tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
10 ก.ย. 2564จ้างปรับปรุงและแก้ไขระบบการควบคุมการเข้า ออก และกล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน
10 ก.ย. 2564จ้างซ่อมบำรุงรักษาตู้ปลอดเชื้อ และตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
10 ก.ย. 2564เสริมสร้างศักยภาพสู่ผู้ประกอบการ SME และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย Brand DNA
9 ก.ย. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1695/2564 จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบระบายน้ำไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ย. 2564ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาส อาคารโรงงานนำทาง จำนวน 1 งาน
9 ก.ย. 2564ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องปรับอากาส อาคารโรงงานนำทาง จำนวน 1 งาน
9 ก.ย. 2564ข้อตกลงเลขที่ 177/2564 ซื้อเครื่องกลั่นแบบ 50 ลิตรต่อ 24 ชั่วโมง การกลั่นแบบต่อเนื่องโดยใช้ไอน้ำ เพื่อผลิตสุรากลั่น จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ส.ค. 2564จ้างกันห้องและติดตั้งระบบท่อส่งไอน้ำ จำนวน ๑ งาน
30 ส.ค. 2564จ้างเปลี่ยนปล่องควันระบายไอเสียหม้อน้ำ (ฺฺBoiler) ขนาด ๒ ตัน พร้อมชุดอุปกรณ์ล่อฟ้า
27 ส.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1629/2564 จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ส.ค. 2564ค่าจ้างสอบเทียบเครืองมือมาตรฐาน Wideband Radio Communication Tester RohdeSchwarz Model CMW500 s/n 16668862
20 ส.ค. 2564ซื้อแทนเครื่องสำหรับการทดสอบภาระกรรมสถิตและพลวัตรของบรรจุภัณฑ์ขนส่งสินค้าทางราง จำนวน ๑ ชุด
20 ส.ค. 2564ซื้อตู้แบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับชุดสกัดสารสำคัญจากของเหลือทิ้ง ระดับ pilot scale จำนวน ๑ ชุด
20 ส.ค. 2564ชุดเครื่องมือวัดกระแสการไหล จำนวน ๑ ชุด
19 ส.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1604/2564 จ้างกำจัดกากสารเคมีใน วว. เทคโนธานี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1528/2564 จ้างสอบเทียบเครื่องมือมาตรฐานความชื้นสัมพัทธ์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ส.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1580/2564 จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบความเป็นพิษระดับ DNA (Comet assay) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 ส.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1579/2564 จ้างวิเคราะห์ Whole Genome Sequencing จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1505/2564 จ้างเดินสายไฟ 3 เฟส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1343/2564 จ้างสร้างอุปกรณ์จำลองฐานราก Tension Bar โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1498/2564 เครื่องวัดระดับน้ำแบบอัตโนมัติ แบบส่งข้อมูลระยะไกล จำนวน 1 ชุด
5 ส.ค. 2564กล่องบรรจุภัณฑ์ขนส่งสำหรับบรรจุมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเพื่อการจำหน่ายในระบบ online จำนวน 15000 ใบ
30 ก.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1430/2564 จ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ น้ำหนัก/ปริมาตร และอัตราการไหล จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9 ก.ค. 2564จ.39/2564 จ้างปรับปรุงระบบบริหารสัญญา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มิ.ย. 2564ซ.67/2564 ชุดสกัดสารสำคัญจากของเหลือทิ้งระดับ pilot scale จำนวน 1 ชุด
25 มิ.ย. 2564ซ.70/2564 ปรับปรุงระบบป้อนเชื้อเพลิงให้สามารถรองรับขยะปลอดเชื้อได้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
7 มิ.ย. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1157/2564 ซื้อเครื่องสับย่อยชีวมวล จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 มิ.ย. 2564ซื้อเครื่องกำจัดไอกรด
31 พ.ค. 2564ชุดแยกตะกอนพร้อมปั้ม จำนวน ๑ ชุด
28 พ.ค. 2564ซื้อเครื่องฟิลเตอร์เพรส ขนาด 32.50 ซม. จำนวน 12 แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ค. 2564ซื้อเครื่องนำส่งตัวอย่างแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พ.ค. 2564ซ.64/2564 เครื่องไตเตรทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เม.ย. 2564จ.35/2564 ซ่อมเครื่องวิเคราะห์ชนิดจุลินทรีย์ BRUKER Autoflex speed MALDI-TOF-MS จำนวน 1 งาน
23 เม.ย. 2564ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมลิฟต์ (พร้อมติดตั้งและทดสอบ) อาคารRD2
7 เม.ย. 2564ระบบปรับสภาพน้ำเสียแบบ membrane filter Press จำนวน 1 ชุด
2 เม.ย. 2564ซื้อตู้เก็บสารเคมี (ตู้เก็บสารเคมี ขนาด 0.60*0.58*1.92 ม.,ตู้เก็บสารเคมีแยก กรด-ด่าง ขนาด 1200*580*1920 มม.และตู้เก็บสารอันตราย สำหรับของเหลวไวไฟสีเหลือง) จำนวน 3 ตู้
26 มี.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 774/2564 ค่าซ่อมเครื่อง Thermogravimetric Analyser (TGA)
23 มี.ค. 2564จัดจ้างต่ออายุสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน
22 มี.ค. 2564ประกาศสาระสำคัญในสัญญาระบบกระบวนการผลิตชีวภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรม
17 มี.ค. 2564สาระสำคัญในสัญญางานซ่อมแซมอาคารสัมมนาหลวงราช สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช พื้นที่ใช้สอย 504 ตารางเมตร ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง
17 มี.ค. 2564ประกาศสาระในสัญญางานซ่อมแซมบ้านพักชมวนา สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช พื้นที่ใช้สอย 80 ตาราเมตร ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง
15 มี.ค. 2564งานซ่อมแซมบ้านพักยุพินไฝ่ฝัน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพื้นที่ใช้สอย 122 ตารางเมตร ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
15 มี.ค. 2564งานซ่อมแซมบ้านพักยุพินไฝ่ฝัน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชพื้นที่ใช้สอย 122 ตารางเมตร ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
12 มี.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 767/2564 เครื่องอัดแนวตั้งพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มี.ค. 2564ซื้อเครื่องบดตัวอย่างพลาสติก Ultra Centrifugal Mill จำนวน ๑ เครื่อง
8 มี.ค. 2564จ้างทดสอบความเป็นพิษในระดับที่ไม่ได้ทำในมนุษย์ของผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก จำนวน 6 ตัวอย่าง e-bidding
5 มี.ค. 2564จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลกระทบเศรษฐกิจและสังคม จากการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
23 ก.พ. 2564ซื้อเครื่องทดสอบความแข็งยูนิเวอร์แซลอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด
23 ก.พ. 2564สัญญา ซ.54/2564 เครื่องวัดการสึกหรอของชิ้นส่วนหัวเข่าเทียม (Artificial Knee Joint Prostheses) ตามมาตรฐาน ISO 14243
23 ก.พ. 2564สัญญา จ.25/2564 ค่าปรับปรุงโรงเรือน Green House (อาคาร 20)
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic