2564สาระสำคัญของสัญญาเครื่องทดสอบบรรจุภัณฑ์ฉลาด
26 ม.ค. 2564ซ.44/2564 เครื่องบรรจุและปิดฝาผลิตภัณฑ์อาหารในถุงรีทอร์ทเพาซ์ระดับอุตสาหกรรม ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
15 ม.ค. 2564ซ.45/2564 ตู้อบเพาะเชื้อ จำนวน 1 ชุด
14 ม.ค. 2564จ้างบริการ Co-Location
14 ม.ค. 2564ซ.42/2564 เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพสำหรับการเตรียมสารเคมีชีวภาพ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
13 ม.ค. 2564ซ.41/2564 เครื่องวิเคราะห์ออกซิเจนทั้งหมดที่จุลินทรีย์ใช้เพื่อการออกซิเดชั่นสารอินทรีย์ในน้ำ (Chemical Oxygen Demand)พร้อมอุปกณณืประกอบ
12 ม.ค. 2564สาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัย(วว.เทคโนธานี วว.บางเขน ศทม.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง)ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 จำนวน 1 งาน
12 ม.ค. 2564ชุดอุปกรณ์ปฏิกรณ์การสกัด พร้อมชุดควบคุมอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
12 ม.ค. 2564จ.19/2564 งานปรับปรุงพื้นอาคาร1 ของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
11 ม.ค. 2564ชุดย่อยตัวอย่างด้วยไมโครเวฟ แยวงลาดยาว เขตจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
11 ม.ค. 2564ซื้อระบบปรับสภาวะห้องปฎิบัติการ อาคารศูนย์พัฒนาและวิเคระาห์คุณสมบัติวัสดุ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
8 ม.ค. 2564สาระในสัญญาเครื่องตรวจสอบติดตามการใช้งานรถไฟแบบอัจฉริยะ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด
8 ม.ค. 2564ซ.40/2564 เครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องแก้วด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
8 ม.ค. 2564เครื่องอ่านปฏิกิริยาการเรืองแสงของยีนรายงานผล จำนวน ๑ ชุด
8 ม.ค. 2564สาระสำคัญในสัญญาปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องวัดมิติแบบ 2 แกน จำนวน 1ชุด
7 ม.ค. 2564ซื้อเครื่องทดสอบสัญญาณระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
6 ม.ค. 2564สาระสัญญาจ้างเหมาให้บริการทำความสะอาด อาคารที่ทำการ สำนักงาน (วว.เทคโนธานี, วว.บางเขน, วว.บางปู และสถานีวิจัยลำตะคอง) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 - 30 กันยายน 2564
6 ม.ค. 2564สาระในสัญญาเครื่องมือทดสอบเชิงกลสำหรับนวัตกรรมวัสดุคอมโพสิท ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
6 ม.ค. 2564ซื้อชุดอุปกรณ์พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร วิเคราะห์ และแยกองค์ประกอบของไขมัน
6 ม.ค. 2564สาระสัญญาเครื่องมือทดสอบคุณภาพผิวสัมผัสในตัวอย่างผลิตภัณฑ์สีอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
6 ม.ค. 2564เครื่องวัดแสงเชิงสเปกดรัมสำหรับงานความปลอดภัยทางแสงวิทยา จำนวน 1 ชุด
6 ม.ค. 2564ซ.36/2564 ห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด
6 ม.ค. 2564ซ.35/2564 เครื่องตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรียสาร (Biochemical Oxygen Demand) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 4 ชุด
5 ม.ค. 2564ซ.24/2564 ชุดเครื่องย่อยผนังเซลล์เพื่อสกัดสารพันธุกรรมด้วยแรงเหวี่ยงความเร็วสูงแบบสามมิติพร้อมเครื่องเตรียมวัสดุเพาะเลี้ยงตัวอย่าง
5 ม.ค. 2564ซ.23/2564 ตู้แช่แข็งควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด
5 ม.ค. 2564ซ.28/2564 ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อควบคุมอุณหภูมิแบเขย่า จำนวน 1 ชุด
5 ม.ค. 2564จ้างจัดนิทรรศการ OTOP CITY 2020
4 ม.ค. 2564ชุดเครื่องมือสำหรับสอบเทียบเครื่องวิเคราะห์สัญญาณทางไฟฟ้า สัญญาณชีพและความเข้มข้น จำนวน 1 ชุด
4 ม.ค. 2564ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวมในสารละลายพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ เครื่อง
4 ม.ค. 2564เครื่องวัดคุณสมบัติเส้นใย (Automatic Dilution Module)
30 ธ.ค. 2563ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการใช้แสงของใบพืช Pulse Amplitude
30 ธ.ค. 2563ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีชนิดตัวทำละลายยิ่งยวด จำนวน ๑ ชุด
30 ธ.ค. 2563ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ต้นแบบถังปฏิกิริยาชีวภาพเยื่อกรองแบบไม่ใช่อากาศ แบบเยือกรองภายนอกพร้อมอุปกรณ์ตรวจสอบและควบคุมระบบ
30 ธ.ค. 2563งานจ้างโครงการจัดทำแผนการสื่อสารการตลาด จำนวน 1 งาน
30 ธ.ค. 2563เครื่องบรรจุสารตัวอย่าง วัสดุอ้างอิง ตัวอย่างงานทดสอบความชำนาญแบบผงและของเหลวโดยการวัดน้ำหนักแบบอัตโนมัติฯ จำนวน 1 ชุด
30 ธ.ค. 2563ซื้อเครื่อง NIR Spectroscopy จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคา
29 ธ.ค. 2563ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดไพรโบโอติกด้วยการวิเคราะห์ชีวโมเลกุล ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสุมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
24 ธ.ค. 2563ข้อตกลง 403/2564 ค่าจ้างซ่อมแซมการชำรุดของกันสาดของอาคารโรงงานนวัตกรรมอาหาร จำนวน 1 งาน
23 ธ.ค. 2563ข้อตกลงเลขที่ 207/2564 จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา
23 ธ.ค. 2563จ.18/2563 จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสาขา
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic