tistrname
สาระสำคัญในสัญญา
พรินต์จากเว็บไซต์ของ วว.  (https://www.tistr.or.th/)

สาระสำคัญในสัญญา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
วันที่รายละเอียดkey no.
9 พ.ย. 2565จัดซื้อเครื่องประเมินความบริสุทธิ์และวิเคราะห์องค์ประกอบของสารมาตรฐานอ้างอิง ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซ.7/2566
8 พ.ย. 2565สัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.4/2566 ซื้ออุปกรณ์สำหรับทดสอบอัตราการยืดตัวของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด จ.129/2565
8 พ.ย. 2565ตรวจสอบบำรุงรักษาลิฟต์ KONE ประจำปี 2566 จ.2/2566
8 พ.ย. 2565เครื่องทดสอบความด้านการเรียงซ้อนของถุงพลาสติกสานขนาดใหญ่ เขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ซ.1/2566
7 พ.ย. 2565ซื้อเครื่องทดสอบอเนกประสงค์สำหรับวัสดุและบรรจุภัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ.3/2566
4 พ.ย. 2565จัดจ้างที่ปรึกาาโครงการประเมินศักยภาพด้านทรัพยากรน้ำบนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีตามขอบลุ่มน้ำบางประกงภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ษ.1/2566
4 พ.ย. 2565ซื้อเครื่องทดสอบความทนความดันของท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ซ.2/2566
4 พ.ย. 2565ต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์ป้องกันการโจมตีจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต PA-3020 จ.5/2566
4 พ.ย. 2565จ้างเหมาบริการรับ - ส่งเอกสารด่วน จำนวน ๑ งาน จ.1/2566
4 พ.ย. 2565เชารถตู้ส่วนกลางพร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัด ซ.1/2566
2 พ.ย. 2565้ข้อตกลงเลขที่ 64/2566 ถังบำนัดน้ำเสียประจำอาคารศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ จ.131/2565
2 พ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 152/2566 จ้างทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกลิฟต์ จ.80/2565
2 พ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 154/2566 จ.133/2565
2 พ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 153/2566 จ้างตรวจสอบบำรุงรักษาและรักษาทดสอบน้ำหนักเครน จ.79/2565
1 พ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 172/2566 จ้างต่ออายุการรับประกันอุปกรณ์เก็บข้อมูลกิจกรรมการใช้บริการระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.109/2565
1 พ.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 63/2566 ซื้อถังบำบัดน้ำเสีย ประจำศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.132/2565
28 ต.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 173/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM) แบบ Hard-Wire (Conventional) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.94/2565
27 ต.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 166/2566 จ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ Matrix e-library จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.135/2565
27 ต.ค. 2565สัญญาเลขที่ ซ.5/2566 ซื้อชุดสกัดสมุนไพร จำนวน ๑ ชุดณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.66/2565
26 ต.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่1667/2565 จ.126/2565
20 ต.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 67/2566 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALARM) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.92/2565
19 ต.ค. 2565จ้างจัดนิทรรศการงานอุตสหกรรมส่วนผสมอาหารและเครื่องดื่มแห่งเอเชีย จ.7/2566
19 ต.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 68/2566 จ้างจัดนิทรรศการภายในงาน CPHI South East Asia 2022 จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.4/2566
19 ต.ค. 2565สัญญาเลขที่ จ.42/2565 จ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.54/2565
18 ต.ค. 2565สัญญาเลขที่ ซ.45/2565 ซื้อชุดสกัดและระเหยแห้งสารสกัดสมุนไพร จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.41/2565
17 ต.ค. 2565สัญญาเลขที่ จ.43/2565 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1 ชั้น 2 (RIGHT) อาคารปฏิบัติการ 1 ศทม.บางปู จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.42/2565 (ครั้งที่ 2
10 ต.ค. 2565สัญญาจ้างเลขที่ จ.41/2565 จ้างบริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.113/2565
21 ก.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1531/2565 จ.91/2565
20 ก.ย. 2565ซ.44/2565 ซื้อเครื่องกลั่นโปรตีนพร้อมระบบไตเตรทอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.39/2565
19 ก.ย. 2565จ้างเหมาลาดยางมะตอย (แอสฟัสติกคอนกรีต) 550 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.40/2565
19 ก.ย. 2565จ้างเหมาจัดนิทรรศการภายในงาน COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 2022 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1639/2565) -/2565
15 ก.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1636/2565 จ้างทำระบบแสงสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์ โรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.121/2565
14 ก.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1606/2565 จ้างกำจัดกากสารเคมีใน วว. เทคโนธานี จ.116/2565
13 ก.ย. 2565สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ จ.28/2565 ซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงงานนำทาง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.31/2565
8 ก.ย. 2565จ้างที่ปรึกษาโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ซ.2/2565
6 ก.ย. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1558/2565 จ้างเดินสายและเชื่อมต่อสายใยแก้วนำแสงระหว่างอาคาร Admin ไปยังอาคาร SMEs จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.111/2565
29 ส.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1557/2565 จ้างปรับพื้น บดอัด เทคอนกรีต ด้านข้างโรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.103/2565
25 ส.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1560/2565 จ้างซ่อมบำรุงเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟแมส สเปกโตรมิเตอร์ ชนิด Triple Quadrupole ยี่ห้อ Agilent รุ่น G7000B หมายเลขเครื่อง US13175901 ทะเบียนเครื่อง ๕๖๑๑๐๐๒๑๓๒๐๐๑ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.99/2565
25 ส.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1547/2565 ซื้อสี สำหรับทากันสนิมโครงสร้างเหล็ก ชุดเครื่องจักร งานท่อต่าง โรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.112/2565
24 ส.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1556/2565 จ้างปรับพื้น ถมทราย บดอัด ยกรางระบายน้ำทางเดินเท้ารอบบริเวณโรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ไร้น้ำ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.104/2565
23 ส.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1514/2565 ซื้อชุดวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ จำนวน ๑ ชุด (ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.98/2565
15 ส.ค. 2565จ้างประกอบและติดตั้งชุดกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด จ.34//2565
15 ส.ค. 2565จ้างจัดนิทรรศการงาน OTOP ศิลปาชีพ ประทีบไทย OTOP ก้าวำกลด้วยพระบารมี จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก จ.37/2565
11 ส.ค. 2565สัญญาเลขที่ ซ.41/2565 ซื้อชุดควบคุมระบบเฝ้าระวังและปฏิบัติการเชิงป้องกันทางระบบราง ตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ.36/2565
10 ส.ค. 2565จ้างทำความสะอาดอาคารโรงงานต้นแบบผลิตแอลกอฮอล์ ชุดเครื่องจักร และภุมิทัศน์รอบอาคาร จ.33/2565
10 ส.ค. 2565จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ตู้เมนสวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 22 KV จ.31/2565
9 ส.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1450/2565 จ้างพัฒนาถังหมักอย่างง่ายระดับชุมชุน (จังหวัดสมุทรสงคราม) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ.93/2565
2 ส.ค. 2565จ้างประสานและเตรียมการประชุมออนไลน์และออนไซต์ จำนวน ๑ งาน (ข้อตกลงเลขที่ 1408/2565) -/2565
2 ส.ค. 2565จ้างจัดนิรรศการงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี 2565 จำนวน 1 งาน จ..32/2565
2 ส.ค. 2565ข้อตกลงเลขที่ 1431/2565 ซื้อเครื่องขึ้นรูปอาหารแบบเกลียวอัด จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง /
เลือกเฉพาะปี พ.ศ.
ดูข้อมูลย้อนหลังได้สูงสุด 5 ปี

Copyright ©2024  วว•TISTR  All rights reserved.
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ
โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้
โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.   (TISTR is a non-profit organization)
" ipv6 ready
statistic