tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
1 ส.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1430/2565 ซื้อตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /
9 มี.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 725/2565 ซื้อเครื่องรีดผสมดิน ขนาด 200 กก./ชม. จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 มี.ค. 2565งานจ้างซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
4 มี.ค. 2565จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนภาครัฐ เพื่อวางแผนและขับเคลือนงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 ก.พ. 2565ซ.29/2565 ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้สภาวะความดัน จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 ก.พ. 2565ประกาศผู้ชนะจ้างงานซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 630 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ก.พ. 2565ข้อตกลงเลขที่ 699/2565 จ้างการจัดงานจับคู่ธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ Virtual Meeting จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.พ. 2565ซ.23/2565 ประกวดราคาซื้อชุดกรองอากาศ กำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และความชื้นพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2565ข้อตกลงเลขที่ 628/2565 ซื้อระบบถังกรองไร้อากาศ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2565ข้อตกลงเลขที่ 644/2565 ซื้อกระดาษ A4 80 แกรม จำนวน 5,000 รีม (1,000 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1 ก.พ. 2565ตู้เก็บรักษาสภาพตัวอย่างทดสอบและสารเคมี พร้อมระบบติดตามข้อมูล จำนวน 1 ชุด
24 ม.ค. 2565ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายอินทรียสารพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
19 ม.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 477/2565 ซื้อรถโดยสารที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าขนาด 15 ที่นั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ม.ค. 2565ปั๊มลมแบบสโครลชนิดที่ไม่ใช้น้ำมันเครื่องในระบบขนาด 15 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ
6 ม.ค. 2565เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน 2 เครื่อง
6 ม.ค. 2565เครื่องวิเคราะห์อัตราการซึมผ่านของไอน้ำของแผ่นฟิล์ม
27 ธ.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1777/2565 จ้างที่ปรึกษาโครงการทดสอบ วิจัยและเก็บข้อมูลเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตเมทานอลจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ฯ
27 ธ.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 441/2565 ซื้อถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด 20,000 ลิตร พร้อมติิดตั้ง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ธ.ค. 2564จ้างปรับปรุงห้องปฎิบัติการประเมินความปลอดภัยของเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ใช้สัตว์ทดลอง ที่สอดคล้องตามหลักการ OECD GLP
16 ธ.ค. 2564จ้างเหมาจัดนิทรรศการภายในงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด -๑๙ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 ธ.ค. 2564จ้างผลิตวีดิทัศน์แนะนำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
8 ธ.ค. 2564ซ.11/2565 ชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารประเภทไขมันที่เหลือจากการระเหย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธ.ค. 2564ซ.16/2565 ประกวดราคาซื้อชุดประเมินความปลอดภัยตามมาตรฐาน OECD ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 ธ.ค. 2564ซ.14/2565 ซื้อกระดาษบรรจุสำหรับเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์
1 ธ.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 358/2565 จ้างผลิตกล่องล็อกกลิ่น ขนาด 500 กรัม + ค่าโมล์ดต้นแบบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564ข้อตกลงเลขที่ 335/2565 ซื้อเครื่องบันทึกอุณหภูมิแบบต่อเนื่อง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พ.ย. 2564ข้อตกลงเลขที่ 152/2565 จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา นิคมอุตสาหกรรม บางปู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 พ.ย. 2564เครื่องวิเคราะห์หาอัตราส่วนไอโซโทปของธาตุในตัวอย่างแบบแยกองค์ประกอบธาตุโดยแมสสเปกโตรมิเตอร์
22 พ.ย. 2564จ้างเทปูนปิดท่อระบายน้ำ ภายในโรงงานนำทาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พ.ย. 2564ซ.10/2565 ลิฟต์โดยสารแบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด
12 พ.ย. 2564ซื้อเครื่องวัดปริมาณอากาศที่ไหบผ่านรูพรุน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
5 พ.ย. 2564ข้อตกลงเลขที่ 153/2565 จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ ฮิตาชิ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA - 3320 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 พ.ย. 2564จ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM) แบบ Hard - wire (Conventiona) จำนวน ๑ งาน
2 พ.ย. 2564จ้างบริการ Co-location จำนวน ๑ งาน
1 พ.ย. 2564ข้อตกลงเลขที่ 151/2565 จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 งาน
29 ต.ค. 2564ซ.6/2565 น้ำดื่มเพื่อบริโภค จำนวน 10,800 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ต.ค. 2564บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ MATRIX e-Library
26 ต.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 155/2565 เครื่องวิเคราะห์ปริมาณก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในภาชนะบรรจุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ต.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 154/2565 จ้างบริการบำรุงรักษาตู้สาขาระบบโทรศัพท์ (PABX) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ต.ค. 2564จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารด่วน จำนวน ๑๒ เดือน
6 ต.ค. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1773/2564 จ้างซ่อมแซมชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลจากขยะและ Plasma Technology สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564จ้างงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมสสวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 22 KV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1740/2564 จ้างการรวบรวม/คัดเลือกผลิตภัณฑ์และประเมินความพร้อมของเทคโนโลยีอาหารที่มีศักยภาพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 ก.ย. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1764/2564 จ้างปรับปรุงสายเชื่อมต่อระบบเครือข่ายภายใน (LAN) ชั้น 8 อาคาร RD 1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ย. 2564ข้อตกลงเลขที่ 1728/2564 จ้างซ่อมเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมส สเปกโตรมิเตอร์ ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 งาน
20 ก.ย. 2564ตู้ควบคุมอุรหภูมิความชื้อสัมพันธ์สำหรับปรับสภาวะตัวอย่าง
16 ก.ย. 2564จ้างทดสอบประสิทธิภาพของโพรไบโอติกที่มีต่อสุขภาพในสัตว์ทดสอบ จำนวน 5 รายการ
16 ก.ย. 2564จ้างคำนวนผลประโยชน์พนักงาน
16 ก.ย. 2564ซื้อสารเคมีที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ Function ของ progiotics ในระดับ cell
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic